Chaetomium và cây có múi

  • Thread starter meici
  • Ngày gửi
M

meici

Guest
#1
<p>Ketomium đ&atilde; đăng k&yacute; bản quyền:<br /> 1. Cục n&ocirc;ng nghiệp, Bộ n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; hợp t&aacute;c x&atilde;, Th&aacute;i Lan Chaetomium Cupreum<br /> như một thuốc trừ vi nấm đề kiểm so&aacute;t bệnh thực vật (1997)<br /> 2. Tỉnh Quảng Ch&acirc;u, P.R Trung Quốc Ketomium l&agrave; một ph&acirc;n b&oacute;n sinh học ph&acirc;n hủy<br /> vật chất hữu cơ l&agrave;m tăng miễn dịch (sức đề kh&aacute;ng) v&agrave; sinh trưởng cho thực vật<br /> (1998).<br /> 3. Cụm bảo vệ thực vật, Bộ n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n, H&agrave; Nội, Việt<br /> Nam(2001).<br /> Ketomium được h&igrave;nh th&agrave;nh từ 22 chủng của Chaetomium Cupreum &nbsp; Chaetomium<br /> glrobosum. Với c&ocirc;ng thức đặc biệt Ketomium c&oacute; khả năng ph&ograve;ng trừ, ti&ecirc;u diệt<br /> nấm bệnh g&acirc;y hại cho c&acirc;y trồng đặc biệt l&agrave; nấm trong đất, ngăn chặn những nấm<br /> bệnh đ&atilde; kh&aacute;ng với thuốc nấm ho&aacute; học, trong trường hợp rễ c&acirc;y đ&atilde; bị hư hại từ<br /> 20 &ndash; 50% sau khi sử dụng Ketomium từ 2 &ndash; 3 th&aacute;ng th&igrave; bộ rễ sẽ được phục hồi.<br /> Ketomium kh&ocirc;ng g&acirc;y &ocirc; nhiễm, kh&ocirc;ng g&acirc;y nguy hiển tới thực vật, động vật v&agrave; con<br /> người, k&iacute;ch th&iacute;ch t&iacute;nh kh&aacute;ng bệnh của c&acirc;y trồng.<br /> </p><p>Ketomium ph&ograve;ng trừ hiệu quả được những bệnh tr&ecirc;n c&acirc;y c&oacute; m&uacute;i:</p><p>Bệnh thối gốc chảy mủ: Do nấm Phytophthora sp g&acirc;y ra. L&agrave; một bệnh nguy hiểm<br /> v&agrave; kh&aacute; phổ biến tr&ecirc;n c&acirc;y bưởi.Ketomium c&oacute; chứa chủng nấm đối kh&aacute;ng với<br /> Phytophthora sp.</p><p> Bệnh chảy g&ocirc;m: Ở miền Bắc do nấm: Phytophthora citrophthora v&agrave;Phytophthora citricola. </p><p>Bệnh lo&eacute;t do vi khuẩn Xanthomonas axonopodis pv citri. </p><p>Bệnh th&aacute;n thư do Colletotrichum spp<br /> Gi&aacute; 1 chai Ketomium 400ml l&agrave; 149.000, 1 lọ Ketomium 100ml gi&aacute; 35000 đồng<br /> <br /> 149000 VNĐ<br /> </p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Thị Tình
- Địa chỉ: Ngõ 79 Trần Cung, Hà Nội
- Điện thoại: 01258338257 - Fax:
- email: tinhpham1910@gmail.com