CÂY KEO LAI, KEO TAI TƯỢNG, BẠCH ĐÀN, CUNG CẤP CÂY GIỐNG TRỒNG RỪNG

  • Thread starter VŨ THẾ TOÀN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

VŨ THẾ TOÀN

Guest
#1
<strong><font face="Times New Roman">VƯỜN ƯƠM C&Acirc;Y GIỐNG RỪNG V&Agrave;NG CUNG CẤP C&Acirc;Y GIỐNG KEO LAI, KEO TAI TƯỢNG, BẠCH Đ&Agrave;N TRẮNG, DẦU R&Aacute;I, SAO ĐEN CHO C&Aacute;C DỰ &Aacute;N LỚN.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">+ Kế hoạch gieo ươm trong năm 2012 như sau :<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">VƯỜN ƯƠM RỪNG V&Agrave;NG dự kiến gieo ươm khoảng 5,8 triệu c&acirc;y như sau :<br /></font></strong><font face="Times New Roman"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>KEO lai gi&acirc;m hom &nbsp; = 4 triệu c&acirc;y<br /></strong></font><font face="Times New Roman"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>BẠCH Đ&Agrave;N trắng&nbsp;&nbsp; = 1 triệu c&acirc;y<br /></strong></font><font face="Times New Roman"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>KEO tai tượng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = 200 ng&agrave;n c&acirc;y.<br /></strong></font><font face="Times New Roman"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>DẦU R&Aacute;I&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = 300 ng&agrave;n c&acirc;y<br /></strong></font><font face="Times New Roman"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>SAO ĐEN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = 300 ng&agrave;n c&acirc;y<br /></strong></font><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><font face="Times New Roman">+ B&aacute;o gi&aacute; cung cấp ƯU Đ&Atilde;I cho m&ugrave;a trồng rừng 2012 như sau :<br /></font></strong><font face="Times New Roman"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>KEO lai gi&acirc;m hom &nbsp; = 400đ/ c&acirc;y<br /></strong></font><font face="Times New Roman"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>BẠCH Đ&Agrave;N trắng&nbsp;&nbsp; = 300đ/ c&acirc;y<br /></strong></font><font face="Times New Roman"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>KEO tai tượng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = 310đ/ c&acirc;y.<br /></strong></font><font face="Times New Roman"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>DẦU R&Aacute;I&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = 1.200đ/ c&acirc;y.<br /></strong></font><font face="Times New Roman"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>SAO ĐEN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = 1.200đ/ c&acirc;y.<br /></strong></font><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><font face="Times New Roman">ĐIỀU KIỆN NHẬN ƯU Đ&Atilde;I GI&Aacute; :<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Để Kh&aacute;ch h&agrave;ng nhận được ƯU Đ&Atilde;I GI&Aacute; thấp n&agrave;y cần K&Yacute; HỢP ĐỒNG ĐẶT H&Agrave;NG trong năm 2011. Điều n&agrave;y gi&uacute;p cho cả 2 b&ecirc;n c&oacute; nhiều thuận lợi.<br /></font></strong><font face="Times New Roman"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Thuận lợi cho Kh&aacute;ch h&agrave;ng : gi&aacute; mua c&acirc;y giống thấp hơn 20%, số lương c&acirc;y giống đầy đủ cho kế hoạch trồng rừng, chất lượng c&acirc;y giống bảo đảm đủ ng&agrave;y tuổi, trồng rừng đ&uacute;ng m&ugrave;a vụ.<br /></strong></font><font face="Times New Roman"><strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Thuận lợi cho VƯỜN ƯƠM RỪNG V&Agrave;NG : c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị gieo ươm chủ động, số lượng gieo ươm vừa đủ dẫn tới chi ph&iacute; giảm, biết trước lịch giao c&acirc;y giống do đ&oacute; c&acirc;y giống đạt chất lượng hơn<br /></strong></font><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><font face="Times New Roman">Ngo&agrave;i ra VƯỜN ƯƠM RỪNG V&Agrave;NG c&ograve;n cung cấp c&aacute;c loại : <br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">NHIỀU LOẠI C&Acirc;Y GIỐNG TRỒNG RỪNG, C&Acirc;Y CẢNH, C&Acirc;Y C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH GI&Aacute; HẤP DẪN V&Agrave; NHẬN THIẾT KẾ - THI C&Ocirc;NG &ndash; BẢO DƯỠNG S&Acirc;N VƯỜN.<br /></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><font face="Times New Roman">M&ocirc; tả :<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman"><strong>CƠ SỞ RỪNG V&Agrave;NG</strong>&nbsp;chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; cung cấp c&aacute;c loại giống c&acirc;y trồng rừng th&ocirc;ng thường v&agrave; qu&yacute; hiếm, c&acirc;y ăn quả, c&acirc;y c&oacute; dầu v&agrave; c&acirc;y cảnh chất lượng cao với gi&aacute; thấp nhất. Kh&aacute;ch h&agrave;ng của&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;đa phần l&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp c&oacute; dự &aacute;n trồng rừng kh&aacute; lớn từ 50ha &ndash; 2.000ha, l&agrave; dự &aacute;n trang trại hoặc dự &aacute;n trồng c&acirc;y xanh c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng cộng, c&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&ocirc; thị v&agrave; c&aacute;c S&acirc;n Vườn Biệt Thự tr&ecirc;n phạm vi Việt Nam.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong><u>1/ C&acirc;y trồng rừng :</u></strong>&nbsp;Cẩm lai, G&otilde; Đỏ, Trầm Hương, Gi&aacute;ng Hương, Huỳnh Đ&agrave;n (Sưa), Sao, Dầu, V&ecirc;nh v&ecirc;nh, Sến, Phi lao (dương), X&agrave; cừ, Keo lai gi&acirc;m hom, Keo tai tượng, Bạch Đ&agrave;n trắng, Bạch&nbsp;đ&agrave;n m&ocirc; U6,&nbsp;Xoan, Tre, Tr&uacute;c, Tầm v&ocirc;ng . . .(C&oacute; đủ c&aacute;c k&iacute;ch thước từ nhỏ nhất đến lớn nhất).<br /></font><font face="Times New Roman"><strong><u>2/ C&acirc;y Ăn Tr&aacute;i :</u></strong>&nbsp;Sầu ri&ecirc;ng c&aacute;c loại, M&iacute;t c&aacute;c loại, Xo&agrave;i c&aacute;c loại, Bơ, Đu Đủ, Khế, Me, V&uacute; sữa&hellip;(C&oacute; đủ c&aacute;c k&iacute;ch thước từ nhỏ nhất đến lớn nhất).<br /></font><font face="Times New Roman"><strong><u>3/ C&acirc;y cảnh, c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh</u></strong>&nbsp;<strong>:</strong>&nbsp;Ho&agrave;ng nam, <strong>Hồng lộc</strong>, Bằng lăng , B&agrave;ng đ&agrave;i loan, B&agrave;ng l&aacute; to, Lộc vừng, SaLa, T&ugrave;ng b&aacute;ch, T&ugrave;ng b&uacute;p, T&ugrave;ng Trung hoa, Th&ocirc;ng cariber, So đo cam,&nbsp;Osaka v&agrave;ng, Osaka đỏ, Liễu, Cau vua ph&aacute;p, Cau trắng, Cau chồn, Cau vua chồn, Cọ Dầu, Cọ dừa, Cọ bạc, K&egrave; bạc, K&egrave; nhật, K&egrave; ta, Cọ chỉ, Cau c&aacute;c loại, Cau Đủng đĩnh, Cỏ c&aacute;c loại, hoa c&aacute;c loại&hellip; (C&oacute; đủ c&aacute;c k&iacute;ch thước từ nhỏ nhất đến lớn nhất).