Cần thu mua cá chình

dangquocbuu

Lữ khách
#1
<p class="MsoNormal">Cần thu mua c&aacute; ch&igrave;nh</p> <p class="MsoNormal">Cần t&igrave;m nguồn c&aacute; ch&igrave;nh với số lượng lớn để xuất khẩu.</p><p class="MsoNormal">&nbsp;Nếu bạn l&agrave; nh&agrave; cung cấp, vựa c&aacute; ch&igrave;nh vui l&ograve;ng li&ecirc;n lạc với ch&uacute;ng t&ocirc;i -&nbsp;<span style="background-color: white; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 7.5pt; line-height: 115%">nh&agrave; xuất khẩu c&aacute; ch&igrave;nh</span></p><p class="MsoNormal"></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đặng Quốc Bửu
- Địa chỉ: Thạnh Phú, Bến Tre
- Điện thoại: 0918020469 - Fax:
- email: dangquocbuu@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx