Cần Bán Gấp 1 Em Mái Mỹ Rặc 100% Nhập Về Do Đi nước ngoài Ko Có Người

  • Thread starter tdtuyen247
  • Ngày gửi
T

tdtuyen247

Guest
#1
<div class="ms__id1515" id="yui_3_2_0_15_132652344957165" style="background-color: #fff; font-family: times new roman, new york, times, serif; color: #000; font-size: 12pt"><div style="right: auto"><strong><font size="4"><span class="ms__id1516" style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline; font: 12px Verdana, Tahoma, Arial; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px" /><span class="ms__id1517" style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline; font: 12px Verdana, Tahoma, Arial; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px" /><span class="ms__id1518" style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline; font: 12px Verdana, Tahoma, Arial; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px" /></font></strong></div><div style="right: auto"><strong><font color="#3300ff"><font size="4"><span class="ms__id1519" style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline; font: 12px Verdana, Tahoma, Arial; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px">&nbsp;</span></font></font></strong><strong><font color="#3300ff"><font size="4"><span class="ms__id1519" style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline; font: 12px Verdana, Tahoma, Arial; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px"><a href="http://nh7.upanh.com/b6.s13.d4/5580f16989f46a75e49f4b533ca1bda7_39959027.maimy.jpg">http://nh7.upanh.com/b6.s13.d4/5580f16989f46a75e49f4b533ca1bda7_39959027.maimy.jpg</a><br /></span></font></font></strong></div><div style="right: auto"><strong><font color="#3300ff"><font size="4"><span class="ms__id1519" style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline; font: 12px Verdana, Tahoma, Arial; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px">Hiện nay m&igrave;nh đang cần b&aacute;n gấp 01 em m&aacute;i mỹ rặc 100%, g&agrave; m&aacute;i gốc dữ v&agrave; đẹp cực kỳ, do m&igrave;nh sắp đi nước ngo&agrave;i kh&ocirc;ng c&oacute; người nu&ocirc;i để muốn để lại cho anh em n&agrave;o c&oacute; nhu cầu.</span><br /></font></font></strong></div><div style="right: auto"><strong><font color="#3300ff"><font size="4">
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnh7.upanh.com%2Fb6.s13.d4%2F5580f16989f46a75e49f4b533ca1bda7_39959027.maimy.jpg&hash=4230625b28e03324fadfedab9936df8a
<br /><span class="ms__id1522" style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline; font: 12px Verdana, Tahoma, Arial; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px">G&agrave; m&aacute;i c&oacute; 2 cựa giống như g&agrave; trống, đ&aacute; lộn như g&agrave; trống lu&ocirc;n.</span><br /><br /><span class="ms__id1525" style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline; font: 12px Verdana, Tahoma, Arial; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px">Gi&aacute;: 300 USD (chi c&oacute; 01 em duy nhất)</span><br /><br /><span class="ms__id1528" style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline; font: 12px Verdana, Tahoma, Arial; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px">Anh em li&ecirc;n hệ giao lưu số điện thoại: 09 39 39 68 29 hoặc 0902492029</span><br /><span class="ms__id1530" style="widows: 2; text-transform: none; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; display: inline; font: 12px Verdana, Tahoma, Arial; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px">Yahoo: tdtuyen247@yahoo.com</span><br /></font></font></strong></div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Long Nhat Tan
- Địa chỉ: 195 Nguyen Xi
- Điện thoại: 00939396829 - Fax: 0902492029
- email: tdtuyen247@yahoo.com
 

Đối tácTop