CHẾ PHẨM SINH HỌC BALASA N01

chau dan

Thành viên mới
#1
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐẠI L&Yacute; PH&Acirc;N PHỐI <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CHẾ PHẨM SINH HỌC BALASA-N01<br /><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong><strong>Chi nh&aacute;nh tỉnh B&igrave;nh Thuận<br /></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &hellip;&hellip;.&otilde;&otilde;&hellip;&hellip;&hellip;<br /><strong><em><span /></em></strong><strong><em>L&Agrave;M ĐỆM L&Oacute;T SINH TH&Aacute;I TRONG CHĂN NU&Ocirc;I GIA CẦM<br /></em></strong><strong><em>Sản phẩm của Trường Đại học N&ocirc;ng Nghiệp 1 H&agrave; Nội. Số đăng k&yacute;: TCCS : 07:2009/ MT) của T.S Nguyễn Khắc Tuấn.<br /></em></strong><strong><em>(Nhận cung cấp sỉ v&agrave; lẻ)<br /></em></strong><strong><em><br /><u>Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ <br /></u>Tại B&igrave;nh Thuận v&agrave; c&aacute;c tỉnh: 093.8387.480 . 01633033292(gặp A.T&aacute;nh)<br /></em></strong><strong>Địa chỉ : </strong>8A <strong>Vĩnh Viễn.P2.Q10.TPHCM<br /></strong><strong><em>12 Hồ Xu&acirc;n Hương.Mũi N&eacute;.Phan Thiết-B&igrave;nh Thuận.</em></strong><strong> 016.474.461.25&nbsp; (A.TR&Iacute;),</strong><strong> hoặc&nbsp; </strong><strong>094.928.1214&nbsp; (A.T&acirc;m)</strong><strong> <br /></strong><strong><em><u><br /></u></em></strong><a href="mailto:ptcnhung09@gmail.com"><strong><em>Email:</em></strong></a> <a href="mailto:nguyentanhchaudan@gmail.com"><font color="#0000ff">nguyentanhchaudan@gmail.com</font></a><br /><strong><em><u><br />TH&Agrave;NH PHẦN CỦA BALASA-N01</u></em></strong>:<br />-C&aacute;c tế b&agrave;o sống của c&aacute;c chủng vi khuẩn, nấm men, nấm sợi<br />-C&aacute;c enzyme thủy ph&acirc;n c&aacute;c chất hữu cơ.<br /><br /><strong><em><u>LỢI &Iacute;CH CỦA VIỆC SỬ DỤNG CHẾ PHẨM BALASA-N01</u></em>:</strong><br />- Vật liệu rẻ tiền, kh&ocirc;ng thay chất đệm trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i<br />- Quy tr&igrave;nh đơn giản dễ &aacute;p dụng.<br />- Tiết kiệm chi ph&iacute; lao động: kh&ocirc;ng phải thường xuy&ecirc;n thay chất độn chuồng<br />- Tiết kiệm 10% chi ph&iacute; thức ăn<br />- Tăng trọng lượng (khoảng 5%) v&agrave; chất lượng thịt <br />- Gi&uacute;p ph&acirc;n hủy ph&acirc;n, giảm m&ugrave;i h&ocirc;i thối v&agrave; kh&iacute; độc chuồng nu&ocirc;i, tạo m&ocirc;i trường trong l&agrave;nh cho vật nu&ocirc;i ph&aacute;t triển tốt<br />- Cải thiện m&ocirc;i trường cho người chăn nu&ocirc;i<br />- Giảm r&otilde; rệt tỷ lệ mắc bệnh đặc biệt l&agrave; bệnh ti&ecirc;u chảy v&agrave; bệnh hen<br />- Giảm tỷ lệ chết v&agrave; đ&agrave;o thải (g&agrave; đẻ 5%, g&agrave; thịt 2%)<br />- Giảm chi ph&iacute; thuốc trị bệnh v&agrave; giảm sử dụng kh&aacute;ng sinh<br />- Tạo n&ecirc;n sản phẩm sạch<br />&Uacute;m tr&ecirc;n đệm l&oacute;t sẽ cho g&agrave; con khỏe mạnh, đồng đều, &iacute;t bị bệnh v&agrave; tăng trưởng tốt sau n&agrave;y. G&agrave; nu&ocirc;i tr&ecirc;n nền đệm l&oacute;t kh&ocirc;ng bị thối b&agrave;n ch&acirc;n, kh&ocirc;ng bị qu&egrave; ch&acirc;n, l&ocirc;ng tơi mượt v&agrave; sạch. Thịt chắc, thơm ngon, giảm tồn dư kh&aacute;ng sinh.<br />Mọi thắc mắc xin b&agrave; con li&ecirc;n hệ để được hướng dẫn cụ thể. Đặc biệt, nhận l&agrave;m xử l&yacute; ph&acirc;n chuồng nu&ocirc;i (đệm l&oacute;t sinh th&aacute;i) tại nh&agrave; cho b&agrave; con ở tỉnh B&igrave;nh Thuận.<br /><h2><br /><br /></h2><p><font size="3">&nbsp;</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: châu dân
- Địa chỉ: 8A vĩnh viễn p2 q10 tphcm
- Điện thoại: 0938387480 - Fax:
- email: nguyentanhchaudan@gmail.com
 

chau dan

Thành viên mới
#6
O Ninh Binh chưa có đại lý phân phối ạ. Chỉ có ở TPHCM và Hà Nội. Em cung cấp men cho các nhà bán lẻ ở các tỉnh luôn a. Nếu anh cần mua thì em chuyển qua đường bưu điện hoặc xe cho a.