Cần thu mua xác mắm, bột cá

  • Thread starter Xuân Nhất
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
X

Xuân Nhất

Guest
#1
<p>Hiện nay c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu thu gom số lượng lớn X&aacute;c mắm, bột c&aacute; biển, mỡ ca để phục vụ sản xuất thức ăn chăn nu&ocirc;i. Vậy qu&yacute; doanh nghiệp n&agrave;o c&oacute; khả năng cung cấp số lượng lớn v&agrave; ổn định chất lượng xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo th&ocirc;ng tin địa chỉ sau.</p><p>C&Ocirc;NG TY TNHH HO&Agrave;NG KIM NG&Acirc;N</p><p>Số 27 ng&otilde; 2 Trần Ph&uacute;, Đ&ocirc;ng ng&agrave;n, Thị x&atilde; Từ sơn, Bắc Ninh</p><p>Tel/ Fax 02413.761126 / 0906119154 cho Mr Nhất</p><p>Email: <a href="mailto:hkn.cpn@gmail.com">hkn.cpn@gmail.com</a> </p><p>ID yahoo: nhatlexuan </p><p>Tr&acirc;n trọng cảm ơn sự hợp t&aacute;c</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Xuân Nhất
- Địa chỉ: Công ty HKN Co.,LTD
- Điện thoại: 02413761126 - Fax: 02413761126
- email: hkn.cpn@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx