cần bán mật ong nguyên chất tự nhiên rừng tràm U Minh

  • Thread starter Trần Quốc Toản
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trần Quốc Toản

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Quốc Toản
- Địa chỉ: Số 220, Nguyễn Trãi, F9, TP. Cà Mau
- Tel, Fax: 0903.215.950
- email: tranquoctoan2010@yahoo.com.vn
================================

<strong>LỜI NGỎ<br /></strong><strong>T&igrave;m đối t&aacute;c mua mật ong nguy&ecirc;n<br /></strong><strong>&nbsp;chất tự nhi&ecirc;n rừng tr&agrave;m U Minh&nbsp; <br /></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin ph&eacute;p k&iacute;nh ch&agrave;o Qu&yacute; kh&aacute;ch,<br />Từ l&acirc;u mật ong nguy&ecirc;n chất tự nhi&ecirc;n rừng tr&agrave;m U Minh đ&atilde; được nhiều ch&uacute;ng ta biết đến, bởi v&ugrave;ng đất n&agrave;y c&oacute; hương thơm đặc th&ugrave; của b&ocirc;ng tr&agrave;m, ch&iacute;nh b&ocirc;ng tr&agrave;m l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu ch&iacute;nh cho tổ mật ong v&agrave; l&agrave;m n&ecirc;n chất lượng ưu trội của mật ong rừng tr&agrave;m U Minh. T&iacute;nh hữu &iacute;ch của mật ong nguy&ecirc;n chất tự nhi&ecirc;n rừng tr&agrave;m U Minh rất c&oacute; lợi cho sức khỏe v&agrave; thẩm mỹ con người nếu ch&uacute;ng ta sử dụng ph&ugrave; hợp. Cũng v&igrave; điều n&agrave;y m&agrave; một số người, cơ sở kinh doanh mật ong do chạy theo lợi nhuận đ&atilde; pha chế hoặc sử dụng mật ong nơi kh&aacute;c để kinh doanh, trong khi đ&oacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&oacute; ph&acirc;n biệt được đ&acirc;u l&agrave; mật ong nguy&ecirc;n chất tự nhi&ecirc;n rừng tr&agrave;m U Minh với mật ong kh&aacute;c hoặc mật ong đ&atilde; qua pha chế. <br />Để giữ vững t&iacute;nh ưu trội mật ong nguy&ecirc;n chất tự nhi&ecirc;n rừng tr&agrave;m U Minh v&agrave; đem lại hữu &iacute;ch cho sức khoẻ, thẩm mỹ Qu&yacute; kh&aacute;ch khi sử dụng, ch&uacute;ng t&ocirc;i xin khuyến c&aacute;o Qu&yacute; kh&aacute;ch cần &aacute;p dụng những phương ph&aacute;p ph&acirc;n biệt giữa mật ong n&agrave;y với mật ong nơi kh&aacute;c hoặc mật ong đ&atilde; qua pha chế, như Qu&yacute; kh&aacute;ch &aacute;p dụng đồng thời c&aacute;c phương ph&aacute;p, gồm: Để mật ong v&agrave;o tủ lạnh, mật ong kh&ocirc;ng đ&ocirc;ng lại; hoặc đặt c&acirc;y nhan thờ c&uacute;ng v&agrave;o mật ong v&agrave; đem đốt, c&acirc;y nhan vẫn ch&aacute;y; hoặc đặt c&acirc;y h&agrave;nh ni&ecirc;m gia vị v&agrave;o mật ong, khoảng 03 ph&uacute;t c&acirc;y h&agrave;nh h&eacute;o lại; hoặc để ra ngo&agrave;i vật đựng mật ong, kiến vẫn kh&ocirc;ng bu lại; hoặc đem c&acirc;n 01l&iacute;t mật ong nặng 1,3kg v&agrave; tất nhi&ecirc;n mật ong phải c&oacute; m&ugrave;i thơm b&ocirc;ng tr&agrave;m; c&ugrave;ng một số phương ph&aacute;p ph&acirc;n biệt kh&aacute;c. <br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; những hộ n&ocirc;ng d&acirc;n sống tr&ecirc;n v&ugrave;ng đất rừng tr&agrave;m U Minh thuộc tỉnh C&agrave; Mau, ch&uacute;ng t&ocirc;i trực tiếp đi lấy mật ong tự nhi&ecirc;n tr&ecirc;n v&ugrave;ng đất rừng tr&agrave;m n&agrave;y v&agrave; thu gom lại để b&aacute;n. Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu sử dụng, quan t&acirc;m về mật ong nguy&ecirc;n chất tự nhi&ecirc;n rừng tr&agrave;m U Minh, xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ:<strong><br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Trưởng đại diện: &Ocirc;ng Trần Quốc Toản<br /></strong><span />K&ecirc;nh 85, ấp 7, x&atilde; Kh&aacute;nh L&acirc;m, huyện U Minh, tỉnh C&agrave; Mau; hoặc số 10, đường 3/2, F.12, Q. 10, TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Khoa Sau Đại học, lớp Cao học CH15H, Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia);<br />ĐT: 0903.215.950; (07803).506.028; <br />Email: tranquoctoan2010@yahoo.com.vn.<br />Xin tr&acirc;n trọng./.<br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top