Cần Bán Nấm Linh Chi Xanh Có Nguồn Gốc Tai Tiên Hiệp, Tiên Phước, Quang Nam

  • Thread starter Huỳnh Minh Tiền
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Huỳnh Minh Tiền

Guest
#1
<strong><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Đ&acirc;y l&agrave; một Dược Liệu qu&yacute; c&oacute; nguuồn gốc từ </span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">trong rừng Suối B&ugrave;n&nbsp;,Ti&ecirc;n hiệp, Ti&ecirc;n phước, Quảng Nam. C&oacute; thể chữa được nhiều b&ecirc;nh hiểm ngh&egrave;o như : Vi&ecirc;m gan B, Xơ gan cổ trướng, Ung thư gan ......v&agrave; nhiều bệnh l&yacute; về gan.Sản phẩm đ&atilde; được Viện Dược Liệu ( Bộ Y Tế ).</span></strong><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 9pt"> <p>&nbsp;</p></span><strong><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kết luận của Viện Dược liệu - Bộ Y tế</span></strong><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 9pt"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 9pt">Trước khi trở lại miền n&uacute;i Ti&ecirc;n Phước, Quảng Nam, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; cuộc gặp gỡ trao đổi với Dược sĩ Nguyễn Như Ch&iacute;nh, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, về sự việc những thanh ni&ecirc;n mắc bệnh hiểm ngh&egrave;o ở x&atilde; Ti&ecirc;n Hiệp đ&atilde; uống nước sắc từ lo&agrave;i nấm mọc tr&ecirc;n c&acirc;y thiết lim để chữa bệnh.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 9pt">Dược sĩ Ch&iacute;nh phấn khởi b&aacute;o tin rằng, trước tết T&acirc;n M&atilde;o, ng&agrave;y 14/1/2011, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, nhận được c&ocirc;ng văn phản hồi của Viện Dược liệu (Bộ Y tế) về việc kiểm nghiệm số nấm mọc tr&ecirc;n th&acirc;n gỗ thiết lim ở rừng Ti&ecirc;n Phước m&agrave; Sở Y tế đ&atilde; gửi đi v&agrave;o th&aacute;ng 10/2010.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 9pt">Dược sĩ Ch&iacute;nh cho hay, trước t&igrave;nh h&igrave;nh h&agrave;ng trăm người từ c&aacute;c nơi đổ x&ocirc; về huyện Ti&ecirc;n Phước mua nấm mọc tr&ecirc;n c&acirc;y thiết lim để sắc uống chữa c&aacute;c chứng bệnh hiểm ngh&egrave;o, nhất l&agrave; c&aacute;c chứng bệnh về gan, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam nhanh ch&oacute;ng cử đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c đến kiểm tra, khuyến c&aacute;o mọi người n&ecirc;n thận trọng khi d&ugrave;ng nấm; v&igrave; nếu bất cẩn tr&uacute;ng phải nấm độc ắt hậu hoạ kh&oacute; lường. Tuy nhi&ecirc;n, trong suốt một thời gian d&agrave;i, rất nhiều người uống nước sắc từ nấm mọc tr&ecirc;n c&acirc;y thiết lim, kh&ocirc;ng một ai bị ngộ độc.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 9pt">Trong khi, c&oacute; th&ocirc;ng tin phản hồi từ một số người mắc bệnh về gan uống nước sắc từ nấm thiết lim mua lại của anh Nguyễn Đ&igrave;nh Hoa, bệnh t&igrave;nh c&oacute; thuy&ecirc;n giảm r&otilde; rệt. Do đ&oacute;, Sở Y tế vận động anh Hoa gi&uacute;p cho mẫu nấm thiết lim tự nhi&ecirc;n, nguy&ecirc;n mũ, nguy&ecirc;n c&acirc;y để chuyển cho Viện Dược liệu, nghi&ecirc;n cứu x&aacute;c định nấm c&oacute; độc t&iacute;nh hay kh&ocirc;ng, t&aacute;c dụng sinh học v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh phần ho&aacute; học c&oacute; t&aacute;c dụng ch&iacute;nh của nấm l&agrave; g&igrave; m&agrave; nhiều người uống chữa l&agrave;nh bệnh hiểm ngh&egrave;o...