cần tìm việc BS Thú Y

  • Thread starter Hoàng Văn Sáu
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hoàng Văn Sáu

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Văn Sáu
- Địa chỉ: Kim Trung - Hưng Hà - Thái Bình
- Tel, Fax: 0987131906
- email: hoangsau_tb@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;Th&ocirc;ng tin về người t&igrave;m việc: <br />- T&ecirc;n người đăng tin: Ho&agrave;ng Văn S&aacute;u<br />- Năm sinh: 1986. <br />- Chuy&ecirc;n ng&agrave;nh: B&aacute;c sĩ th&uacute; y. <br />- Kinh nghiệm: 1 năm - Email: <a href="http://agriviet.com/%22mailto:hoangsau_tb@yahoo.com/%22">hoangsau_tb@yahoo.com</a></p><p>- Địa chỉ: Kim Sơn I - Kim Trung - Hưng H&agrave; - Th&aacute;i B&igrave;nh<br />- Điện thoại: 0987131906<br />* Cần t&igrave;m việc: <br />- Chuy&ecirc;n ng&agrave;nh: B&aacute;c sĩ th&uacute; y. <br />- Mức lương: Thỏa thuận. <br />- Nơi l&agrave;m việc: C&aacute;c tỉnh ph&iacute;a bắc <br />- Y&ecirc;u cầu: C&ocirc;ng việc hợp ph&ugrave; hợp với tr&igrave;nh độ, c&oacute; thể l&agrave;m nh&acirc;n vi&ecirc;n kỹ thuật hoặc nh&acirc;n vi&ecirc;n thị trường.</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top