Cần Mua Ba Ba Giống Tại Miền Bắc

Tay Bac

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A vinh
- Địa chỉ: Lào cai
- Tel, Fax: ::: FaX 0988979345
- email: taybac24121984@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="4">Ch&agrave;o C&aacute;c&nbsp; B&aacute;c&nbsp; . </font></p><p><font size="4">&nbsp;Hiện&nbsp; Tại Em&nbsp; Đang C&oacute; Nhu Cầu Nu&ocirc;i Ba Ba&nbsp; . B&aacute;c &nbsp;&nbsp; N&agrave;o&nbsp;&nbsp; &nbsp; C&oacute; Con Giống&nbsp; +&nbsp; Tư V&acirc;n D&ugrave;m&nbsp; Em kỹ Thuật Chăn Nu&ocirc;i&nbsp;&nbsp; Li&ecirc;n Hệ Em Nh&aacute;&nbsp; <img border="0" title="Sealed" alt="Sealed" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-sealed.gif" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; co g&igrave;&nbsp; a lo Em A Vinh SDT : 0988979345 <br /></font></p>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx