CẦN MUA LƯỚI XƠ DỪA XUẤT KHẨU

  • Thread starter HUONG TRAN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

HUONG TRAN

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HUONG TRAN
- Địa chỉ: 29 Nguyễn Văn Đừng, Phường 6,Quận 5,TP HCM
- Tel, Fax: 0838363721 ::: FaX
- email: huongtran47tm@gmail.com
================================

<p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: black">Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; C&ocirc;ng ty XNK Hạnh Li&ecirc;m, l&agrave; đại diện cho tổng c&ocirc;ng ty ở đ&agrave;i loan. Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhu cầu lớn v&agrave; ổn định c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng l&acirc;m thủy sản của việt nam</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: black">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: black">Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; c&aacute;c đơn h&agrave;ng của c&aacute;c mặt h&agrave;ng sau:</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: black">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: black">- C&aacute; ph&egrave;n ,c&aacute; hồng đ&ocirc;ng lạnh nguy&ecirc;n con ,fillet</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: black">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: black">- C&aacute;c loại c&aacute; kh&ocirc;: c&aacute; khoai, c&aacute; l&oacute;c, c&aacute; cơm, t&ocirc;m kh&ocirc;</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: black">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: black">- C&aacute;c sản phẩm từ dừa như: lưới xơ dừa, than g&aacute;o dừa....</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: black">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: black">Nếu qu&yacute; c&ocirc;ng ty, cơ sở sản xuất n&agrave;o quan t&acirc;m, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ b&ecirc;n dưới</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: black">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: black">C&ocirc;ng ty XNK Hạnh Li&ecirc;m</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: black">29 Nguyễn Văn Đừng,Phường 6, Quận 5, TP HCM</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: black">hp: 01292717138</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: black">Ms.Huong</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: black">Skype: mrhwan11</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận