Cần mua các loại Gà, Cá (chình, lăng…) Bồ Câu, Heo rừng, Baba, và các

  • Thread starter daily.lantan
  • Ngày gửi
D

daily.lantan

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt; line-height: 12.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #222222">Đại l&yacute; L&Acirc;N T&Acirc;N II &nbsp;cần THU MUA C&Aacute;C LOẠI Thực phẩm tươi sống sau (với số lượng lớn v&agrave; ổn định):<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt; line-height: 12.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #222222">+ G&agrave; : G&agrave; ta rẫy, g&agrave; &aacute;c con , g&agrave; &aacute;c thịt&hellip; + Bồ c&acirc;u , Trứng g&agrave;<br /> + C&aacute; : CH&Igrave;NH, LĂNG , TẦM &hellip;<br /> + BA BA, Cua đinh &hellip; <br /> + Heo : HEO RỪNG, HEO RỪNG LAI nạc , D&Ecirc;<br /> </span><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #222222">+ V&agrave; c&aacute;c đặc sản kh&aacute;c...</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt; line-height: 12.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #222222">Đại l&yacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i cần thu mua c&aacute;c loại mặt h&agrave;ng tr&ecirc;n với số lượng lớn, lấy đều v&agrave; ổn định.<br /> - C&Aacute;c bạn h&agrave;ng xa c&oacute; thể gửi h&agrave;ng theo xe, hoặc theo ghe về Vũng T&agrave;u. <br /> - Hiện nay, tại Vũng T&agrave;u c&aacute;c loại mặt h&agrave;ng tr&ecirc;n đang c&oacute; nhu cầu ti&ecirc;u thụ&nbsp; rất mạnh.<br /> Đ&acirc;y sẽ&nbsp;l&agrave; một thị trường tiềm năng hứa hẹn , một bước đầu tư&nbsp; kh&ocirc;n ngoan, một cơ hội lớn v&igrave; hiện tại vẫn chưa c&oacute; đủ nguồn cung. &nbsp;<br /> - Do đ&oacute;, cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i mong muốn t&igrave;m được nguồn cung ổn định, gi&aacute; cả hợp l&yacute;, l&agrave;m ăn l&acirc;u d&agrave;i, uy t&iacute;n. <br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt; line-height: 12.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #222222">ĐT: 0643. 591. 347<br /> DĐ: 0983.69.24.25 &ndash; 0986.420.177<br /> ĐC: 771 Trương C&ocirc;ng Định , F9 ,TP VŨNG T&Agrave;U<br /> EMAIL:&nbsp; </span><a target="_blank" href="mailto:daily.lantan@gmail.com"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #088108">daily.lantan@gmail.com</span></a><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #222222"><br /> &nbsp;hoặc&nbsp;&nbsp;: </span><a target="_blank" href="mailto:daily_lantan@yahoo.com"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #088108">daily_lantan@yahoo.com</span></a><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #222222">&nbsp;</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-image: initial; padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm; border-width: 1pt; border-color: #cccccc"><br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt; margin-left: 36pt; line-height: 12.75pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: #222222">---------&nbsp; Hy vọng được hợp t&aacute;c với qu&yacute; vị trong thời gian sớm nhất ---------</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #222222"></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: daily.lantan
- Địa chỉ: ĐC: 771 Trương Công Định , F9 ,TP VŨNG TÀU
- Điện thoại: 0983.69.24.25 - Fax: 0986.420.177
- email: daily.lantan@gmail.com
 

Đối tácTop