CẦN MUA CÁ NGỪ ĐÔNG LẠNH CỦA NHỮNG CÔNG TY CÓ KHẢ NĂNG XUẤT KHẨU

  • Thread starter Trần Hồng Hân
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trần Hồng Hân

Guest
#1
<p><span style="font-family: Verdana, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Bizneer&nbsp; Corporation ch&uacute;ng t&ocirc;i cần t&igrave;m đối t&aacute;c c&oacute; khả năng xuất khẩu<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: yellow; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">mặt h&agrave;ng c&aacute; ngừ đ&ocirc;ng lạnh tr&ecirc;n t&agrave;u</span><span class="apple-converted-space"><span style="font-family: Verdana, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">bao gồm :</span><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p><span style="font-family: Verdana, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Loại sản phẩm : C&aacute; ngừ v&acirc;y v&agrave;ng (yellow-fin) v&agrave; c&aacute; ngừ sọc dưa (skipjack-tuna)</span><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p><span style="font-family: Verdana, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Số lượng: 500 tấn/ 1 th&aacute;ng.</span><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p><span style="font-family: Verdana, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Qu&yacute; c&ocirc;ng ty n&agrave;o c&oacute; khả năng đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu của ch&uacute;ng t&ocirc;i xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p><em><strong><span style="font-family: Verdana, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Văn ph&ograve;ng đại diện Bizneer Corporation tại H&agrave; Nội</span></strong></em><em><span style="font-family: Verdana, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></em><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p><strong><span style="font-family: Verdana, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Tel</span></strong><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-family: Verdana, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></strong></span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">:0462952733</span><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p><strong><span style="font-family: Verdana, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Fax</span></strong><span style="font-family: Verdana, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">: 0437759371</span><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p><strong><span style="font-family: Verdana, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">CP</span></strong><span style="font-family: Verdana, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">: 0972.098.071 (gặp Ms. H&acirc;n)&nbsp;</span><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> </span><strong><span style="font-family: Verdana, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Email</span></strong><span style="font-family: Verdana, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">: <a href="mailto:hanoibizneer@bizneer.com">hanoibizneer@bizneer.com</a></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Hồng Hân
- Địa chỉ: Hà Nội
- Điện thoại: 0972098071 - Fax:
- email: tranhonghan@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận