CẦN THU MUA,HỢP TÁC KHAI THÁC,TIÊU THỤ:RỪNG TRÀM BÔNG VÀNG,F1,BẠCH ĐÀN

  • Thread starter duywood
  • Ngày gửi
D

duywood

Guest
#1
<p>&nbsp;</p><p><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n THU MUA-HỢP T&Aacute;C KHAI TH&Aacute;C &amp; cung cấp gỗ nguy&ecirc;n liệu cho nh&agrave; m&aacute;y sản xuất v&agrave; xuất khẩu. Cần thu mua, hợp t&aacute;c khai th&aacute;c Rừng Tr&agrave;m, Tr&agrave;m b&ocirc;ng v&agrave;ng, bạch đ&agrave;n,.....</span><br /><br /><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif">Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: BP thu mua 0915.924.566 (Mr Duy)</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br /><br /></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Phạm Duy
- Địa chỉ: HCM
- Điện thoại: 0915924566 - Fax:
- email: duy.kvina@gmail.com
 

Đối tácTop