Cây xanh trăm tuổi - dáng cực đẹp/độc

  • Thread starter iwbapd
  • Ngày gửi
I

iwbapd

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phan Văn Thái
- Địa chỉ: Chương Hòa - Hoài Châu Bắc - Hoài Nhơn - Bình Định
- Tel, Fax: 0984167999
- email: tunv87@gmail.com
================================

<div><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Book Antiqua'; font-size: large; color: #808000; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px">Ch&agrave;o mọi người !&nbsp;<br /><br />Hiện anh của m&igrave;nh đang sở hữu v&agrave; chăm s&oacute;c 1 c&acirc;y xanh c&oacute; tuổi đời hơn 100 năm, d&aacute;ng rất đẹp.<br />Kh&ocirc;ng cần giới thiệu nhiều, m&igrave;nh đưa v&agrave;i h&igrave;nh để mọi người chi&ecirc;m ngưỡng, c&ugrave;ng thảo luận, đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; g&oacute;p &yacute; cho anh m&igrave;nh th&ecirc;m về c&aacute;ch chăm s&oacute;c, nu&ocirc;i dưỡng...Hoặc c&oacute; anh chị n&agrave;o muốn trao đổi, mua b&aacute;n th&igrave; vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ lại theo số điện thoại : 0984.167.999 - A. Th&aacute;i.&nbsp;<br /><br />Hiện c&acirc;y n&agrave;y đang được chăm s&oacute;c tại Ho&agrave;i Ch&acirc;u Bắc - Ho&agrave;i Nhơn - B&igrave;nh Định, anh chị n&agrave;o muốn tới trực tiếp xem c&acirc;y th&igrave; c&oacute; thể li&ecirc;n hệ để biết th&ecirc;m chi tiết .&nbsp;<br /><br /><br /><font size="5"><font color="Red">Li&ecirc;n hệ : anh Th&aacute;i - 0984.167.999</font></font></span></div><div>
SDC14221.jpg
</div><div><br /></div><div>
SDC14221.jpg
</div><div><br /></div><div>
SDC14222.jpg
</div><div><br /></div><div>
SDC14225.jpg
</div><div><br /></div><div>
SDC14226.jpg
</div><div><br /></div><div>
SDC14229.jpg
</div><div><br /></div><div>
SDC14233.jpg
</div><div><br /></div><div>
SDC14238.jpg
</div><div>
SDC14239.jpg
</div><div><br /></div><div>
SDC14240.jpg
</div><div><br /></div><div>
SDC14243.jpg
</div><div><br /></div><div>
SDC14244.jpg
</div><div>
SDC14248.jpg
</div><div><br /></div><div>
SDC14250.jpg
</div><div><br /></div><div>
SDC14249.jpg
</div><div><br /></div><div>
SDC14251.jpg
</div>
 

Đối tác


Top