<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 9pt">D&ugrave; đi t&igrave;m nấm tr&ecirc;n th&acirc;n c&acirc;y gỗ thiết lim đ&atilde; chết trong rừng rất kh&oacute; khăn, song anh Hoa v&agrave; bạn b&egrave; trong nh&oacute;m đi h&aacute;i nấm của anh, cũng đ&atilde; sẵn s&agrave;ng ủng hộ Sở Y tế tỉnh Quảng Nam 3kg nấm để gửi Viện Dược liệu ph&acirc;n t&iacute;ch, kiểm định. Cuối c&ugrave;ng, Viện Dược liệu đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng văn trả lời...Dược sĩ Nguyễn Như Ch&iacute;nh kh&ocirc;ng ngần ngại cung cấp cho ch&uacute;ng t&ocirc;i C&ocirc;ng văn số 08, do Viện trưởng Viện Dược liệu, TSKH Nguyễn Minh Khởi k&yacute; t&ecirc;n, đ&oacute;ng dấu gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Nam v&agrave;o ng&agrave;y 10/1/2011.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 9pt">C&ocirc;ng văn c&oacute; nội dung rằng: Được sự gi&uacute;p đỡ của GS, TSKH Trịnh Tam Kiệt, c&ocirc;ng t&aacute;c tại Khoa C&ocirc;ng nghệ Sinh học Đại học Quốc gia H&agrave; Nội v&agrave; GS, TS Bae Ki-hwan, c&ocirc;ng t&aacute;c tại Khoa Dược, Trường đại học Changnam, H&agrave;n Quốc, Viện Dược liệu - Bộ Y tế đ&atilde; x&aacute;c định lo&agrave;i nấm mọc tr&ecirc;n th&acirc;n gỗ thiết lim m&agrave; Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, chuyển ra để ph&acirc;n t&iacute;ch, kiểm nghiệm, th&igrave; đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; nấm linh chi tự nhi&ecirc;n. Lo&agrave;i nấm n&agrave;y c&oacute; t&ecirc;n khoa học l&agrave; Ganoderma lucidum (Leyss. Ex Fr.) Karst., c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n đồng nghĩa l&agrave; Polyporum lucidus W. Curt., thuộc họ nấm lim (Ganodermataceae).<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 9pt">Văn bản n&ecirc;u &yacute; kiến của GS Trịnh Tam Kiệt cho biết, c&oacute; thể sử dụng nấm mọc tr&ecirc;n gỗ thiết lim theo y học cổ truyền m&agrave; kh&ocirc;ng lo độc hại, độc t&iacute;nh của nấm... V&igrave; vậy, Viện Dược liệu trao đổi với Sở Y tế tỉnh Quảng Nam n&ecirc;n khuyến nghị người d&acirc;n d&ugrave;ng nấm lim xanh theo hướng dẫn đ&atilde; c&oacute; trong c&aacute;c t&agrave;i liệu ch&iacute;nh thống về dược liệu, như cuốn: &quot;Những c&acirc;y thuốc v&agrave; vị thuốc Việt Nam&quot; của GS, TS Đỗ Tất Lợi v&agrave; s&aacute;ch về &quot;C&acirc;y thuốc v&agrave; động vật l&agrave;m thuốc ở Việt Nam&quot; của tập thể t&aacute;c giả Viện Dược liệu...<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 9pt">T&igrave;m hiểu nghi&ecirc;n cứu của GS, TS Đỗ Tất Lợi, c&acirc;y đại thụ ng&agrave;nh Đ&ocirc;ng y dược Việt Nam, th&igrave; t&agrave;i liệu về những c&acirc;y thuốc v&agrave; vị thuốc Việt Nam của &ocirc;ng x&aacute;c định: C&acirc;y thiết lim (lim xanh) c&ograve;n gọi l&agrave; X&iacute;ch Diệp mộc, c&oacute; t&ecirc;n khoa học l&agrave; Erythrophloeum fordii Oliv, thuộc họ Vang (Caesalpiniaceae) mọc nhiều ở những khu rừng miền Bắc v&agrave; miền Trung. Gỗ lim xanh rất độc, song nấm mọc tr&ecirc;n th&acirc;n gỗ n&oacute; lại kh&ocirc;ng c&oacute; độc t&iacute;nh.