Cần mua gà tre Tân Châu

hailuast

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hai lúa
- Địa chỉ: sóc trăng
- Tel, Fax: 01667519620 ::: FaX
- email: datphen05@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="3">Cần mua một cặp g&agrave; tre T&acirc;n Ch&acirc;u để l&agrave;m giống </font></p><p><font size="3">Y&ecirc;u cầu :</font></p><p><font size="3">- G&agrave; khoảng 1 - 2 th&aacute;ng tuổi</font></p><p><font size="3">- M&agrave;u l&ocirc;ng : chuối trắng hay nhạn . ch&acirc;n vừa</font></p><p><font size="3">- Ch&acirc;n v&agrave; mỏ c&ugrave;ng m&agrave;u trắng hoặc v&agrave;ng</font></p><p><font size="3">- Mặt r&acirc;u</font></p><p><font size="3">- Mồng ch&iacute;ch hoặc d&acirc;u</font></p><p><font size="3">- Gia từ dưới 1 triệu</font> <br /></p>
 

Top