Cần mua tôm càng xanh xuất khẩu

  • Thread starter Mr.Duc
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

Mr.Duc

Guest
#1
<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhu cầu t&ocirc;m c&agrave;ng xanh xuất khẩu. Qu&iacute; DN n&agrave;o c&oacute; khả năng cung cấp, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ ch&uacute;ng t&ocirc;i, di động : 01693333202, e-mail: <a href="mailto:genexfood@yahoo.com">genexfood@yahoo.com</a>. Mong nhận sự hợp t&aacute;c của qu&iacute; c&ocirc;ng ty.</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr.Duc
- Địa chỉ: Huynh Tan Phat, Quan 7
- Điện thoại: 01693333202 - Fax:
- email: genexfood@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top