Cần tư vấn về hồ chứa nước

  • Thread starter tuongsinh
  • Ngày gửi
Xin chào ACE!
Mình đang làm trang trại trồng cây ăn quả, hiện tại mình đang xây hồ chứa nước DT:20x15. Hồ chứa đã hoàn thiện nhưng khi chứa nước thì tròng vòng 3 ngày nước đã rút hết. Khi xây mình đã lót bạt nylon rồi mới đúc đan và xây đè lên bạt nylon.
Không biết ACE nào có kinh nghiệm về việc này không tư vấn giúp mình làm sao để giữ được nước?
 M

Mục-Tử

_
Nông dân @
Xin chào ACE!
mình đang xây hồ chứa nước DT:20x15. Hồ chứa đã hoàn thiện nhưng khi chứa nước thì tròng vòng 3 ngày nước đã rút hết. Khi xây mình đã lót bạt nylon rồi mới đúc đan và xây đè lên bạt nylon.


<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>VI</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> Với diện tích đáy như vậy. hồ này chứa 1 khối lượng nước rất lớn(300 mét khối nếu xây cao 1m) tương đương với 300 tấn đè lên đáy !!!, và sức ép rất mạnh, ép vào vách hồ, nặng nhất là 4 góc đáy ( xây bằng gạch!!!)
Với khối lượng như vậy, để an toàn hồ phải đúc toàn bộ bằng beton cốt thép.
Trường hợp của bạn là hồ xây bằng gạch ,nếu là hồ chìm ngiã là hồ được chôn 1 phần dưới mặt đất, do được đất ép lại chung quanh nên góc đáy chỉ bị…nhớm 1 chút gây nứt khi hồ chứa nước, có thể sửa chữa được như sau :
Trích trong cuốn sách :VL xây dựng trong nông ngiệp ( của nhà xuất bản nông ngiệp):
Nếu hồ bị mất nước. nên dùng xi măng pha loãng trong nước đổ vào hồ ngâm 1 ngày. Ciment sẽ kết tụ dưới đáy và thấm vào các vết nứt rồi đông cứng, vết nứt được hàn lại và hỗ sẽ không còn mất nước nữa
 
Last edited:
tuongsinh

tuongsinh

Nhanong.Com
Với diện tích đáy như vậy. hồ này chứa 1 khối lượng nước rất lớn(300 mét khối nếu xây cao 1m) tương đương với 300 tấn đè lên đáy !!!, và sức ép theo luật Archimet, ép vào vách hồ, bị ép nặng nhất là 4 góc đáy ( xây bằng gạch!!!)
Với khối lượng như vậy, để an toàn hồ phải đúc toàn bộ bằng beton cốt thép.
Trường hợp của bạn là hồ xây bằng gạch ,nếu là hồ chìm ngiã là hồ được chôn 1 phần dưới mặt đất, do được đất ép lại chung quanh nên góc đáy chỉ bị…nhớm 1 chút gây nứt khi hồ chứa nước, có thể sửa chữa được như sau :
Trích trong cuốn sách :VL xây dựng trong nông ngiệp ( của nhà xuất bản nông ngiệp):
Nếu hồ bị mất nước. nên dùng xi măng pha loãng trong nước đổ vào hồ ngâm 1 ngày. Ciment sẽ kết tụ dưới đáy và thấm vào các vết nứt rồi đông cứng, vết nứt được hàn lại và hỗ sẽ không còn mất nước nữa

Cám ơn bác đã tư vấn!
Đúng là hồ nước được xây âm, nên xung quanh thành hồ vẫn chịu lực nhưng nó bị rạn nứt. Chắc là do kết cấu đất đắp xung quanh chưa ổn định, nên gây sụt lún dẫn đến bị rạn nứt. Bác có thể chỉ giúp có cách nào khắc phục vết nứt không cho thấm nước không?
 