<br /></font><font face="Times New Roman"><strong><u>ĐẶC BIỆT C&Oacute; TR&Aacute;I GIỐNG V&Agrave; C&Acirc;Y MẠ :</u></strong><br /></font><font face="Times New Roman">CỌ DẦU : tr&aacute;i giống (500đ/tr&aacute;i); &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y mạ 10cm &ndash; 15cm = 1.800đ <br /></font><font face="Times New Roman">CAU VUA PH&Aacute;P : tr&aacute;i giống (1.000đ/tr&aacute;i)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y mạ 15cm &ndash; 20cm = 3.000đ<br /></font><font face="Times New Roman">CAU&nbsp;VUA CHỒN&nbsp;: tr&aacute;i giống (2.500đ/tr&aacute;i)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y mạ 10cm &ndash; 15cm = 3.500đ<br /></font><font face="Times New Roman">CAU CHỒN NHỎ&nbsp;: tr&aacute;i giống (1.000đ/tr&aacute;i)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y mạ 10cm &ndash; 15cm = 2.500đ<br /></font><font face="Times New Roman">CỌ DỪA&nbsp;: tr&aacute;i giống (1.500đ/tr&aacute;i)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y mạ 10cm &ndash; 15cm = 4.000đ<br /></font><font face="Times New Roman">CỌ BẠC&nbsp;: tr&aacute;i giống (1.000đ/tr&aacute;i)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y mạ 10cm &ndash; 15cm = 4.500đ<br /></font><font face="Times New Roman">CỌ&nbsp;CHỈ&nbsp;: tr&aacute;i giống (500đ/tr&aacute;i)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y mạ 10cm &ndash; 15cm = 2.500đ<br /></font><font face="Times New Roman">K&Egrave; BẠC&nbsp;: tr&aacute;i giống (17.000đ/tr&aacute;i)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y mạ 15cm &ndash; 20cm = 45.000đ<br /></font><font face="Times New Roman">C&Acirc;Y SANH&nbsp;: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y mạ 7cm &ndash; 10cm = 1.200đ<br /></font><font face="Times New Roman">HỒNG LỘC : hom giống (300đ/hom)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y con 10cm &ndash; 20cm = 5.000đ<br /></font><font face="Times New Roman">HO&Agrave;NG NAM : &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y con 12cm &ndash; 20cm = 2.000đ<br /></font><font face="Times New Roman">PHI LAO : c&acirc;y mạ 500đ/c&acirc;y&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&acirc;y con 20cm &ndash; 40cm = 1.500đ<br /></font><font face="Times New Roman"><strong><u>4/ Nhận thi c&ocirc;ng trồng rừng :</u></strong>&nbsp;<strong>Cơ Sở</strong> c&oacute; hơn 100 lao động l&agrave;nh nghề l&acirc;m nghiệp : Đo Đạt, Qui hoạch, Thiết Kế Ph&acirc;n L&ocirc;, Thiết Kế h&agrave;ng hố, Cuốc hố, trồng c&acirc;y, trồng dặm, b&oacute;n ph&acirc;n, l&agrave;m cỏ, quản l&yacute;, bảo vệ rừng trồng . . .<br /></font><font face="Times New Roman"><strong><u>5/ Nhận Thi C&ocirc;ng Trồng C&acirc;y Xanh Ven Đường, Khu Đ&ocirc; Thị :</u></strong>&nbsp; ngo&agrave;i Hợp Đồng cung cấp c&acirc;y cảnh v&agrave; c&acirc;y trồng ven đường Cơ Sở c&ograve;n nhận thi c&ocirc;ng trồng c&acirc;y ho&agrave;n chỉnh cho Qu&iacute; Cty trong 30 ng&agrave;y đầu như : Thiết kế, x&acirc;y bồn, cuốc hố, b&oacute;n l&oacute;t, gi&aacute; thể, r&atilde;i c&acirc;y trồng, trồng c&acirc;y, chống c&acirc;y, r&agrave;o c&acirc;y, tưới c&acirc;y, l&agrave;m cỏ, b&oacute;n ph&acirc;n đợt 1 . . .(Cơ Sở c&oacute; xe tưới chuy&ecirc;n dụng) Ngo&agrave;i đơn gi&aacute; rất hấp dẫn. Cơ Sở ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n k&egrave;m theo những dịch vụ miễn ph&iacute; như : Giao h&agrave;ng tận nơi trồng rừng,- Bảo h&agrave;nh c&acirc;y con sống từ 98% - 100%.- Chuyển giao kỷ thuật, Tư vấn nhiều M&ocirc; H&igrave;nh trồng rừng đạt hiệu quả cao.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong><u>6/ Nhận thiết kế, thi c&ocirc;ng v&agrave; bảo dưỡng s&acirc;n vườn :</u></strong>&nbsp;<br /></font><font face="Times New Roman">a. Thiết kế mới hoặc thiết kế lại v&agrave; thi c&ocirc;ng mới hoặc sửa chữa s&acirc;n vườn.<br /></font><font face="Times New Roman">b. Trồng mới hoặc trồng lại c&aacute;c c&acirc;y, hoa, cỏ trong s&acirc;n vườn.<br /></font><font face="Times New Roman">c. Chăm s&oacute;c v&agrave; bảo dưỡng c&aacute;c c&acirc;y, hoa, cỏ trong s&acirc;n vườn theo chu kỳ 7 ng&agrave;y hoặc 10 ng&agrave;y hoặc 15 ng&agrave;y hoặc 20 ng&agrave;y .v.v&hellip;<br /></font><font face="Times New Roman"><strong><u>7/ Cung cấp &amp; lắp đặt hệ thống tưới c&acirc;y tự động:</u></strong><br /></font><font face="Times New Roman">Q&uacute;y kh&aacute;ch muốn c&oacute; 1 hệ thống tưới tự động vừa tiện lợi vừa hiệu quả xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong><u>Nhận :</u></strong><strong><u><br /></u></strong></font><font face="Times New Roman">a. Cung cấp thiết bị - vật tư.<br /></font><font face="Times New Roman">b. Thiết kế - lắp đặt<br /></font><font face="Times New Roman">c. T&ugrave;y theo từng hệ thống m&agrave; c&oacute; đơn gi&aacute; rất hấp dẫn.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong><u>8/ ĐẦU TƯ VƯỜNƯƠM:</u></strong><br /></font><font face="Times New Roman">Th&ocirc;ng thường c&aacute;c Dự &aacute;n trồng rừng sử dụng số lượng c&acirc;y giống kh&aacute; lớn từ 50 ng&agrave;n &ndash; 1 triệu c&acirc;y, cộng th&ecirc;m đơn gi&aacute; mua c&acirc;y kh&aacute; cao (trong năm 2011 gi&aacute; xuất vườn : Keo lai hom = 500đ, Bạch đ&agrave;n trắng 400đ), cộng th&ecirc;m chi ph&iacute; vận chuyển, rồi cộng th&ecirc;m hao hụt c&acirc;y do qu&aacute; tr&igrave;nh vận chuyển (số n&agrave;y l&agrave; rất lớn, nếu c&acirc;y giống c&ograve;n non ng&agrave;y tuổi th&igrave; tỉ lệ n&agrave;y c&agrave;ng cao). <br /></font><font face="Times New Roman">V&igrave; vậy đối với Dự &aacute;n trồng c&acirc;y kh&aacute; lớn Qu&yacute; kh&aacute;ch n&ecirc;n c&oacute; 1 VƯỜNƯƠM C&Acirc;Y GIỐNG tr&ecirc;n v&ugrave;ng đất dự &aacute;n của m&igrave;nh..<br /></font><font face="Times New Roman"><strong><u>VƯỜN ƯƠM RỪNG V&Agrave;NG nhận :</u></strong><strong><br /></strong></font><font face="Times New Roman">Cung cấp thiết bị, vật tư, c&acirc;y giống mầm v.v...<br /></font><font face="Times New Roman">Chọn vị tr&iacute; đặt vườn ươm th&iacute;ch hợp<br /></font><font face="Times New Roman">Thiết kế - tạo dựng<br /></font><font face="Times New Roman">X&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh hạ tầng phục vụ VƯỜN ƯƠM<br /></font><font face="Times New Roman">Chuyển giao kỷ thuật &amp; vận h&agrave;nh VƯỜN ƯƠM<br /></font><p><font face="Times New Roman">T&ugrave;y theo từng m&ocirc; h&igrave;nh m&agrave; c&oacute; đơn gi&aacute; rất hấp dẫn.</font></p><font face="Times New Roman"><strong><u>Li&ecirc;n Hệ :</u></strong> <br /></font><font face="Times New Roman"><strong>Vũ Thế To&agrave;n - </strong><strong>090 300 1541, 090 800 1541</strong><strong><br /></strong></font><font face="Times New Roman"><strong>E-mail 1</strong><strong> :</strong> vuonuomrungvang@gmail.com<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>E-mail 2</strong><strong> :</strong> vuthtoan@gmail.com<br /></font><strong><font face="Times New Roman">Cơ Sở RỪNG V&Agrave;NG h&acirc;n hạnh tiếp đ&oacute;n Qu&iacute; Kh&aacute;ch v&agrave; sẳn s&agrave;ng k&yacute; kết c&aacute;c Hợp Đồng C&acirc;y Giống hoặc Thi C&ocirc;ng c&oacute; lợi nhất m&agrave; Qu&iacute; Kh&aacute;ch sẽ rất h&agrave;i l&ograve;ng.<br /></font></strong><font face="Times New Roman">Ng&agrave;y đăng Tp HCM 12/ 11/ 2009<br /></font><p></p><font face="Times New Roman"><br /></font>&nbsp;

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: VŨ THẾ TOÀN
- Địa chỉ: Thành phố HỒ CHÍ MINH
- Điện thoại: 0903001541 - Fax:
- email: vuonuomrungvang@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top