Cây xanh trăm tuổi - dáng cực đẹp/độc

  • Thread starter iwbapd
  • Ngày gửi
I

iwbapd

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phan Văn Thái
- Địa chỉ: Chương Hòa - Hoài Châu Bắc - Hoài Nhơn - Bình Định
- Tel, Fax: 0984167999
- email: tunv87@gmail.com
================================

<div><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Book Antiqua'; font-size: large; color: #808000; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px">Ch&agrave;o mọi người !&nbsp;<br /><br />Hiện anh của m&igrave;nh đang sở hữu v&agrave; chăm s&oacute;c 1 c&acirc;y xanh c&oacute; tuổi đời hơn 100 năm, d&aacute;ng rất đẹp.<br />Kh&ocirc;ng cần giới thiệu nhiều, m&igrave;nh đưa v&agrave;i h&igrave;nh để mọi người chi&ecirc;m ngưỡng, c&ugrave;ng thảo luận, đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; g&oacute;p &yacute; cho anh m&igrave;nh th&ecirc;m về c&aacute;ch chăm s&oacute;c, nu&ocirc;i dưỡng...Hoặc c&oacute; anh chị n&agrave;o muốn trao đổi, mua b&aacute;n th&igrave; vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ lại theo số điện thoại : 0984.167.999 - A. Th&aacute;i.&nbsp;<br /><br />Hiện c&acirc;y n&agrave;y đang được chăm s&oacute;c tại Ho&agrave;i Ch&acirc;u Bắc - Ho&agrave;i Nhơn - B&igrave;nh Định, anh chị n&agrave;o muốn tới trực tiếp xem c&acirc;y th&igrave; c&oacute; thể li&ecirc;n hệ để biết th&ecirc;m chi tiết .&nbsp;<br /><br /><br /><font size="5"><font color="Red">Li&ecirc;n hệ : anh Th&aacute;i - 0984.167.999</font></font></span></div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi568.photobucket.com%2Falbums%2Fss127%2Fiwtbapd%2FSDC14221.jpg&hash=f2c4414977af4b1b00f50b3b74bd121b
</div><div><br /></div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi568.photobucket.com%2Falbums%2Fss127%2Fiwtbapd%2FSDC14221.jpg&hash=f2c4414977af4b1b00f50b3b74bd121b
</div><div><br /></div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi568.photobucket.com%2Falbums%2Fss127%2Fiwtbapd%2FSDC14222.jpg&hash=fac88579802d2fc195f6de606d130f43
</div><div><br /></div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi568.photobucket.com%2Falbums%2Fss127%2Fiwtbapd%2FSDC14225.jpg&hash=961fbc8e861972d9a65c588dd7599141
</div><div><br /></div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi568.photobucket.com%2Falbums%2Fss127%2Fiwtbapd%2FSDC14226.jpg&hash=d1702a3fe87976411c5566a3697576cb
</div><div><br /></div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi568.photobucket.com%2Falbums%2Fss127%2Fiwtbapd%2FSDC14229.jpg&hash=24842316709bdbb41396515457915c31
</div><div><br /></div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi568.photobucket.com%2Falbums%2Fss127%2Fiwtbapd%2FSDC14233.jpg&hash=de09e8c96a8e71ec75942acbecbd8e52
</div><div><br /></div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi568.photobucket.com%2Falbums%2Fss127%2Fiwtbapd%2FSDC14238.jpg&hash=372d1182059dedebb35dd2f9854b3736
</div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi568.photobucket.com%2Falbums%2Fss127%2Fiwtbapd%2FSDC14239.jpg&hash=7006cdd84413a66a3646a8dcc8050ea6
</div><div><br /></div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi568.photobucket.com%2Falbums%2Fss127%2Fiwtbapd%2FSDC14240.jpg&hash=ae498bc14a2876da98f54ae32f26d249
</div><div><br /></div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi568.photobucket.com%2Falbums%2Fss127%2Fiwtbapd%2FSDC14243.jpg&hash=7f29d28388d9449d999f05a330e78b1f
</div><div><br /></div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi568.photobucket.com%2Falbums%2Fss127%2Fiwtbapd%2FSDC14244.jpg&hash=3e3dbb5719f67b043e5f9f80930c747d
</div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi568.photobucket.com%2Falbums%2Fss127%2Fiwtbapd%2FSDC14248.jpg&hash=79c8c00793d6950569e947191ebb2a86
</div><div><br /></div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi568.photobucket.com%2Falbums%2Fss127%2Fiwtbapd%2FSDC14250.jpg&hash=42d73db0376dc1b9ea9f3699bf9b22e8
</div><div><br /></div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi568.photobucket.com%2Falbums%2Fss127%2Fiwtbapd%2FSDC14249.jpg&hash=271f8570c8d4aa224679367556023827
</div><div><br /></div><div>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi568.photobucket.com%2Falbums%2Fss127%2Fiwtbapd%2FSDC14251.jpg&hash=eb501590ab0c742f7b837669eead81f5
</div>
 

Quảng cáo

Top