Cây thảo quả, cây sa mộc

  • Thread starter Giang Thu
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Giang Thu
- Địa chỉ: Tổ 9 thị trấn Bát Xát - Huyện Bát xát - tỉnh Lào Cai
- Tel, Fax: 0915.491.275 - 0912.430.993
- email:
================================

<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; c&acirc;y Thảo quả ,&nbsp; c&acirc;y Sa mộc giống b&aacute;n với số</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; lượng lớn, gi&aacute; rẻ.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Xin li&ecirc;n hệ theo địa chỉ : 0915.491.275 hoặc 0912.430.993</p><p>&nbsp;</p>
 
Back
Top