CẦN HỢP TÁC KHAI THÁC RỪNG BẠCH ĐÀN, TRÀM BÔNG VÀNG, CAO SU,....

  • Thread starter duywood
  • Ngày gửi
D

duywood

Guest
#1
<span class="Apple-style-span" style="line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 14px">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n khai th&aacute;c,cung cấp gỗ nguy&ecirc;n liệu cho nh&agrave; m&aacute;y sản xuất v&agrave; xuất khẩu. Cần thu mua, hợp t&aacute;c ti&ecirc;u thụ khối lượng Gỗ tạp rừng, Tr&agrave;m b&ocirc;ng v&agrave;ng, bạch đ&agrave;n, cao su,....</span><br /><br /><span class="Apple-style-span" style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.917969)"><p class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-family: arial, sans-serif"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #1f497d">Thanks &amp; Best Regards</span></em></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-family: arial, sans-serif"><em><span style="font-size: 3pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #1f497d">&nbsp;</span></em></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-family: arial, sans-serif"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #d2001c">Trần Phạm Duy</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-family: arial, sans-serif"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #1f497d">Sales Manager</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-family: arial, sans-serif"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #1f497d">Mobile: 0915.924.566</span></em></p><div class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-family: arial, sans-serif; text-align: center"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: red"><hr size="4" width="100%" /></span></strong></div><p class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-family: arial, sans-serif"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: red">PHUCGIATIEN Co., Ltd</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-family: arial, sans-serif"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4f81bd">Office Address:&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4f81bd">73/14&nbsp;Hoang&nbsp;Van Thu&nbsp;Street - Ward&nbsp;15&nbsp;-&nbsp;District PhuNhuan - HCM City<br /><strong>Tel:&nbsp;</strong>(08)6.274.36.84&nbsp;- (08)3.842.40.49<strong>&nbsp;- Fax:&nbsp;</strong>(08)3.842.33.53</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #4f81bd"><br /><strong><em>Email:&nbsp;<a target="_blank" style="color: #1155cc" href="mailto:pugiti@gmail.com"><span style="color: blue">pugiti@gmail.com</span></a></em></strong></span></p></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: duywood
- Địa chỉ: HCM
- Điện thoại: 0915.924.566 - Fax:
- email: duy.kvina@gmail.com