cần báo giá 1 đôi dog và 1 đôi chồn nhung đen 1 đực 1 cái nuôi thí nhiệm ạ