cần tìm hàng sofit , cruze

  • Thread starter tranhuuloi1990
  • Ngày gửi
tranhuuloi1990

tranhuuloi1990

Lữ khách
#1
<div align="center" id="yiv346793428yui_3_2_0_15_131780022726654"><font size="5">cửa h&agrave;ng </font><font size="5">vật tư n&ocirc;ng nghiệp</font><br /><br /></div><div align="center"><font size="6" color="#ff0033">Hữu Hạnh</font></div><div align="center" id="yiv346793428yui_3_2_0_13_1318313952999135"><font size="5">76, l&yacute; thường kiệt thị x&atilde; hồng ngự tỉnh đồng th&aacute;p </font></div>&nbsp;<br /><p><font size="3">&nbsp;xin ch&agrave;o mọi người</font></p><p><font size="3">&nbsp; b&ecirc;n m&igrave;nh đang cần t&igrave;m nguồn h&agrave;ng sofit , cruze , thuốc &oacute;c c&aacute; s&acirc;u của n&ocirc;ng ph&aacute;t gi&aacute; tốt để b&aacute;n cho n&ocirc;ng d&acirc;nvụ m&ugrave;a h&egrave; thu 2012 tới đ&acirc;y.</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp; ai c&oacute; nguồn h&agrave;ng tốt xin li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh để c&ugrave;ng hợp t&aacute;c&nbsp;</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp; đt : 0987 033 126</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp; email: tranhuuloi1990@yahoo.com.vn</font></p><div align="center" id="yiv346793428yui_3_2_0_13_1318313952999135">&nbsp;</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần hữu lợi
- Địa chỉ: 76, lý thường kiệt thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp
- Điện thoại: 0987 033 126 - Fax:
- email: tranhuuloi1990@yahoo.com.vn
 

Đối tácTop