CẦN THU MUA, HỢP TÁC TIÊU THỤ (GỖ DẦU ĐỎ)

  • Thread starter duywood
  • Ngày gửi
D

duywood

Guest
#1
<p><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n thu mua &amp; cung ứng gỗ tr&ograve;n dầu đỏ cho nh&agrave; m&aacute;y sản xuất v&agrave; xuất khẩu. Cần thu mua, hợp t&aacute;c ti&ecirc;u thụ khối lượng lớn với ch&iacute;nh chủ. </span></p><p><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; line-height: 17px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif">Rất mong nhận được th&ocirc;ng tin hợp t&aacute;c từ ch&iacute;nh chủ.</span><br /><br /><span class="Apple-style-span" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif">Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: T/P thu mua 0914.162.321 (Mr Duy)</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: duywood
- Địa chỉ: HCM
- Điện thoại: 0914162321 - Fax:
- email: duy.kvina@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx