Cây đu đủ nhà em cần cấp cứu, mong bà con tư vấn giúp.

  • Thread starter Nông dân hậu giang
  • Ngày gửi
Vườn đu đủ nhà em đang trong giai đoạn nở hoa và rất xanh tốt, tàu lá và ngọn không co hiện tượng gì, nhưng ở thân chủ yếu là ở gốc có những vết thâm đen và cây chảy mủ. Vết thâm đen đó dường như xuất hiện ở bên trong lớp vỏ ( tế bào vỏ chỗ đó cũng chết), có cây thành vệt dài từ trên xuống dưới thâm đen giống như bị vật gì cọ sát. Em đang rất hoang mang không biết bệnh gì, mong bà con giúp cho. ( Đó là bệnh gì và điều trị ra sao?), em nhắc lại là lá và ngọn vẫn xanh tốt không có hiện tượng gì, nhưng cứ kéo dài em sợ vườn đu đủ sẽ chết ( thu nhập cả năm nhà em trông chờ vào nó). Nhà em trồng giống đu đủ Đài Loan hồng phi F1.
 P

Phụng-Điên

....
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> [FONT=&amp]Tôi cũng trồng vài cây đu đủ trong vườn..nhưng chưa bao giờ có cây nào bị bịnh…vì khi tôi phun thuốc ngừa nấm định kì cho vườn mai…tôi phun luôn cho cả cây đu đủ.có lẽ vì thế chúng chẳng bao giờ bịnh..luôn cho trái nặng cây.. đến khi già cao quá phải chặt bỏ[/FONT]
[FONT=&amp]
Tôi đã từng bị những cây soài khi thân bị chảy mủ..nạo ra thấy thúi mềm nhũn hết nửa gốc…sau đó dùng aliette bôi vào đồng thời phun Aliette cho toàn bộ lá cành..[/FONT]
[FONT=&amp]Chỉ 1 lần 1 cây khỏi bịnh luôn..vài tháng sau cây soài đắp thẹo gốc tròn trịa trở lại như chưa từng bị mất nửa gốc[/FONT]
[FONT=&amp]Aliette là thuốc trừ nấm phổ diệt rất rộng, lại có tính lưu dẫn.. ngĩa là nếu bạn phun vào lá thuốc sẽ đi theo mạch nhựa lan ra toàn thân đế tận đầu rễ..chữa bịnh cho cả rễ[/FONT]
[FONT=&amp]
Bạn dùng thử thuốc này xem…nhưng bạn phải bạo bỏ phần bị bịnh..sau đó bôi thuốc vào và phun cho cả lá;; ( không biết đu đủ nạo bỏ 1 phần thân chúng có chịu nổi không…vì nước mưa ?)[/FONT]
[FONT=&amp]Phun luôn cho cả những cây chưa bịnh để nó không bị lây[/FONT]
 
Last edited:
Nông dân hậu giang

Nông dân hậu giang

Có kinh nghiệm
Em cảm ơn bác Phụng-Điên nhé! Em mới vào diễn đàn tìm mãi không thấy nút thank chỗ nào! Em cảm ơn bác nhé, em sẽ thử cách của bác. Mong là chúng sẽ khỏi.
 
P

Phụng-Điên

....
nút thanks chỉ xuất hiện khi bạn có 10 bài viết, bây giờ bạn mới có 7 bài, nên chưa có nút ấy đâu

.............Mong là chúng sẽ khỏi.

muốn diệt được nấm hoặc vi khuẩn đang tàn phá các mô...phải nạo sạch chỗ hư sau đó bôi thuốc vào vết tương và phun thuốc cho toàn cây
với đu đủ nạo bỏ chắc chúng chịu không nổi vì nước mưa sẽ thấm vào..
Chỉ hy vọng bạn chữa cho các cây chưa bịnh sẽ không bị lây nhiễm thôi...

Ngoài Aliette bạn phải mua thêm 1 loại thuốc nữa ( tiệm bán thuốc họ sẽ chỉ cho thuốc hiệu quả)..luân phiên nhau phun 10 ngày 1 lần..là cây sẽ không bị bịnh gì đâu..
bạn cũng phải coi lại đất quá ẩm ướt do thoát nước kém trong mùa mưa sẽ làm rễ hư..rồi thúi từ gốc lên cây sẽ chết,, không thuốc nào chữa được
 
M

mang83

Nhà nông nghiệp dư
Chào bạn
Tình trạng bệnh nấm thối cổ rễ ở vườn đu đủ của bạn bác Phụngđiên đã chỉ dẫn chính xác rồi .Tuy nhiên tôi chỉ góp ý rằng đối với bệnh của cây đu đủ chỉ nên phòng bệnh là chính có nghĩa là những cây bị bệnh bạn nên nhổ bỏ,tiêu hủy đi đỡ tốn tiền & thời gian.Vì vườn đu đủ của bạn những cây nhỏ sẽ chết không cứu được(có cái lạ là bộ lá vẫn xanh tốt mà bộ rễ thúi hết rồi) những cây có gốc lớn có cứu được cũng không ra sao cả ,khi mang cả chùm trái nặng ở trên nó cũng ngã rạp thôi.Rút kinh nghiệm lần sau phải thoát nước tốt cho đu đủ nhé.
 
Nông dân hậu giang

Nông dân hậu giang

Có kinh nghiệm
Cảm ơn bác mang83 và bác Phụng-Điên. Hiện em đã phun thuốc trừ nấm cho cả vườn, đồng thời quét vôi gốc không biết tình hình thế nào. Em đang chờ kết quả. Có lẽ giống như bác Phụng-Điên đã nói em thấy triệu chứng giống vậy. Những vết loang lổ thâm suất hiện trên thân cây, chủ yếu ở gốc, những chỗ đó cây chảy mủ lấy móng tay cạy thì thấy tế bào chỗ đó dã chết. Nếu về lâu dài chắc chắn ảnh hưởng đến cây, nhưng hiện tại em thấy bộ rễ không sao và lá cây vẫn xanh tốt vẫn ra hoa đều. Chỉ có một điều làm em
xót xa là bệnh đốm vòm lá hoành hành em đã đứt ruột nhổ đi 22/ 700 cây, nhưng chưa dừng ở đó giờ lại thêm nhiều cây nữa. Nếu nhổ nữa em không nỡ bao công chăm sóc, bao công gánh nước,bón phân,... Đau lòng quá các bác ơi.
 
Nông dân hậu giang

Nông dân hậu giang

Có kinh nghiệm
Bác mang83 à, đu đủ nhà em chỉ bị loang lổ trên thân chủ yếu ở gốc, dường như chưa ảnh hưởng đến rễ nên cây vẫn xanh tốt. Chúng xuất hiện rất nhiều trên cả trăm cây làm sao em lỡ nhổ, với lại chúng vẫn xanh tôt mà. Bác xem lại giúp em nhé. Em cảm ơn bác!.
 
H

handon

Nhà nông nghiệp dư
Bệnh đốm lá!

Bạn có thể nói rõ là đủ đủ bạn bị đốm lá hay bị đóm vòng không? Có thể chụp hình úp lên để chẩn đoán dễ hơn.
Trên đủ đủ ngán nhất là đốm vòng vì là nhóm bệnh do virut, chỉ có thể ngăn ngừa chứ không trị được.
Còn đốm lá thì có thể dùng thuốc BVTV. Lưu ý với bạn là đủ đủ rất nhanh xuống sức, qua một cơn bệnh sẽ xuống không kéo lại được nên tốt nhất là nên ngừa bệnh ngay từ đầu.
Hiện nay đang là mùa mưa nên bạn lưu ý khâu thoát nước, kiểm tra thường xuyên, chứ đu đủ mà chỉ cần nước ngập vài tiếng là xong luôn đó.
Chúc bạn thành công.
 
M

mang83

Nhà nông nghiệp dư
Bạn ơi
Bệnh đốm vòng trên trái và khảm lá ở cây đu đủ là cực kỳ nguy hiểm ,nó làm cho trái nhỏ và đắng không tiêu thụ được kể cả khi bán trái xanh làm gỏi.Bạn tuyệt đối không nên tiếc rẻ những cây đã nhiễm bệnh vì không có thuốc trị đâu .Hãy nhổ bỏ triệt để,vệ sinh vườn thật kỹ,ngoài việc phun trừ nấm bạn còn phải chú ý diệt cả lũ côn trùng chích hút sẽ lây truyền từ cây bệnh sang cây khỏe.Tôi đã bị trường hợp này cách đây 2 năm cũng trồng giống hồng phi cũng kiên quyết lắm mới chặng đứng được bệnh này.Bạn nhớ ngày nào cũng ra thăm vườn phát hiện cây nào bị nhiễm bệnh thêm thì xử lý ngay .Đợt tới đổi giống đu đủ Sinta đi vì sau khi trồng 1 năm tôi chưa thấy loại bệnh do virut phát triển trên giống này.
 
M

mang83

Nhà nông nghiệp dư
Bác mang83 à, đu đủ nhà em chỉ bị loang lổ trên thân chủ yếu ở gốc, dường như chưa ảnh hưởng đến rễ nên cây vẫn xanh tốt. Chúng xuất hiện rất nhiều trên cả trăm cây làm sao em lỡ nhổ, với lại chúng vẫn xanh tôt mà. Bác xem lại giúp em nhé. Em cảm ơn bác!.
Vậy bác phải xem xét cho thật kỹ nhé ,lay nhẹ từng gốc xem bộ rễ đã bị hư chưa?đừng chỉ căn cứ vào bộ lá xanh tốt mà xử lý nhé .Sử dụng các thuốc gốc đồng trừ nấm.Hy vọng vườn đu đủ của bạn sẽ hồi phục.
 
Nông dân hậu giang

Nông dân hậu giang

Có kinh nghiệm
Vâng, em cảm ơn các bác! Đu đủ nhà em trồng ở vườn đồi, mà em cũng ý thức được đu đủ dễ úng nên đã chuẩn bị rất kỹ rồi, nên úng là không thể xảy ra. Lần trước em quyết tâm lắm khi nhổ những cây bị bệnh,nhưng khi về bị bố em ca cho một trận, bảo là em phá. lần này bố quyết không cho nhổ mặc dù em đã thuyết phục rất nhiều. Bi giờ làm gì thì kỹ thuật cũng là trên hết, em biết thế nhưng bố mẹ thì bảo dù thế nào cũng làm nông nghiệp từ lâu, còn em chỉ là một sinh viên học kinh tế mới tốt nghiệp quyết định về quê làm vườn. Vụ đu đủ này là công việc đầu tiên trên con đường bắt đầu gây dựng cơ nghiệp ở quê của em. Mặc dù đu đủ rất tốt đã bắt đầu ra hoa, ra quả, nhưng lại lắm bệnh tật quá. Chiều nay em phải dấu bố em cứ lên nhổ những cây đốm vòm thôi. Phai hy sinh thôi chứ lây ra cả vườn đu đủ xanh tốt thì đau lòng lắm.
 
Nông dân hậu giang

Nông dân hậu giang

Có kinh nghiệm
Mà bác mang83 ơi! Giống đu đủ sinta so với đu đủ đài loan thì thế nào ( Năng suất, quả dài hay bầu dục, ruột đỏ hay vàng, hàm lượng đường,...?) vì khâu tiêu thụ là rất quan trọng, em sợ người ta chê mà không mua thì...Em cũng đã để ý đến một vài giống đu đủ mới như VNDD9, VNDD10 và nay thêm sinta mà bác gợi ý để chuẩn bị cho vụ tới.
 
Nông dân hậu giang

Nông dân hậu giang

Có kinh nghiệm
Em muốn tìm hiểu về giống đu đủ sinta mà sao ít thông tin quá. Bác mang83 ơi có thể cho em một chút thông tin về giống đó được không? So với Hông Phi đài loan như năng suất, hàm lượng đường( ngọt hơn không), ruột đỏ hay vàng? vì khâu tiêu thụ quan trọng em sơ thương lái họ chê. Em cũng đã để ý hai giống đu đủ mới VNDD9, VNDD10, và nay thêm sinta mà bác gợi ý để chuẩn bị cho vụ sau.
 
M

mang83

Nhà nông nghiệp dư
Chào bạn
Tôi không trồng nhiều đu đủ bằng bạn đâu chỉ khoảng hơn 300 gốc thôi vì cây trồng chính của tôi là xoài.Trước đây tôi cũng trồng các giống đu đủ Đài Loan ruột đỏ nhưng do sâu bệnh và tiêu thụ hơi khó vì trái quá to (bán trái xanh thì giá rẻ).Còn giống Sinta của thái lan tôi mới trồng trên 1 năm nay thôi thì có những nhận xét như sau:
Gốc thân của nó to mập khoẻ hơn giống Hồng phi (hạn chế đỗ ngã ,kinh nghiệm của tôi là trồng đu đủ thì chăm sóc tốt giai đoạn đầu để thân to khoẻ đỡ được chùm trái nặng nếu thân cây ốm yếu cho dù bạn chống cây thì nó cũng gãy ngay đúng chỗ mình chống )
Giống này có khoảng 40% cây ra trái tròn và 60% cây ra trái thon dài vừa phải da rất đẹp
Ruột có màu vàng như đu đủ ta nhưng dày và ngọt hơn.Tôi thấy người bán cứ bảo nó là đu đủ ta nên giá bán lúc nào cũng cao hơn đu đủ ruột đỏ.
Năng suất cao tương đương Hồng phi, có khả năng trên 1trái/2kg nhưng do yêu cầu thị trường tôi hạn chế bớt phân ,nước để trái nhỏ hơn.
Trên bao bì có ghi kháng bệnh do vi rút và thực tế vườn đu đủ của tôi chưa bị bệnh này
Tóm lại theo tôi giống này trồng có hiệu quả.Nhất là đúng thời vụ ,gần tết tỉa trái to bán cho nhu cầu làm dưa món ,gỏi .Tết ,rằm ,mùng một hàng tháng bán cho nhu cầu chưng cúng ,ăn tươi.Chúc bạn có ựa chọn sáng suốt và thành công.
 
Nông dân hậu giang

Nông dân hậu giang

Có kinh nghiệm
Em cảm ơn bác rất nhiều! Năm tới em dự định trồng 3600m2 đất hoàn toàn mới chưa trồng đu đủ lần nào. Em rất thích trồng đu đủ bởi em thấy hiệu quả kinh tế cao ma sớm cho thu hoạch. Mô hình của em la trồng cam đường canh, nhưng trong hai năm đầu cây cam vẫn trong giai đoạn giâm chưa sử dụng nhiều đến diện tích, em muốn tận dụng để tăng thu nhập. Dự kiến thu đu đủ 2 năm, sang năm thứ 3 sẽ đánh cam lên trồng như vậy năm nào cũng có thu nhập. Bác có đóng góp gì với mô hình của em?
 
Nông dân hậu giang

Nông dân hậu giang

Có kinh nghiệm
Mà bác mang83 à, em muốn hỏi bác là bác bớt phân nước thế nào để cây đu đủ vẫn xanh tốt, cho trái nhỏ hơn? Bởi thực tế đu đủ có xanh tốt thì năng suất mới cao, nhưng trái lại quá to bị bán với giá rẻ. Vậy có cách nào để cho trái quá to mà không ảnh hưởng đến năng suất không bác?
 
Nông dân hậu giang

Nông dân hậu giang

Có kinh nghiệm
Mà bác mang83 à, em muốn hỏi bác là bác bớt phân nước thế nào để cây đu đủ vẫn xanh tốt, cho trái nhỏ hơn? Bởi thực tế đu đủ có xanh tốt thì năng suất mới cao, nhưng trái lại quá to bị bán với giá rẻ. Vậy có cách nào để cho trái quá to mà không ảnh hưởng đến năng suất không bác?
 
A

anhmytran

_
Nông dân @
Đu đủ bị ướt đất lâu thì rễ bị thối, có thể chết cây.
Tuy thế, nó có đủ nước thì thân to, lá to, trái to, và năng suât cao.
Có điều nếu nhiều nước, thì trái rất nhạt, không bán được, và sau đó
người ta thấy mình thì không bao giờ mua đu đủ của mình nữa. Họ tin
rằng mình đã trồng phải giống đu đủ nhạt.
*
Đó là một điều sai lầm làm chết người trồng, vì sau đó mặc dù ta
không tưới nữa, mà trời hạn hán, trái đu đủ rất ngọt, nhưng họ vẫn
không tin mà mua. Chả lẽ bạn bổ trái ra mời họ nếm một miếng?
*
Vì vậy, khống chế độ ẩm trong đất vùng rễ đu đủ thì mới đàm bảo
trái to, ngọt. Nói thế, thì nông dân 7 đời cũng bó tay, không chắc
có làm nổi không. Chỉ có nông dân thời nay có kỹ thuật hiện đại
và vốn nhiều mới làm nổi. Ý tôi là làm vòm mái nilon trong suốt
để chống mưa, còn đất thì phải là đất phù sa, trộn ít nhất 1/3 mùn
đã mục để dất xốp và thoát nước, và phải có nhiều lỗ để đặt máy đo
độ ẩm trong đất. Độ ẩm bao nhiêu thì tôi không biết, nhưng bạn trồng
một năm, thí nghiệm trên 10 cây đu đủ như nhau, với độ ẩm khác nhau
để tìm ra độ ẩm tối ưu, sao cho gốc to, thân to, lá to, trái to,
rồi giữ độ ẩm không đổi.
*
 
P

Phụng-Điên

....
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> Trong mùa mưa không riêng gì đu đủ mà đến cả nhiều loại cây trái đến cả như mía.. cũng sẽ lạt đi nếu bạn bón phân không đúng cách
Mai Vàng bón phân không đúng cách bông sẽ nhạt màu..và thiếu đi mùi thơm thoang thoảng quyến rũ rất đặc trưng lúc bình minh
Khi mưa nhiều, nước mưa sẽ kéo theo Ni tơ (N)trong không khí..vào giọt nước..và N sẽ làm cây ra tược non phát triển rất mạnh,,,đọt non phản ứng với ánh sáng mặt trời sẽ tạo ra nhiều giberellin ( GA3) nội tiết tố này sẽ làm các tế bào nhân lên ( lớn) rất nhanh mà bỏ qua đi phẩm chất nếu thiếu Kali tương ứng ( trung bình là 1 N phải có 1 kali thì phẩm chất trái sẽ tốt)
Cái khổ nữa là Kali lại rất dễ bị trôi đi do mưa hoặc nước tưới
Thêm cái khổ nữa là người ta ít bón kali cho cây do rất mắc vì phân này phải nhập ( kali có màu như muối ớt) nên rất dễ bị làm giả do nó có giá cao
Do đó cây thường bị thiếu kali…triền miên lúc cây nuôi trái
Đó là nguyên nhân chính làm đu đủ ( cả mía )lạt khi vào mùa mưa
Bạn nên thêm Kali ( clorua Kali) cho cây trong khi cây đang nuôi trái…Kali li có nhiệm vụ gia tăng quang hợp tăng phẩm chất của trái và màu sắc ( ngon ngọt màu sắc đẹp và thơm)
 

Quảng cáoTop