Cần mua 20.000 cá rô phi dơn tính, cá điêu hồng hoặc cá rô phi lai xa đã được thuần độ mặn 25ppt

  • Thread starter Phạm Minh Công
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Minh Công
- Địa chỉ: Tân Hải - Tân Thành, BRVT
- Tel, Fax: 01658014728
- email: phamicoaqua@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="3">Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang muốn nu&ocirc;i thử nghiệm một số loại c&aacute; r&ocirc; phi đơn t&iacute;nh, c&aacute; đi&ecirc;u hồng, c&aacute; r&ocirc; phi d&ograve;ng GIFT v&agrave; c&aacute; r&ocirc; phi lai xa trong nước c&oacute; độ mặn 30ppt. </font></p><p><font size="3">Mong c&aacute;c chuy&ecirc;n gia v&agrave; c&aacute;c bạn n&agrave;o biết về kỹ thuật nu&ocirc;i v&agrave; địa chỉ n&agrave;o b&aacute;n giống c&aacute; r&ocirc; phi đ&atilde; thuần độ mặn xin chỉ gi&uacute;p. C&oacute; thể cho c&aacute; r&ocirc; phi d&ograve;ng GIFT sinh sản trong nước mặn kh&ocirc;ng.</font></p><p><font size="3">Xin cảm ơn nhiều.</font> <br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top