M

Mục-Tử

_
Nông dân @
Cách giải quyết trên chỉ giải quyết cho đáy và các góc đáy bị nứt nhỏ, sau đó bạn dùng Flinkot đen ( mua ở của hàng bán sơn nước) quét vài lần lên toàn bộ đáy, và vách hồ, có thể hồ sẽ không còn mất nước nữa
Flinkot đen là sản phẩm của hang Shell, thực chất nó là dầu hắc nhưng được hòa tan trong nước. sau khi quét nước bốc hơi chỉ còn lại 1 màng dầu hắc không tan trong nước nữa. loại này chuyên dùng chống thấm sân thượng số 1 đấy
Nhưng chỉ được dùng cho các vết nứt nhỏ thôi. vết nứt lớn không dùng được đâu do kết cấu vách hoặc đáy đã bị...phá vỡ
 
diachutiengiang

diachutiengiang

Thành viên mới
CHÀO CẢ NHÀ, NÓI VỀ BỒN CHỨA NƯỚC THÌ MÌNH CÓ THỂ CHIA SẺ VỚI CÁC BẠN 1 ĐÔI ĐIỀU, BÊN HƯNG CHUYÊN CUNG CẤP MẤY LOẠI BỒN CHỨA NƯỚC NÀY,

 Đặt điểm nổi bật Bồn Chứa Nước
 Chế độ bảo hành 10 năm.
 Sản xuất tại nước Úc theo tiêu chuẩn Úc
 Tấm lót PVC được kiểm định tại Úc & được xử lý tia cực tím ( không lão hoá) không gây ảnh hưởng môi trường và không gây độc hại cho nước sinh hoạt và nước uống.
 Có dung tích từ 9.200 lít đến 5.000.000 lít
 Rất tiện lợi để chứa nước mưa cho sinh hoạt và cho sản xuất ở các nhà máy. Nếu quý khách sử dụng sản phẩm này, nó sẽ tiết kiệm một khoản chi phí rất lớn cho việc sử dụng nước máy và phí xử lý nước thải trong khu công nghiệp.
 Bồn chứa nước không cần phải làm nền móng( tiết kiệm chi phí nền móng), có thể dời từ nơi này đến nơi khác khi nơi đang đặt không hợp lí ( thời gian lắp đặt trong 2 ngày với bồn 100.000 lít).
 Nguồn nước có sẳn từ mái nhà, mái xưởng.
 Có thể dự trữ nguồn nước lâu dài cho mùa khô
 Có thể sử dụng cho phòng cháy chữa cháy tại các nhà máy, căn hộ chung cư…
 Khi quý khách sử dụng bồn bằng bê tong, khi đất lún bồn sẽ bị nứt , còn khi bạn dùng bồn này sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng của bồn.
 
tuongsinh

tuongsinh

Nhanong.Com
Cách giải quyết trên chỉ giải quyết cho đáy và các góc đáy bị nứt nhỏ, sau đó bạn dùng Flinkot đen ( mua ở của hàng bán sơn nước) quét vài lần lên toàn bộ đáy, và vách hồ, có thể hồ sẽ không còn mất nước nữa
Flinkot đen là sản phẩm của hang Shell, thực chất nó là dầu hắc nhưng được hòa tan trong nước. sau khi quét nước bốc hơi chỉ còn lại 1 màng dầu hắc không tan trong nước nữa. loại này chuyên dùng chống thấm sân thượng số 1 đấy
Nhưng chỉ được dùng cho các vết nứt nhỏ thôi. vết nứt lớn không dùng được đâu do kết cấu vách hoặc đáy đã bị...phá vỡ

Nếu vết nứt lớn có thể xử lý bằng xi măng trộn với SiKa Plastocrete N để trám lại được không vậy bác? Sika Plastocrete N là chất phụ gia chống thấm.
 
M

Mục-Tử

_
Nông dân @
Nếu vết nứt lớn có thể xử lý bằng xi măng trộn với SiKa Plastocrete N để trám lại được không vậy bác? Sika Plastocrete N là chất phụ gia chống thấm.

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>VI</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> Xây hồ nước không đơn giản như xây nhà đâu. Vì ngoài sức nặng, đè lên đáy, còn phải tính đến sức ép của nước đẩy lên vách, từ đó người ta sẽ tính độ dày của tường hoặc beton…sẽ như thế nào cho đủ sức chịu được các lực này
Dù là xây hồ nước nhỏ cát và vật liệu phải sạch ,có chất lượng cao như thể mới bảo đảm kết cấu được đặc chắc , thì cường độ chịu lực của beton mới cao và chống thấm mới đạt yêu cầu
Sự bảo dưỡng hồ sau khi xây xong, trước khi đưa vào xử dụng cũng phải đúng cách,:
Ngâm 1 lớp nước mỏng có pha ciment vài ngày để ciment bịt hết các lỗ mọt , các khuyết điểm nếu có trong lúc xây dựng , sau đó nâng cao mực nước lên ¼
Sau 28 ngày beton mới đạt 80% cường độ thôi, lức này bạn nâng mực nước chứa lên 1 nửa so với công xuất tối đa. Và cả năm sau bạn mới được quyền.. chứa nước đầy hồ
Người hàng xóm của tôi xây 1 bể nước vài chục khối, và bể nước này bất thình lình …nổ bung như mìn…khi được chứa nước đầy, trong 1 cơn mưa lớn
Trên ngọn núi lớn của thành phố Vũng tàu ngay trước cửa Bạch Dinh có 1 bể nước hình vuông cạnh khoảng 10 mét.. cao khoảng 2 mét thế mà người ta đã phải đúc bể này toàn bộ bằng beton dày 0m2… đã trên 100 năm qua rồi hiện nay bể nước này, vẫn còn xử dụng chứa nước
Bể nước của bạn lớn quá, lại có sự cố xảy ra, bạn nên đến nhà thầu xây dựng. kiếm 1 kỹ sư xây dựng. mời họ đến quan sát thực tế, từ đó họ sẽ đề xuất cho bạn các biện pháp khắc phục mới hiệu quả
Chúc bạn may
 
Thuy-canh

Thuy-canh

_
Nông dân @
CHÀO CẢ NHÀ, NÓI VỀ BỒN CHỨA NƯỚC THÌ MÌNH CÓ THỂ CHIA SẺ VỚI CÁC BẠN 1 ĐÔI ĐIỀU, BÊN HƯNG CHUYÊN CUNG CẤP MẤY LOẠI BỒN CHỨA NƯỚC NÀY,

 Đặt điểm nổi bật Bồn Chứa Nước
 Chế độ bảo hành 10 năm.
 Sản xuất tại nước Úc theo tiêu chuẩn Úc
 Tấm lót PVC được kiểm định tại Úc & được xử lý tia cực tím ( không lão hoá) không gây ảnh hưởng môi trường và không gây độc hại cho nước sinh hoạt và nước uống.
 Có dung tích từ 9.200 lít đến 5.000.000 lít
 Rất tiện lợi để chứa nước mưa cho sinh hoạt và cho sản xuất ở các nhà máy. Nếu quý khách sử dụng sản phẩm này, nó sẽ tiết kiệm một khoản chi phí rất lớn cho việc sử dụng nước máy và phí xử lý nước thải trong khu công nghiệp.
 Bồn chứa nước không cần phải làm nền móng( tiết kiệm chi phí nền móng), có thể dời từ nơi này đến nơi khác khi nơi đang đặt không hợp lí ( thời gian lắp đặt trong 2 ngày với bồn 100.000 lít).
 Nguồn nước có sẳn từ mái nhà, mái xưởng.
 Có thể dự trữ nguồn nước lâu dài cho mùa khô
 Có thể sử dụng cho phòng cháy chữa cháy tại các nhà máy, căn hộ chung cư…
 Khi quý khách sử dụng bồn bằng bê tong, khi đất lún bồn sẽ bị nứt , còn khi bạn dùng bồn này sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng của bồn.
Rất vui khi đọc bài nầy của bạn. Như thấy 1 người thân.
Thưa bạn, đúng vậy, nước Úc là 1 lục-địa khô. Nên việc xử-dụng nước được kế-hoạch-hóa :
- Nước là của.... nhà nước. Nên dù là nước mưa chảy tràn, dân cũng không được đào ao chứa lại rồi xử-dụng, phải xin phép. Nghĩ thì vô-lý quá bạn hả? Ao nước của chúng tôi có giấy phép xử-dụng, nên được bơm lên tưới... Mấy năm trước, tui làm đơn xin khoan giếng. Chính-quyền tới, khoan thử, đem phân chất rồi cho biết dùng không tốt, dù để tưới, nên thôi.
- Nếu công-ty bạn làm bồn chứa theo kiểu Úc là điều hết sức đáng mừng. Trước, tui cần 10 ngàn lít nước trên giàn cao 3m, nhưng vì làm việc có 1 mình, nên tui hàn một giàn sắt cao 3m, mua 2 bồn, mỗi bồn 4.500lít, một mình tui kéo lên giàn, nhẹ re. Xài hơn 10 năm rồi, vẫn không hư-hao gì hết, bền quá!

Tui có điều nầy thưa với bạn,
Tui đang phổ-biến cho bà con những điều tui học được tại Úc, Thủy-canh với Thủy-sản. Biết tới đâu trao đổi tới đó vậy mà! Tui cũng đã tìm hiểu để biết có thể làm gì trong tầm hiểu biết của mình, và sản-phẩm của công-ty bạn có rất nhiều thứ rất cần cho những kỹ-thuật mới mà tui đang muốn đem cho bà con.
Xin hỏi, bạn có hứng-thú để bàn thêm với tui không?
 
Last edited:
diachutiengiang

diachutiengiang

Thành viên mới
Gui Ban

Rất vui khi đọc bài nầy của bạn. Như thấy 1 người thân.
Thưa bạn, đúng vậy, nước Úc là 1 lục-địa khô. Nên việc xử-dụng nước được kế-hoạch-hóa :
- Nước là của.... nhà nước. Nên dù là nước mưa chảy tràn, dân cũng không được đào ao chứa lại rồi xử-dụng, phải xin phép. Nghĩ thì vô-lý quá bạn hả? Ao nước của chúng tôi có giấy phép xử-dụng, nên được bơm lên tưới... Mấy năm trước, tui làm đơn xin khoan giếng. Chính-quyền tới, khoan thử, đem phân chất rồi cho biết dùng không tốt, dù để tưới, nên thôi.
- Nếu công-ty bạn làm bồn chứa theo kiểu Úc là điều hết sức đáng mừng. Trước, tui cần 10 ngàn lít nước trên giàn cao 3m, nhưng vì làm việc có 1 mình, nên tui hàn một giàn sắt cao 3m, mua 2 bồn, mỗi bồn 4.500lít, một mình tui kéo lên giàn, nhẹ re. Xài hơn 10 năm rồi, vẫn không hư-hao gì hết, bền quá!

Tui có điều nầy thưa với bạn,
Tui đang phổ-biến cho bà con những điều tui học được tại Úc, Thủy-canh với Thủy-sản. Biết tới đâu trao đổi tới đó vậy mà! Tui cũng đã tìm hiểu để biết có thể làm gì trong tầm hiểu biết của mình, và sản-phẩm của công-ty bạn có rất nhiều thứ rất cần cho những kỹ-thuật mới mà tui đang muốn đem cho bà con.
Xin hỏi, bạn có hứng-thú để bàn thêm với tui không?

Rất vui khi nhận thư bản hồi từ bạn, mình làm về bồn chứa nước của Úc nhưng tới hôm nay mình mới biết được thông tin là Nước là của ...nhà nước đó. Việc bạn đang phổ biến cho bà con những đều học tại Úc thì rất là hay, nếu như bạn có vấn đề gì trao đổi về bồn chứa nước thì mình rất sẳn lòng. Rất vui được làm quên cùng bạn trên diễn đàn này.
 
tuongsinh

tuongsinh

Nhanong.Com
CHÀO CẢ NHÀ, NÓI VỀ BỒN CHỨA NƯỚC THÌ MÌNH CÓ THỂ CHIA SẺ VỚI CÁC BẠN 1 ĐÔI ĐIỀU, BÊN HƯNG CHUYÊN CUNG CẤP MẤY LOẠI BỒN CHỨA NƯỚC NÀY,

 Đặt điểm nổi bật Bồn Chứa Nước
 Chế độ bảo hành 10 năm.
 Sản xuất tại nước Úc theo tiêu chuẩn Úc
 Tấm lót PVC được kiểm định tại Úc & được xử lý tia cực tím ( không lão hoá) không gây ảnh hưởng môi trường và không gây độc hại cho nước sinh hoạt và nước uống.
 Có dung tích từ 9.200 lít đến 5.000.000 lít
 Rất tiện lợi để chứa nước mưa cho sinh hoạt và cho sản xuất ở các nhà máy. Nếu quý khách sử dụng sản phẩm này, nó sẽ tiết kiệm một khoản chi phí rất lớn cho việc sử dụng nước máy và phí xử lý nước thải trong khu công nghiệp.
 Bồn chứa nước không cần phải làm nền móng( tiết kiệm chi phí nền móng), có thể dời từ nơi này đến nơi khác khi nơi đang đặt không hợp lí ( thời gian lắp đặt trong 2 ngày với bồn 100.000 lít).
 Nguồn nước có sẳn từ mái nhà, mái xưởng.
 Có thể dự trữ nguồn nước lâu dài cho mùa khô
 Có thể sử dụng cho phòng cháy chữa cháy tại các nhà máy, căn hộ chung cư…
 Khi quý khách sử dụng bồn bằng bê tong, khi đất lún bồn sẽ bị nứt , còn khi bạn dùng bồn này sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng của bồn.

Bạn có thể cho mình biết thêm thông tin về giá cả, lắp đặt, vận chuyển...?
 
Thuy-canh

Thuy-canh

_
Nông dân @
Rất vui khi nhận thư bản hồi từ bạn, mình làm về bồn chứa nước của Úc nhưng tới hôm nay mình mới biết được thông tin là Nước là của ...nhà nước đó. Việc bạn đang phổ biến cho bà con những đều học tại Úc thì rất là hay, nếu như bạn có vấn đề gì trao đổi về bồn chứa nước thì mình rất sẳn lòng. Rất vui được làm quên cùng bạn trên diễn đàn này.

Người dân Úc nhận được lệnh hạn-chế xử-dụng nước thường-xuyên. Lệnh hiện-hành là :
- Không được tưới hoa sau 10 giờ sáng và 4 giờ chiều. Khi tưới phải dùng cò lãy. - - Không được xịt nước lên xi-măng và xịt rửa xe.
- Nước mưa, nếu tự đào hồ ngăn lại, thì "không được dùng", muốn dùng phải xin phép.
- Nhưng nước mưa, nếu chứa lại trong bồn (như bồn của công-ty bạn) để tưới cây, thì chính-phủ sẽ phủ sẽ phụ trả tiền mua bồn.
* Có điều nầy, nước vòi thành-phố (như tại Sydney) hứng uống ngay, và là thứ nước được khen là một trong những thứ nước tinh-khiết nhất trên thế-giới, uống rất ngon, trong và không có bất cứ mùi vị gì, nhất là đã không còn dùng nhôm để lọc nước.

Trở lại, để tui lượng-định phí tổn sơ-khởi, xin bạn cho biết giá :
- Bồn chứa nước có nắp 10 ngàn lít.
- Cũng 1 bồn 10 ngàn lít, không nắp, cao 1,3m.
- Máng chữ-nhật 10m x 1m x 0,3m
- Bồn chữ nhật 10m x 1,5m x 0,6m

Chúng ta chưa đi vào chi-tiết của các vòi ống.
Cám ơn bạn.
Thân.
 
diachutiengiang

diachutiengiang

Thành viên mới
Chào Anh tuónginh giá cả thì tùy theo thể tích mà anh lựa chọn. thể tích từ 9m3 đến 5000m3. Xin hỏi bạn ở đâu nếu gần thì chi phí vận chuyển ít hơn và lắp đặt rất là nhanh bạn à.Đôi điều cùng bạn.
bạn có thể chọn 1 dung tích nào đó mình báo giá giúp cho, bồn càn lớn thì chi phí càn rẻ..
Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và thành công
 
tuongsinh

tuongsinh

Nhanong.Com
Người dân Úc nhận được lệnh hạn-chế xử-dụng nước thường-xuyên. Lệnh hiện-hành là :
- Không được tưới hoa sau 10 giờ sáng và 4 giờ chiều. Khi tưới phải dùng cò lãy. - - Không được xịt nước lên xi-măng và xịt rửa xe.
- Nước mưa, nếu tự đào hồ ngăn lại, thì "không được dùng", muốn dùng phải xin phép.
- Nhưng nước mưa, nếu chứa lại trong bồn (như bồn của công-ty bạn) để tưới cây, thì chính-phủ sẽ phủ sẽ phụ trả tiền mua bồn.
* Có điều nầy, nước vòi thành-phố (như tại Sydney) hứng uống ngay, và là thứ nước được khen là một trong những thứ nước tinh-khiết nhất trên thế-giới, uống rất ngon, trong và không có bất cứ mùi vị gì, nhất là đã không còn dùng nhôm để lọc nước.

Như vậy ở bên chỗ của bác Thuy-canh là cần phải thước tiết kiệm nước rồi. Em nghĩ cần thiết phải áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt để tiết kiệm nước rất hiệu quả. Bác nghiên cứu và tìm hiểu về nó nhé, về phía em thì đã áp dụng rồi thấy nó rất tiết kiệm nước.
---------------
Chào Anh tuónginh giá cả thì tùy theo thể tích mà anh lựa chọn. thể tích từ 9m3 đến 5000m3. Xin hỏi bạn ở đâu nếu gần thì chi phí vận chuyển ít hơn và lắp đặt rất là nhanh bạn à.Đôi điều cùng bạn.
bạn có thể chọn 1 dung tích nào đó mình báo giá giúp cho, bồn càn lớn thì chi phí càn rẻ..

Mình cần lượng nước lớn để phục vụ tưới trong mùa khô, thể tích càng lớn càng tốt.
 
Last edited:
diachutiengiang

diachutiengiang

Thành viên mới
Chào Anh, bên Hưng chỉ cung cấp dạng bồn chứa hình tròn thôi anh à, và các sản phẩm được bảo hành 10 năm, chất liệu bằng nhựa PVC đã qua sử lý đạt tiểu chuẩn AB4020 của Úc. lực căn đạt 250%. nếu như các Anh sử dụng bồn chứa hình chử nhật thì bên Hưng sẻ cung cấp cho các Anh màng này. nếu cần thêm thông tin chi tiếc anh có thể cho Hưng biết khối lượng bồn mà anh chọn và cho Hưng địa chỉ mail để Hưng sớm trả lời cùng anh.
 
Last edited:
Thuy-canh

Thuy-canh

_
Nông dân @
Chào bạn Hưng,
Xin bạn thông-cảm, tui có nói trước là tui hỏi nhưng không có mua. Nhưng những điều tui hỏi mà đi đến kết-quả có lợi, tức khả-thi, thì sẽ có rất nhiều người mua. Chuyện là thế nầy :
- Tui là nông-dân ngang xương, nhưng rất say mê nên nhào vô học-hỏi và thực-hành mấy thứ tại địa-phương tui, chính-quyền khuyến-khích áp-dụng.
- Kết-quả những điều học được quá tốt. Nên tui muốn mang tặng cho bà con. Vậy thôi.

Nhưng đến đây là có vấn-đề :
- Trước hết, VN mình mà nói khi nuôi trồng cần tiết-kiệm nước là điều hết sức khó nghe! Chẳng phải chỉ bước chân ra khỏi nhà, đi vài ngàn mét là đã thấy nước rồi sao? Nước dư-thừa.
- Bây giờ tui bày trồng cây tiết-kiệm nước (thủy-canh = Hydroponics)
- Rồi còn bày nuôi thủy-sản dùng lại nước cũ, chỉ châm nước hao hụt thôi (luân-lưu = Recirculating Aquaculture), thì là chuyện vẽ-vời bá-láp quá!
- Mà cả hai kỹ-thuật trên lại phải học-hỏi tốn thì giờ nữa, nên khi thuyết-phục bà con, tui đã thất-bại nhiều lần.

Đó là lý-do tui hỏi mà không mua, hay chưa mua. Nhưng tui không bỏ cuộc, nên nếu tui nắm được giá phí-tổn đầu-tư ban đầu, thì dễ cho tui hơn. Mà bồn, máng plastic đóng vai trò rất lớn trong cả hai kỹ-thuật mà tui vừa kể tên với bạn.
Tui tin chắc rồi sẽ có người làm theo, sẽ có đông người làm theo... Hiện Thủy-canh đã có 1 nhóm bạn trẻ cấp-tiến đang phối-hợp thử-nghiệm với tui. Toàn là thiết-bị tự-chế. Kết-quả thấy rồi thì sẽ tin. Mà đã tin, đã hiểu phương-pháp vận-hành thì sẽ phải dùng đến bồn, chậu, máng... Bạn có thấy tiềm-năng thương-mại của nó chưa?
Thân ái.
 
Last edited:
tuongsinh

tuongsinh

Nhanong.Com
Bác Thuy-canh nói rằng ở VN không cần trồng cây tiết kiệm nước sao. Không phải thế đâu bác ơi, không biết bác có biết tình hình khí hậu ở VN không. Chứ mấy năm gần đây là thời tiết thất thường không thể đoán trước được, không đâu xa năm vừa rồi thôi thời tiết hạn hán khắp nơi trên lãnh thổ VN và cả thế giới nữa. Vấn đề nước tưới cho cây trồng và nước sinh hoạt, nước uống cho vật nuôi đang là vấn đề cần phải nghiên cứu kỹ.
VN có hai mùa mưa nắng rõ rệt, nhưng gần đây do trái đất đang nóng lên, nên nắng hạn kéo dài gây tình trạng thiếu nước trong mùa khô. Còn mùa mưa thì nước dư thừa không thể kiểm soát được. Chính vì thế cần phải tìm giải pháp tưới tiết kiệm nước và lưu trữ nước trong mùa khô. Ngay tại nơi em năm vừa rồi do không chủ động về nước tưới nên đã không cung cấp đủ nước tưới cho cây trồng, dẫn đến sản lượng thất thoát nghiêm trọng.
Cuối cùng cũng muốn thông qua diễn đàn này cùng chia sẽ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về vấn đề tiết kiệm và sử dụng hiệu quả về nước trong nông nghiệp.
 
diachutiengiang

diachutiengiang

Thành viên mới
đúng rồi đó anh thuy-canh ơi. khí hậu ở VN lúc này nó thay đổi nhiều lắm nên anh đang có dự án trồng cây gì đó thì chia sẻ với anh em mình để học hỏi thêm kinh nghiệm đó mà. còn về bồn nước của Hưng thì ai có nhu cầu hay cần tư vấn gì Hưng vẫn sẳn lòng trao đổi.
 
Thuy-canh

Thuy-canh

_
Nông dân @
Bạn tuongsinh thân mến,
Bạn không phải là người đầu tiên tui được biết là đang trồng cây lớn theo kiểu đồn-điền bắt tay vào việc chủ-động vấn-đề tưới-tiêu, nhưng bạn lại nêu vấn-đề để mọi người cùng tìm giải-pháp tốt nhất. Xin bạn nhận nới tôi lòng quý mến, cảm phục.

Ba năm trước, tôi về VN, đi 2 nơi, không phải để chơi mà là để tìm hiểu xem tại VN mình nếu muốn chủ-động trong việc trồng hoa-màu (rau cải), thì có khả-thi không? Bởi lần về năm trước đó nữa, tui chứng-kiến dịch-bệnh đường ruột do ăn uống, nhất là rau sống bùng nổ. Điều nầy đưa tôi đến suy-nghĩ nầy :
- Tại sao mình không trồng bằng nước sạch?
Câu hỏi nầy, người trồng rau chung quanh Sài-gòn không trả lời được. Tui gợi ý phương-pháp trồng mới tiết-kiệm nước thì là quá xa lạ với người mình. Tui đi Cần-thơ rồi đi Đà-Lạt, gặp những vị đáng gọi là bực thầy về nông-nghiệp nói chung và trồng-trọt trong điều-kiện có kiểm-soát nói riêng, tui học được nhiều điều.

Trở về, tui biết và tui tin những điều tui biết, tui thực-hành tại Úc có thể bà con tại VN cũng làm được. Chỉ khác đôi điều :
- Úc và VN cách xa xích-đạo không bằng nhau. Nhưng đó không phải là vấn-đề lớn.
Tui không ngại học-ván cũng như kiến-thức kém cõi của mình, nhưng nếu chỉ trong lãnh-vực tui biết mà bà con mình chưa biết thì đó cũng là đóng góp, chút nào hay chút nấy.
- Và khác nhau về tinh-thần dấn-thân, chấp-nhận cái hay, cái tốt khác với lối gọi là truyền-thống. "Truyền-thống" là một mỹ-từ. Nhưng khi thối-thác vì lười học-hỏi, lười canh-tân cải-tiến thì 2 chữ nầy trở thành bôi-bác. Và tui đụng bức tướng nầy.

Bây giờ tui gặp bạn, người thứ nhì tui biết có ý-định "tích-thủy", dĩ-nhiên còn nhiều người nữa mà tui chưa biết. Người chứa nước lại để tưới quy-mô lớn là Tiến-sĩ Nguyễn Bá Hùng ở Đà-Lạt. Nếu có dịp, bạn đến thăm ông để học kinh-nghiệm của ông. Ông chứa nước dưới ao có lót bạt và trên có lợp che.

Hân-hạnh được quen biết bạn.
Thân ái.
 
tuongsinh

tuongsinh

Nhanong.Com
Bạn tuongsinh thân mến,
Bạn không phải là người đầu tiên tui được biết là đang trồng cây lớn theo kiểu đồn-điền bắt tay vào việc chủ-động vấn-đề tưới-tiêu, nhưng bạn lại nêu vấn-đề để mọi người cùng tìm giải-pháp tốt nhất. Xin bạn nhận nới tôi lòng quý mến, cảm phục.

Ba năm trước, tôi về VN, đi 2 nơi, không phải để chơi mà là để tìm hiểu xem tại VN mình nếu muốn chủ-động trong việc trồng hoa-màu (rau cải), thì có khả-thi không? Bởi lần về năm trước đó nữa, tui chứng-kiến dịch-bệnh đường ruột do ăn uống, nhất là rau sống bùng nổ. Điều nầy đưa tôi đến suy-nghĩ nầy :
- Tại sao mình không trồng bằng nước sạch?
Câu hỏi nầy, người trồng rau chung quanh Sài-gòn không trả lời được. Tui gợi ý phương-pháp trồng mới tiết-kiệm nước thì là quá xa lạ với người mình. Tui đi Cần-thơ rồi đi Đà-Lạt, gặp những vị đáng gọi là bực thầy về nông-nghiệp nói chung và trồng-trọt trong điều-kiện có kiểm-soát nói riêng, tui học được nhiều điều.

Trở về, tui biết và tui tin những điều tui biết, tui thực-hành tại Úc có thể bà con tại VN cũng làm được. Chỉ khác đôi điều :
- Úc và VN cách xa xích-đạo không bằng nhau. Nhưng đó không phải là vấn-đề lớn.
Tui không ngại học-ván cũng như kiến-thức kém cõi của mình, nhưng nếu chỉ trong lãnh-vực tui biết mà bà con mình chưa biết thì đó cũng là đóng góp, chút nào hay chút nấy.
- Và khác nhau về tinh-thần dấn-thân, chấp-nhận cái hay, cái tốt khác với lối gọi là truyền-thống. "Truyền-thống" là một mỹ-từ. Nhưng khi thối-thác vì lười học-hỏi, lười canh-tân cải-tiến thì 2 chữ nầy trở thành bôi-bác. Và tui đụng bức tướng nầy.

Bây giờ tui gặp bạn, người thứ nhì tui biết có ý-định "tích-thủy", dĩ-nhiên còn nhiều người nữa mà tui chưa biết. Người chứa nước lại để tưới quy-mô lớn là Tiến-sĩ Nguyễn Bá Hùng ở Đà-Lạt. Nếu có dịp, bạn đến thăm ông để học kinh-nghiệm của ông. Ông chứa nước dưới ao có lót bạt và trên có lợp che.

Hân-hạnh được quen biết bạn.
Thân ái.

Bác Thuy-canh nói rất đúng. Vấn đề tưới tiết kiệm nước và kiểm soát nguồn nước là vấn đề mà chưa được nhiều nông dân mình (VN) biết đến. Hệ thồng tưới tiết kiệm nước nhở giọt chỉ mới biết đên 3-4 năm nay thôi. Cũng như em khi mới có ý định chuyển thành nông dân và bắt đầu tích lũy đất đai, thì điều đầu tiên chú ý đến là nước. Ở nơi em thì nằm gần sát sông, không có điện (vì vùng này còn nghèo lắm) cách bờ sông khoảng 1000m. Chính vì thế em phải tìm cách đưa nước về mà không cần đến điện, việc trữ nước lúc này em cũng tiến hành. Nhưng những gì mình muốn thực hiện đều không thuận lợi hết, như việc đưa nước về em có áp dụng mô hình của bác Nguyễn Văn Huân trên GiaLai - dùng bằng sức nước. Nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm nên mô hình này sau một thời gian chạy rất tốt thì không hoạt động được. Lý do là đập ngăn dòng nước (giống như thủy điện) bị vỡ, và em không còn khả năng đầu tư tiếp nên dừng lại. Bây giờ thì em đang tìm hiểu áp dụng bơm nước bằng sức gió, và cũng bắt đầu tiến hành.
Vấn đề nước (lưu trữ, sử dụng, tiết kiệm nước) là vấn đề sống còn cho ngành nông nghiệp nhất là những vùng thường xuyên bị hạn.
Em cũng mong được càng nhiều người quan tâm như bác Thuy-canh tư vấn, góp ý để có thể không chỉ riêng em mà còn ACE trên diễn đàn hay rộng hơn áp dụng thành công.
 

Quảng cáoTop