Cần mua trứng rắn hổ trâu

  • Thread starter Lý Đức Công
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

Lý Đức Công

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lý Đức Công
- Địa chỉ: Đồng NAi
- Tel, Fax: 0937184704 ::: FaX ::: FaX ::: FaX
- email: lyduccong1@yahoo.com
================================

<p><font size="3">Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần mua 2000-15.000 trứng rắn hổ tr&acirc;u,c&aacute;c trại nu&ocirc;i nếu c&oacute; h&agrave;ng xin vui l&ograve;ng gọi về ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ đến tận nơi thu mua.nhiệt t&igrave;nh,thiện ch&iacute;,tin cậy !</font></p><p><font size="3">Gi&aacute; :&nbsp;Trứng rời (t&aacute;ch ch&ugrave;m) : 3000-5000/trứng </font></p><p><font size="3">Trứng nguy&ecirc;n ch&ugrave;m 5000-7000/trứng </font></p><p><font size="3">C&aacute;c cơ sở trại nu&ocirc;i nếu c&oacute; nhu cầu thanh l&yacute; số lượng trứng lớn trong m&ugrave;a sinh sản n&agrave;y xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n theo sđt : 0937184704 (C&ocirc;ng)</font></p><p><font size="3">Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; mua kỳ đ&agrave; giống,thịt (gi&aacute; cả thương lượng) nếu c&oacute; xin vui l&ograve;ng gọi cho ch&uacute;ng t&ocirc;i </font></p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top