CẦY HƯƠNG GIỐNG

  • Thread starter Tuantthanh
  • Ngày gửi
T

Tuantthanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYEN VAN THANH 0985277344
- Địa chỉ: NHAN NGHIA LY NHAN HA NAM
- Tel, Fax: 0985277344 ::: FaX ::: FaX
- email: nguyen_thanh.2010@YAHOO.COM.vn
================================

<h1>CH&Uacute;NG T&Ocirc;I DANG C&Oacute; B&Aacute;N CẦY HƯƠNG GIỐNG C&Oacute; GI&Acirc;Y TỜ V&Agrave; TƯ VẤN KỸ THU&Acirc;T NU&Ocirc;I</h1>
 

T

Tuantthanh

Guest
#3
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYEN VAN THANH 0985277344
- Địa chỉ: NHAN NGHIA LY NHAN HA NAM
- Tel, Fax: 0985277344 ::: FaX ::: FaX
- email: nguyen_thanh.2010@YAHOO.COM.vn
================================

<h3>c&oacute; cầy hương giống thuần chủng b&aacute;n </h3>
 
H

havinhthanh151274@yahoo.c

Guest
#5
0985219572 vậy sao tôi liên lạc với anh không được vậy
---------------
vậy sao tôi liên lạc vơi anh không dược 0985219572
 
Last edited by a moderator:
T

Tuantthanh

Guest
#7
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYEN VAN THANH
- Địa chỉ: LAM XA NHAN NGHIA LY NHAN HA NAM
- Tel, Fax: 0985277344 ::: FaX ::: FaX
- email: nguyen_thanh.2010@YAHOO.COM.vn
================================

ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; ch&ocirc;n hương bố mẹ d&atilde; thuần chủng b&aacute;n ,anh em nao c&oacute; nhu c&acirc;u nu&ocirc;i loai dộng vật qu&yacute; hiếm n&agrave;y xin li&ecirc;n hệ ,t&ocirc;i xin ch&acirc;n th&agrave;nh gi&uacute;p <br />
 

T

Tuantthanh

Guest
#8
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYEN VAN THANH
- Địa chỉ: LAM XA NHAN NGHIA LY NHAN HA NAM
- Tel, Fax: 0985277344 ::: FaX ::: FaX
- email: nguyen_thanh.2010@YAHOO.COM.vn
================================

chúng tôi có chôn hương bố mẹ dã thuần chủng bán ,anh em nao có nhu câu nuôi loai dộng vật quý hiếm này xin liên hệ ,tôi xin chân thành giúp
xin lien he voi toi
 
T

Tuantthanh

Guest
#9
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYEN VAN THANH 0985277344
- Địa chỉ: NHAN NGHIA LY NHAN HA NAM
- Tel, Fax: 0985277344 ::: FaX ::: FaX
- email: nguyen_thanh.2010@YAHOO.COM.vn
================================

C&Oacute; CẦY HƯƠNG GIỐNG THU&Acirc;N CHỦNG B&Aacute;N ,TƯ VẤN KỸ THUẬT X&Acirc;Y CHUỒNG TRẠI.V&Agrave; KỸ THU&Acirc;T NU&Ocirc;I SINH SẢN<br />
 
T

Tuantthanh

Guest
#15
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYEN VAN THANH 0985277344
- Địa chỉ: NHAN NGHIA LY NHAN HA NAM
- Tel, Fax: 0985277344 ::: FaX ::: FaX
- email: nguyen_thanh.2010@YAHOO.COM.vn
================================

cơ sơ ch&uacute;ng toi dang c&oacute; b&aacute;n giống cầy hương d&atilde; thuần chủng , c&oacute; giấy tờ .tư vấn kỹ thuật x&acirc;y chuồng trại va kỹ thuật nu&ocirc;i sinh&nbsp; sản<br />
 
Top