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 9pt">Nghi&ecirc;n cứu của nhiều nh&agrave; khoa học Viện Dược liệu đều khẳng định: Nấm linh chi Ganoderma lucidum (Leyss. Ex Fr.) Karst c&oacute; t&aacute;c dụng bồi bổ cường tr&aacute;ng, gi&uacute;p kh&iacute; huyết lưu th&ocirc;ng, l&agrave;m tăng sức cho tế b&agrave;o hấp thụ &ocirc;xy tốt hơn... N&oacute; c&oacute; c&ocirc;ng dụng trị suy nhược thần kinh, ch&oacute;ng mặt, mất ngủ; c&aacute;c bệnh vi&ecirc;m gan, vi&ecirc;m kh&iacute; quản mạn t&iacute;nh, huyết &aacute;p cao; đau dạ d&agrave;y, ch&aacute;n ăn, thấp khớp, thống phong... Người bị bệnh đau gan mạn t&iacute;nh, hen phế quản, n&ecirc;n nghiền nấm linh chi th&agrave;nh bột kh&ocirc; mỗi lần uống 3 lần, mỗi lần từ 1-2g với nước n&oacute;ng; hoặc phơi, sấy kh&ocirc;, th&aacute;i mỏng đun nước uống.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 9pt">C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu của GS, TS Đỗ Tất Lợi c&ograve;n đặc biệt lưu t&acirc;m việc Viện nghi&ecirc;n cứu linh chi hoang dại của Trung Quốc đ&atilde; ph&aacute;t hiện trong hỗn hợp của 6 loại linh chi, gồm: Thanh chi (xanh), Hồng chi (đỏ), Ho&agrave;ng chi (v&agrave;ng), Bạch chi (trắng), Tử chi (t&iacute;m đỏ), Hắc chi (đen), c&oacute; h&agrave;m lượng germanium cao gấp 5-6 lần trong nh&acirc;n s&acirc;m.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 9pt">Trao đổi với ch&uacute;ng t&ocirc;i qua điện thoại, PGS-TS Nguyễn Thị Ch&iacute;nh, c&ocirc;ng t&aacute;c tại Trường đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n (Đại học Quốc gia H&agrave; Nội) được mệnh danh l&agrave; &quot;B&agrave; ch&uacute;a nấm linh chi&quot; cho hay, trong số lo&agrave;i nấm mọc tr&ecirc;n c&acirc;y lim xanh, c&oacute; nấm linh chi, gi&aacute; trị dược liệu cao. Song, nấm lim mọc trong tự nhi&ecirc;n c&oacute; hoạt t&iacute;nh dược liệu nhiều hay &iacute;t c&ograve;n tuỳ thuộc v&agrave;o kh&iacute; hậu, thổ nhưỡng của từng v&ugrave;ng.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 9pt">Anh Hoa cho biết, việc kiếm cực kỳ kh&oacute; khăn, nhưng với người bệnh anh vẫn san sẻ với những người tới mua nấm anh đều ghi lại số điện thoại thường xuy&ecirc;n li&ecirc;n lạc th&igrave; thấy, phần lớn người bị bệnh giai đoạn đầu, bệnh t&igrave;nh c&oacute; thuy&ecirc;n giảm nhiều. Ri&ecirc;ng những trường hợp bệnh ung thư đ&atilde; v&agrave;o giai đoạn cuối, nhất l&agrave; ung thư gan, th&igrave; c&oacute; uống nước sắc từ nấm mọc tr&ecirc;n c&acirc;y thiết lim cũng chỉ cầm cự một thời gian ngắn, chứ kh&ocirc;ng qua khỏi. Tốt hơn hết l&agrave; người th&acirc;n của người bệnh n&ecirc;n chuẩn bị tinh thần lo chuyện hậu sự hơn l&agrave; t&igrave;m mua nấm thiết lim sắc cho uống l&agrave;m g&igrave;...<p>&nbsp;</p></span> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 9pt">Ngẫm nghĩ lời t&acirc;m sự ch&acirc;n t&igrave;nh của anh Hoa mới thấy bản chất người thanh ni&ecirc;n sống ở miền n&uacute;i Ti&ecirc;n Phước thật ch&acirc;n t&igrave;nh. Nấm lim xanh chứ đ&acirc;u phải &quot;ti&ecirc;n dược&quot; m&agrave; c&oacute; c&ocirc;ng năng cải tử ho&agrave;n sinh chứ ?!...<br /></span><strong><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">Mọi Chi Tiết Xin Li&ecirc;n Hệ : 0918.643.680 &nbsp; gặp A. Tiền&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 10.5pt"><br /></span></strong><strong><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0168.5346477&nbsp; gặp A.Tư</span></strong><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 9pt">&nbsp; Để được tư vấn miển ph&iacute;&nbsp;v&agrave; giao h&agrave;ng tận nơi.</span></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Huỳnh Minh Tiền
- Địa chỉ: Thu Đức
- Tel, Fax: 0918 643 680 ::: FaX
- email: minhtien379@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận