Cần xuất chuồng 30kg dông giống 50kg dông thịt , ai cần Pm !!