CẦN MUA HỒ TIÊU

  • Thread starter phuong.transgexim
  • Ngày gửi
P

phuong.transgexim

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRANSGEXIM
- Địa chỉ: HÀ NỘI
- Tel, Fax: 01266 335 333
- email: phuong.transgexim@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty Transgexim ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu mua hạt ti&ecirc;u ( hồ ti&ecirc;u) để xuất khẩu</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; đơn h&agrave;ng đều h&agrave;ng th&aacute;ng, rất mong được hợp t&aacute;c với c&aacute;c đối t&aacute;c trong nước !</p><p>Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: </p><p>- Mr. Phượng: </p><p>&nbsp;DD 01266 335 333</p><p>yahoo: phuongline</p><p>email: <a href="mailto:phuong.transgexim@gmail.com">phuong.transgexim@gmail.com</a></p><p>&nbsp;</p>
 


Phan Tung

Nhà nông nghiệp dư
có cần số lượng nhiều ko bạn? mình ở trong phía Nam . giờ đang là mùa thu hoạch Hồ Tiêu. không biết phương thức thu mua của Bạn thế nào!
 


Top