Cần tìm đại lý

  • Thread starter dinhmanh1512
  • Ngày gửi
D

dinhmanh1512

Guest
#1
<p align="center"><strong><font face="Times New Roman">Cần t&igrave;m đại l&yacute;</font></strong></p><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty &nbsp;cổ phần c&ocirc;ng nghệ v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n RTD chuy&ecirc;n sản xuất thức ăn chăn nu&ocirc;i, thuốc th&uacute; y. Một thương hiệu đ&atilde; gắn b&oacute; với b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n hơn 10&nbsp; năm tr&ecirc;n khắp mọi miền đất nước.</font><br /><br /><br /><p><font face="Times New Roman">Hiện nay do nhu cầu mở rộng k&ecirc;nh ph&acirc;n phối sản phẩm, c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần&nbsp;mở c&aacute;c đại l&yacute; ph&acirc;n phối, cửa h&agrave;ng thuốc th&uacute; y tại c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh tr&ecirc;n&nbsp;to&agrave;n quốc, đặc biệt l&agrave; Hưng Y&ecirc;n, Hải Dương</font></p><font face="Times New Roman">Li&ecirc;n hệ:<br /></font><p><font face="Times New Roman"><strong>Mr. </strong><strong>Cấn Đ&igrave;nh Mạnh</strong></font></p><p><font face="Times New Roman">Nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh</font></p><p><font face="Times New Roman">Mobile&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0909801512</font></p><p><font face="Times New Roman">Email&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;&nbsp; dinhmanh1512@gmail.com</font></p><font face="Times New Roman">Khi l&agrave;m đại l&yacute; cho C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i, c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n sẽ được hưởng những chế độ đ&atilde;i ngộ thoả đ&aacute;ng:<br /></font><p><font face="Times New Roman">- Trở th&agrave;nh đại l&yacute; ph&acirc;n phối ch&iacute;nh thức của RTD</font></p><p><font face="Times New Roman">- Chiết khấu ưu đ&atilde;i cao</font></p><p><font face="Times New Roman">- C&aacute;c đ&atilde;i ngộ kh&aacute;c</font></p><em><strong><font face="Times New Roman">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!</font></strong></em><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cấn Đình Mạnh
- Địa chỉ: Phu Kim, Thach That, Ha Noi
- Điện thoại: 0909801512 - Fax: 0909801512
- email: dinhmanh1512@gmail.com
 

Top