CẦN MUA ỚT KHÔ XUẤT KHẨU

  • Thread starter TRANSGEXIM
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TRANSGEXIM

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRANSGEXIM
- Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội
- Tel, Fax: 04 3795 1826 ::: FaX 04 3795 1825
- email: phuong@transgexim.com
================================

<p>Xin ch&agrave;o b&agrave; con,</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; c&ocirc;ng ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TRANSGEXIM, c&oacute; trụ sở tại Cầu Giấy, H&agrave; Nội,</p><p>Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m đối t&aacute;c cung cấp h&agrave;ng ớt kh&ocirc; phục vụ xuất khẩu l&acirc;u d&agrave;i,</p><p>C&aacute;c nh&agrave; cung cấp xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p><p>A.phượng 01266 335 333</p><p>Email: phuong@transgexim.com</p><p>Yahoo: phuongline</p><p>Rất mong được hợp t&aacute;c</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top