Cần mua số lượng lớn hàng tháng gỗ Trắc - Lào - Campuchia

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: 64/3 Đường số 2 - Phường 3 - Q. Gò Vấp - Tp. HCM
- Tel, Fax: 0902516164
- email: woodhoangphuc1999@yahoo.com
================================

<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px">Dear Sir,..<br />C&ocirc;ng ty CP sản xuất v&aacute;n s&agrave;n Ho&agrave;ng Ph&uacute;c<br />Cần mua số lượng lớn h&agrave;ng th&aacute;ng gỗ Trắc - L&agrave;o - Campuchia.&nbsp;<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể mua nhiều quy c&aacute;ch kh&aacute;c nhau, kh&ocirc;ng nhất thiết 1 quy c&aacute;ch.<br />Gi&aacute; mua thỏa thuận (Lưu &yacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i chỉ mua nh&agrave; cung cấp khai th&aacute;c trực tiếp hoặc b&ecirc;n thứ 2 giới thiệu)<br />Qu&yacute; nh&agrave; c&uacute;ng cấp n&agrave;o c&oacute; nhu cầu b&aacute;n xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<br />Xin ch&acirc;n th&agrave;nh Cảm ơn<br />-------------------------------------<br /><br />HOANGPHUCWOOD&nbsp;<br /><br />Address : 62 Street D1, Ward 25 - Binh Thanh District &ndash; Ho Chi Minh, City - Viet Nam&nbsp;<br />Tel : +84.08.22442845 &ndash; 38991288<br />Fax : +84. 08.38991288<br /><br />Cell : +84.903 725 567<br /><br />Tax : 03 05 188 677<br /><br />website :&nbsp;<a target="_blank" style="color: #0066ff; text-decoration: none" href="http://www.hoangphucwood.com/">www.hoangphucwood.com</a><br />Email :&nbsp;<a style="color: #0066ff; text-decoration: none" href="mailto:woodhoangphuc1999@yahoo.com">woodhoangphuc1999@yahoo.com</a><br /><a style="color: #0066ff; text-decoration: none" href="mailto:hoangphucwood@gmail.com">hoangphucwood@gmail.com</a></span>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận