Cần bán mai vàng 60 năm tuổi

  • Thread starter nguyenynguyen
  • Ngày gửi
N

nguyenynguyen

Guest
#1
<p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium"><strong>Nh&igrave;n to&agrave;n cảnh mai</strong></span></span></p> <p><a target="_blank" rel="raovat_picture_tinyMCE" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/9/exl1327724976.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/9/medium_exl1327724976.JPG" /></a><a target="_blank" rel="raovat_picture_tinyMCE" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/9/vvi1327724740.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/9/medium_vvi1327724740.JPG" /></a><a target="_blank" rel="raovat_picture_tinyMCE" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/9/ope1327724836.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/9/medium_ope1327724836.JPG" /></a></p> <p>B&aacute;n k&iacute;nh t&agrave;n mai: <span style="color: #0000ff">4m</span>.</p> <p>Chiều cao: <span style="color: #0000ff">10m</span>.</p> <p>Tuổi mai: <span style="color: #0000ff">60 năm</span>.</p> <p>Mai nguy&ecirc;n thủy, chưa được đưa l&ecirc;n chậu, loại thuần mai v&agrave;ng 5 c&aacute;nh chưa được gh&eacute;p.</p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium"><strong>Th&acirc;n mai</strong></span></span></p> <p><a target="_blank" rel="raovat_picture_tinyMCE" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/9/dgz1327725148.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/9/medium_dgz1327725148.JPG" /></a></p> <p><a target="_blank" rel="raovat_picture_tinyMCE" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/9/axs1327725642.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/9/medium_axs1327725642.JPG" /></a><a target="_blank" rel="raovat_picture_tinyMCE" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/9/qff1327726088.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/9/medium_qff1327726088.JPG" /></a><a target="_blank" rel="raovat_picture_tinyMCE" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/9/fxf1327726232.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/9/medium_fxf1327726232.JPG" /></a></p> <p>Th&acirc;n cao hơn <span style="color: #0000ff">1,5 m</span>. Th&acirc;n c&oacute; thể cao hơn khi được nhổ mai.</p> <p><a target="_blank" rel="raovat_picture_tinyMCE" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/9/lto1327722845.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/9/medium_lto1327722845.JPG" /></a><a target="_blank" rel="raovat_picture_tinyMCE" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/9/nkp1327723023.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/9/medium_nkp1327723023.JPG" /></a></p> <p>Ho&agrave;nh th&acirc;n mai: <span style="color: #0000ff">90 cm</span>.</p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium"><strong>Gốc mai</strong></span></span></p> <p><a target="_blank" rel="raovat_picture_tinyMCE" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/9/zhy1327726795.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/9/medium_zhy1327726795.JPG" /></a></p> <p>L&agrave; mai <span style="color: #0000ff">nguy&ecirc;n thủy</span> v&agrave; chưa được soi gốc n&ecirc;n chưa x&aacute;c định <span style="color: #0000ff">vẻ đẹp của bộ rễ</span> ra sao.</p> <p><a target="_blank" rel="raovat_picture_tinyMCE" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/9/xsf1327726014.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/9/medium_xsf1327726014.JPG" /></a></p> <p>D&aacute;ng c&acirc;y cổ thụ, l&acirc;u năm.</p> <p>Những nh&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp, nghiệp dư chơi mai c&oacute; thể đến thăm quan, t&igrave;m hiểu, c&oacute; thể x&aacute;c định vẻ đẹp gốc mai v&agrave; trao đổi kinh nghiệm đưa mai l&ecirc;n chậu bắt cứ l&uacute;c n&agrave;o.</p> <p>Mai cũng được <span style="font-size: small"><span style="color: #0000ff">ch&agrave;o b&aacute;n với gi&aacute; 800 triệu</span></span> (c&oacute; thỏa thuận gi&aacute;) khi đến mua c&oacute; thể thỏa thuận về việc đưa mai l&ecirc;n chậu.</p> <p>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: Mr. T&agrave;i 0907.212.705 hoặc 016666.253.66.</p> <p><a target="_blank" rel="raovat_picture_tinyMCE" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/9/kxl1327729371.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/9/medium_kxl1327729371.JPG" /></a></p><p>Địa chỉ: 465/7b H&agrave; Ho&agrave;ng Hổ (tỉnh lộ 943), T&acirc;y Kh&aacute;nh 2, Mỹ H&ograve;a, Long Xuy&ecirc;n, An Giang.</p> <p>(Ngay ng&atilde; 3 cầu T&ocirc;n Đức Thắng).</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Chí Tài
- Địa chỉ: 465/7b Hà Hoàng Hổ (tỉnh lộ 943), Tây Khánh 2, Mỹ Hòa, Long Xuyên, An Giang
- Điện thoại: 0907 212 705 - Fax: 01 6666 253 66
- email: nguyenchitai8th2agu25090909inf@gmail.com