Chế phẩm Anti VBF giải pháp tiên tiên phòng trị bệnh tôm

  • Thread starter Nguyá»…n Yên Phong
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Yên Phong

Guest
#1
<p>Hiện nay cty TNHH C&ocirc;ng nghệ Nano Huế đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu v&agrave; thử nghiệm th&agrave;nh c&ocirc;ng chế phẩm Nano silver để ph&ograve;ng v&agrave; trị một số bệnh tr&ecirc;n t&ocirc;m nu&ocirc;i như: HPV, IMNV,Ph&acirc;n trắng, c&aacute;c bệnh g&acirc;y ra bởi vi khuẩn v&agrave; nấm...với tỉ lệ th&agrave;nh c&ocirc;ng rất cao.khi t&ocirc;m chưa bỏ ăn v&agrave; tỉ lệ chết dưới 20% th&igrave; tỉ lệ th&agrave;nh c&ocirc;ng nằm v&agrave;o khoảng &gt;90%. Đang thử nghiệm ph&ograve;ng bệnh đốm trắng l&acirc;y theo chiều ngang v&agrave; cũng cho kết quả khả quan.</p><p>Xin li&ecirc;n hệ Mr Phong để đặt h&agrave;ng v&agrave; biết th&ecirc;m chi tiết!</p><p>Ch&uacute;c b&agrave; con c&oacute; một m&ugrave;a t&ocirc;m bội thu!</p><p>Nguyễn Y&ecirc;n Phong</p><p>Kỹ sư NTTS <br /></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Yên Phong
- Địa chỉ: 23 Trần Văn Kỷ - Tp huế
- Tel, Fax: 0985912590 ::: FaX ::: FaX
- email: yp23tvk@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top