Cần bán gừng

  • Thread starter phuact
  • Ngày gửi
P

phuact

Guest
#1
<p><font color="#663333" size="5" face="Times New Roman">Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; số lượng gừng rất lớn sắp thu hoạch, ch&uacute;ng t&ocirc;i cần t&igrave;m đối t&aacute;c để b&aacute;n số lượng gừng n&agrave;y. Vậy b&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu về sản phẩm gừng n&agrave;y xin h&atilde;y li&ecirc;n lạc sớm với ch&uacute;ng t&ocirc;i để sớm biết th&ecirc;m chi tiết về số lượng v&agrave; gi&aacute; cả.</font></p><p><font color="#663333" size="5" face="Times New Roman">Li&ecirc;n hệ: Anh Nguyễn B&aacute; Toan</font></p><p><font color="#663333" size="5" face="Times New Roman">Địa chỉ: Khu 1, Thị Trấn H&ugrave;ng Sơn, Huyện L&acirc;m Thao, Tỉnh Ph&uacute; Thọ</font></p><p><font color="#663333" size="5" face="Times New Roman">Điện thoại: 0913.517.434;&nbsp; 0210.3825.090</font></p><p><font color="#663333" size="5" face="Times New Roman">Mail: Phuact@yahoo.com</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Bá Phú
- Địa chỉ: Khu 1, Thị Trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: 0913517434 - Fax: 02103825090
- email: phuact@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx