Chào bán Lưới ngăn chim trên các ao nuôi Tôm thương phẩm

  • Thread starter Trần Xuân Thuận
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trần Xuân Thuận

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Xuân Thuận
- Địa chỉ: Công ty TNHH Sản xuất Lưới xuất khẩu Đà Nẵng ( SADAVI )
- Tel, Fax: 0905890890 ::: FaX
- email: txthuan_sadavi@ymail.com
================================

<strong>C&Ocirc;NG TY TNHH SẢN XUẤT LƯỚI XUẤT KHẨU Đ&Agrave; NẴNG </strong><strong>(SADAVI)</strong><strong><br /></strong><strong>Đường số 3 Khu C&ocirc;ng Nghiệp Ho&agrave; Cầm-Th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng<br /></strong><strong><em>Điện thoại : 511-3879348&nbsp; Fax : 511-3879347&nbsp; Email : <a href="mailto:sdv-kd@sadavi.vn">sdv-kd@sadavi.vn</a><br /></em></strong><strong><em><span /></em></strong><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr><td style="width: 744px" valign="top"><em><span /></em></td></tr></tbody></table><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p> <h1><font face="Times New Roman" size="5">LỜI GIỚI THIỆU</font></h1><p><font face="VNtimes new roman" size="3">&nbsp;</font></p>C&ocirc;ng ty SADAVI ( SASAKI DANIMEX VIETNAM INDUSTRIES CORPRATION ) l&agrave; C&ocirc;ng ty li&ecirc;n doanh với Nhật Bản, trụ sở tại đường số 3 KCN H&ograve;a Cầm, Tp Đ&agrave; Nẵng. Thời gian vừa qua C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; tư vấn v&agrave; sản xuất lưới ngăn chim tr&ecirc;n c&aacute;c ao nu&ocirc;i t&ocirc;m thẻ ch&acirc;n trắng tr&ecirc;n c&aacute;t cho một số Doanh nghiệp như C&ocirc;ng ty Cổ phần chăn nu&ocirc;i CP- Chi nh&aacute;nh Quảng Trị ( nu&ocirc;i t&ocirc;m ở Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị ); C&ocirc;ng ty Cổ phần Trường Sơn, C&ocirc;ng ty CP Trường Ph&uacute; &amp; một số trại T&ocirc;m tư nh&acirc;n kh&aacute;c ( Nu&ocirc;i ở Điền Hương, Điền Lộc, Huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế ); C&ocirc;ng ty Minh Ph&uacute; ( nu&ocirc;i t&ocirc;m ở Phan Rang, Ninh Thuận ); C&ocirc;ng ty TNHH một th&agrave;nh vi&ecirc;n Thủy hải sản To&agrave;n Thắng ( nu&ocirc;i t&ocirc;m ở Thanh Nhung, G&ograve; C&ocirc;ng Đ&ocirc;ng, Tiền giang ) v&agrave; hiện nay đang sản xuất với số lượng lớn cho Tập đo&agrave;n BIM ( nu&ocirc;i ở Ki&ecirc;n Giang, Ph&uacute; Quốc )&hellip;Việc sử dụng Lưới ngăn chim đ&atilde; g&oacute;p phần kh&ocirc;ng nhỏ trong việc giữ g&igrave;n an to&agrave;n m&ocirc;i trường tại khu vực, ngăn chặn tuyệt đối việc ph&aacute;t t&aacute;n dịch bệnh do c&aacute;c loại chim mang từ nơi kh&aacute;c đến, qua đ&oacute; sản lượng t&ocirc;m thu hoạch từ m&ocirc; h&igrave;nh sản xuất an to&agrave;n n&agrave;y tăng trưởng đ&aacute;ng kể.<br /><span />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu điểm của loại Lưới n&agrave;y l&agrave; dễ giăng, dễ bảo quản v&agrave; rất bền trong mọi điều kiện thời tiết mưa nắng khắc nghiệt. Đặc biệt l&agrave; Lưới rất nhẹ n&ecirc;n chi ph&iacute; đầu tư kh&ocirc;ng nhiều, ước t&iacute;nh 1kg Lưới sẽ giăng bảo vệ được khoảng 120m2 bề mặt ao t&ocirc;m, v&agrave; C&ocirc;ng ty sẽ sản xuất đ&uacute;ng k&iacute;ch thước từng ao ri&ecirc;ng biệt ( Chiều d&agrave;i x Chiều rộng ) &amp; k&iacute;ch thước mắt Lưới m&agrave; c&aacute;c đơn vị đặt h&agrave;ng y&ecirc;u cầu.<br /><span />&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mọi chi tiết cần trao đổi, xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n lạc :<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Văn ph&ograve;ng C&ocirc;ng ty:&nbsp; Đường số 3 KCN H&ograve;a Cầm &ndash; ĐT : 05113.879.348<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mr Trần Xu&acirc;n Thuận&nbsp; - ĐT : 0905.890.890<br /><span />&nbsp; H&acirc;n hạnh được phục vụ<br /><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"><strong><em><font face="VNtimes new roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></em></strong><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH SẢN XUẤT LƯỚI XUẤT KHẨU Đ&Agrave; NẴNG<br /></strong></font><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( SADAVI )</strong><strong><br /></strong>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top