Cây Bao Thanh Thiên Cây Trồng Trong Nước - Aquagarden

  • Thread starter nguyencongvan
  • Ngày gửi
N

nguyencongvan

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><p class="MsoListParagraph" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center"><strong><span style="font-size: 26pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: red">BAO THANH THI&Ecirc;N</span></strong></p><p class="MsoListParagraph" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 0.2in"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050">Bao Thanh Thi&ecirc;n c&oacute; hoa quanh năm, hoa m&agrave;u trắng tinh kh&ocirc;i phối hợp với sắc đỏ h&agrave;i h&ograve;a của l&aacute; tạo n&ecirc;n vẻ rực rỡ, qu&yacute; ph&aacute;i sẽ l&agrave;m nổi bật l&ecirc;n kh&ocirc;ng gian nội thất v&agrave; văn ph&ograve;ng của bạn.</span></p> <p style="margin: 6pt 0in; text-align: justify; text-indent: 0.2in"><span style="font-size: 14pt; color: #00b050">C&acirc;y Bao Thanh Thi&ecirc;n c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n gọi kh&aacute;c l&agrave; cung điện đỏ, thuyền trưởng đỏ v&igrave; nếu đặt c&acirc;y cao hơn tầm mắt: bạn sẽ thấy mặt dưới của l&aacute; với g&acirc;n l&aacute; nổi bật m&agrave;u đỏ tươi tr&ecirc;n nền l&aacute; m&agrave;u đỏ t&iacute;a </span></p> <p style="margin: 6pt 0in; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; color: #00b050">ngược lại,mặt tr&ecirc;n của l&aacute; lại c&oacute; m&agrave;u xanh lục v&agrave; g&acirc;n l&aacute; m&agrave;u hồng ấn tượng.</span></p> <p style="margin: 6pt 0in; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; color: #00b050">c&acirc;y cao khoảng 30cm c&oacute; hoa m&agrave;u trắng xanh.L&agrave; loại c&acirc;y kh&aacute; dễ chăm s&oacute;c</span></p> <p style="margin: 6pt 0in; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; color: #00b050">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Yacute; nghĩa phong thuỷ của c&acirc;y BAO THANH THI&Ecirc;N : trừ t&agrave;, kh&iacute; &acirc;m, xua đuổi phong long,bảo vệ kh&iacute; vận cho bạn.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050">Đặc t&iacute;nh: C&acirc;y l&aacute; m&agrave;u, C&acirc;y c&oacute; hoa</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&aacute; c&acirc;y sẽ nhạt m&agrave;u khi thiếu quang hợp. Do vậy, m&ocirc;i trường nhiều s&aacute;ng sẽ mang lại độ đậm m&agrave;u đẹp nhất cho c&acirc;y.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050">M&ocirc;i trường tốt nhất: Nơi c&oacute; nhiều &aacute;nh s&aacute;ng tự nhi&ecirc;n / &aacute;nh s&aacute;ng đ&egrave;n trực tiếp</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; K&iacute;ch th&iacute;ch c&acirc;y ra hoa: đặt c&acirc;y nơi đầy đủ &aacute;nh s&aacute;ng tư nhi&ecirc;n / tr&aacute;nh &aacute;nh nắng trực tiếp.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050">N&ecirc;n:</span></strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050"> </span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050">- Lau l&aacute;: thường xuy&ecirc;n d&ugrave;ng khăn thấm dung dịch dưỡng l&aacute; đ&atilde; pha lo&atilde;ng lau l&aacute;.sẽ l&agrave;m cho l&aacute; b&oacute;ng đẹp.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050">- Bỏ rễ thối để l&agrave;m cho nước sạch sẽ, tr&aacute;nh vi khuẩn hại c&acirc;y</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050">- Cắt bỏ l&aacute; hư (bao gồm cả phần cuống của l&aacute; bị hư)</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050">Kh&ocirc;ng n&ecirc;n</span></strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050">: </span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050">- Phun nước trực tiếp l&ecirc;n l&aacute;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050">- Để c&acirc;y ngay luồng kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh thổi trực tiếp</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify">&nbsp;</p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #00b050">- Kh&ocirc;ng thay nước c&acirc;y đ&uacute;ng hạn: tuần thay nước 2-3 lần.</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify">&nbsp;</p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify">&nbsp;<strong style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #1d1b11">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #c00000">C&ocirc;ng Ty TNHH Tấn Nghĩa</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #17365d">VP &ndash; SHOWROOM&nbsp; AQUAGARDEN </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #17365d">Showroom 2 : Số 190C Trần Quang Khải, P T&acirc;n Định, Q1</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #17365d">Showroom 3:&nbsp; Số 351 An Dương Vương( Hồng B&agrave;ng), P11, Q5</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif">DĐ: </span><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: red">0909683928</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"> ( hotline)</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif">ĐT: </span><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: red">08.35 268 247</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #e36c0a"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #e36c0a">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif">Email:</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #e36c0a"> </span><a href="mailto:customer@quatangcaycanh.com"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #e36c0a">customer@quatangcaycanh.com</span></a><span style="color: #e36c0a">&nbsp; , <u>info@caytrongtrongnuoc.com</u></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif">Yahoo: </span><a href="mailto:cskh_aquagarden@yahoo.com"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #e36c0a">cskh_aquagarden@yahoo.com</span></a><span style="color: #e36c0a"> , <u>tvkh_aquagarden@yahoo.com</u></span> , <u><span style="color: #e36c0a">kinhdoanh_aquagarden@yahoo.com</span></u><u><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #e36c0a"></span></u></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif">Web: </span><a href="http://www.caytrongtrongnuoc.com/"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #4f81bd">www.caytrongtrongnuoc.com</span></a><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #4f81bd"> , <u>www.quatangcaycanh.com</u></span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: aquagarden
- Địa chỉ: 190c Trần Quang Khải, P Tân Định, Q1
- Điện thoại: 0835268247 - Fax:
- email: customer@quatangcaycanh.com
 

Top