Cây cóc thái vừa làm cảnh vừa ăn quả quá tuyệt

#1
<p>Anh em l&agrave;m c&acirc;y c&oacute;c th&aacute;i lan về l&agrave;m cảnh v&agrave; ăn quả rất ngon.<br /></p><p>c&acirc;y c&oacute;c th&aacute;i c&oacute; nhiều ưu điểm:</p><p>Thời gian từ khi trồng cho đến khi ra hoa kết tr&aacute;i chỉ mất khoảng 3 th&aacute;ng v&agrave; đặc biệt khi thu hoạch xong c&acirc;y ra đọt mới lại ra hoa kết tr&aacute;i nhiều hơn sai quả hơn. </p><p>C&acirc;y c&oacute;c th&aacute;i dễ trồng ph&aacute;t triển v&agrave; rất &iacute;t s&acirc;u bệnh&nbsp; </p><p>http://www.freeimagehosting.net/74550 </p>&lt;a xhref=&quot;http://www.freeimagehosting.net/74550&quot;&gt;&lt;img xsrc=&quot;http://www.freeimagehosting.net/newuploads/74550.jpg&quot;&gt;&lt;/a&gt;

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: daililoitrang
- Địa chỉ: Lục Ngạn - Bắc Giang
- Điện thoại: 0985056486 - Fax:
- email: nguyenducloi85@gmail.com
 

#2
ttp://www.uphinh.vn/image/view/363941.jpg

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: daililoitrang
- Địa chỉ: Lục Ngạn - Bắc Giang
- Điện thoại: 0985056486 - Fax:
- email: nguyenducloi85@gmail.com
 
#3
<p>C&acirc;y c&oacute;c th&aacute;i sinh trưởng ph&aacute;t triển rất nhanh sau 3 th&aacute;ng c&oacute; thể ra hoa kết tr&aacute;i.</p><p>Đặc biệt trồng v&agrave;o chậu cảnh khi c&acirc;y c&oacute; quả rất đẹp</p><p>c&acirc;y &iacute;t s&acirc;u bệnh v&agrave; c&oacute; thể trồng xen với c&aacute;c loại c&acirc;y ăn quả kh&aacute;c <br /></p><p>&nbsp;</p>
<br />
<p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: daililoitrang
- Địa chỉ: Lục Ngạn - Bắc Giang
- Điện thoại: 0985056486 - Fax:
- email: nguyenducloi85@gmail.com
 

Đối tác


Top