Cần mua cùi bắp số lượng lớn, ổn định, lâu dài!!!

  • Thread starter deconbebong
  • Ngày gửi
D

deconbebong

Guest
#1
<div><br /></div><p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cần mua c&ugrave;i bắp kh&ocirc; số lượng lớn từ 500 tấn/th&aacute;ng, giao li&ecirc;n tục 10 ng&agrave;y trong th&aacute;ng. Y&ecirc;u cầu c&ugrave;i bắp tươi, độ ẩm dươi 14%,m&agrave;u trắng sữa, kh&ocirc;ng bị mốc. Ch&agrave;o đ&oacute;n c&aacute;c nh&agrave; cung cấp số lượng lớn ổn định ở B&igrave;nh Dương, Hồ Ch&iacute; minh v&agrave; c&aacute;c khu vực l&acirc;n cận.</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br />Hợp đồng k&yacute; trong 6 th&aacute;ng, đảm bảo h&agrave;ng ti&ecirc;u thụ li&ecirc;n tục. H&igrave;nh thức thanh to&aacute;n trả tiền mặt theo mỗi chuyến xe. Gi&aacute; mua vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh x&aacute;c. </span></p><p><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Li&ecirc;n hệ: Mr.B&aacute; - 01219168976.</span></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vũ Văn Bá
- Địa chỉ: biên hòa, đồng nai
- Điện thoại: 01219168976 - Fax:
- email: vuvanba1990@gmail.com
 

T

thuhuong2301

Lữ khách
#2
Có bắp Ấn Độ

Mình không có cùi bắp, mà chỉ có bắp hạt Ấn Độ thôi :botay:. Ai có nhu cầu vui lòng liên hệ nhé: 0121 588 38 08
 

Đối tácTop