Cần thuê đất diện tích lớn trồng trà cafe + trồng rừng

  • Thread starter vupp
  • Ngày gửi
V

vupp

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Phong Vũ
- Địa chỉ: 448 Nguyễn Kiệm, P.3, Phú Nhuận
- Tel, Fax: 0985922111
- email: phamphongvu@yahoo.com
================================

<p>Ch&agrave;o c&aacute;c bạn!</p><p>T&igrave;nh h&igrave;nh l&agrave; c&ocirc;ng ty t&ocirc;i cần thu&ecirc; khoảng 100-300 ha đất n&ocirc;ng nghiệp hoặc đất n&ocirc;ng l&acirc;m nghiệp kết hợp tại huyện Bảo L&acirc;m- L&acirc;m Đồng để triển khai trồng tr&agrave; nhằm đảm bảo nguồn nguy&ecirc;n liệu đầu v&agrave;o cho c&ocirc;ng ty m&agrave; t&ocirc;i chưa biết phải bắt đầu từ đ&acirc;u v&igrave; đất đều đ&atilde; c&oacute; đơn vị chủ quản m&agrave; mua lại của tư nh&acirc;n th&igrave; chi ph&iacute; đầu tư ban đầu qu&aacute; lớn....<br /></p><p>C&oacute; bạn n&agrave;o c&oacute; nguồn đất hoặc c&oacute; thể tư vấn gi&uacute;p t&ocirc;i c&aacute;c bước để xin thu&ecirc; đất của nh&agrave; nước hoặc c&oacute; quen ai c&oacute; thẩm quyền x&eacute;t duyệt c&aacute;c dự &aacute;n dạng n&agrave;y kh&ocirc;ng gi&uacute;p t&ocirc;i nh&eacute;.</p><p>Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn c&aacute;c bạn, hy vọng nhận được nhiều lời g&oacute;p &yacute; để t&ocirc;i thực hiện tốt dự &aacute;n n&agrave;y.</p><p>C&aacute;c bạn c&oacute; thể li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i qua số điện thoại 0985922111 hoặc qua email: phamphongvu@yahoo.com. <br /></p>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx