Chế phẩm sinh học Bio Green A

  • Thread starter thuyduong2302
  • Ngày gửi
T

thuyduong2302

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CP TM TOÀN CẦU XANH
- Địa chỉ: 6 Sông Đáy, P.2, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: 08 6296 9187 ::: FaX 08 3547 0761
- email: duong.truong@ggau-vn.com
================================

<p><strong><u>* &nbsp;T&aacute;c dụng đối với lợn:</u></strong></p><p>1. N&acirc;ng cao được khả năng miễn dịch, ngăn ngừa được ti&ecirc;u chảy.</p><p>- Sau khi vật nu&ocirc;i sinh ra từ 20-30 ng&agrave;y, d&ugrave;ng sản phẩm n&agrave;y vật nu&ocirc;i sẽ được tăng cường khả năng miễn dịch, ph&ograve;ng ngừa đươc những khả năng c&oacute; thể g&acirc;y bệnh tồn tại trong cơ thể heo sữa, kịp thời ngăn chặn được vi khuẩn sinh sản, ph&ograve;ng tr&aacute;nh được hiện tượng ti&ecirc;u chảy v&agrave; chết. Nhờ c&oacute; t&aacute;c dụng diệt được vi khuẩn vi sinh l&agrave;m cho heo dẽ chịu hơn, từ đ&oacute; ngăn chặn được sự l&acirc;y nhiễm những bệnh kh&aacute;c nữa.</p><p>2. Cải thiện được chất lượng thịt v&agrave; m&ugrave;i vị thịt.</p><p>- Đối với lợn được vỗ b&eacute;o c&oacute; thể ti&ecirc;u trừ được những m&ugrave;i h&ocirc;i thối kh&aacute;c biệt, tăng chất lượng của lớp mỡ, đồng thời cải thiện được chất lượng thịt ngon v&agrave; m&ugrave;i vị thơm.</p><p>3. Th&uacute;c đẩu được sự sinh trưởng, n&acirc;ng cao hiệu quả sử dụng v&agrave; giảm thấp gi&aacute; th&agrave;nh của thức ăn gia s&uacute;c. </p><p>- Sản phẩm BIO-GREEN thay thế c&oacute; t&aacute;c dụng điều ho&agrave;, b&igrave;nh ổn được sự rối loạn trong ruột vật nu&ocirc;i, n&ecirc;n c&oacute; thể gi&uacute;p cho việc ti&ecirc;u ho&aacute; chất dinh dưỡng tốt, th&uacute;c đẩy được sinh trưởng của vật nu&ocirc;i, sản phẩm đ&atilde; c&oacute; mặt tr&ecirc;n thị trường v&agrave; hiệu quả của thức ăn được đ&aacute;nh gi&aacute; cao, tiết kiệm được 10% thức ăn, gi&aacute; th&agrave;nh giảm thấp r&otilde; rệt.</p><p>4. Sự ph&aacute;t sinh của hợp chất kh&iacute; trong ph&acirc;n nước tiểu được giảm thấp, ngăn ngừa được h&ocirc;i thối u &aacute;c v&agrave; hơi kh&iacute; độc, c&oacute; thể ph&ograve;ng ngừa heo gầy kh&ocirc; do bệnh từ đường h&ocirc; hấp, đồng thời cũng ph&ograve;ng ngừa được sự truyền nhiễm l&acirc;y lan c&aacute;c loại bệnh trong chuồng nu&ocirc;i gia s&uacute;c.</p><p>5. Cải thiện được m&ocirc;i trường nu&ocirc;i dưỡng v&agrave; sinh sản. Duy tr&igrave; được 40% thuỷ ph&acirc;n (lượng nước) trong chuồng nu&ocirc;i, hoạt động duy tr&igrave; của vi sinh vật, kh&ocirc;ng những ti&ecirc;u trừ sự h&ocirc;i thối trong chuồng trại v&agrave; m&ocirc;i trường xung quanh, m&agrave; c&ograve;n xử l&yacute; được ph&acirc;n nước tiểu v&agrave; diệt được vi khuẩn c&oacute; hiệu quả. Tr&ecirc;n cơ bản l&agrave; phong toả được sự sinh nở của c&aacute;c loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng. Hơn nữa l&agrave; tr&aacute;nh được sự tr&aacute;ch phiền của người d&acirc;n ở khu vực xung quanh. Do vậy m&agrave; c&oacute; thể duy tr&igrave; được việc chăn nu&ocirc;i ở n&ocirc;ng trường tốt hơn.</p><p>6.Sẽ giảm thiểu được sự x&acirc;m nhập của c&aacute;c loại vi khuẩn g&acirc;y bệnh. Sản phẩm đ&atilde; xuất hiện tr&ecirc;n thị trường với số lượng lớn đ&atilde; qua kiểm tra chứng nhận sản phẩm đạt loại A, B v&agrave; bảo đảm được thu nhập cho những nơi chăn nu&ocirc;i.</p><p><strong><em><u>C&aacute;ch d&ugrave;ng:</u></em></strong></p><p>- Trộn từ 1 &ndash; 2 kg Bio &ndash; Green A với 1 &ndash; 2 tấn thức ăn.</p><p>- Nếu vật nu&ocirc;i c&oacute; bệnh, trộn từ 2 &ndash; 4 kg Bio Green A với 1 &ndash; 2 tấn thức ăn.</p><p><strong><u>* T&aacute;c dụng với gia cầm</u></strong></p><li><div align="justify">N&acirc;ng cao được tỷ kệ đẻ trứng, tỷ lệ thụ tinh v&agrave; tỷ lệ ấp nở. </div></li><li><div align="justify">Cải thiện được vỏ trứng v&agrave; giảm thiểu tỷ lệ trứng vỡ. </div></li><li><div align="justify">L&agrave;m tăng mạnh c&ocirc;ng năng của ruột, cải thiện hiệu suất thức ăn, giảm thấp gi&aacute; th&agrave;nh. </div></li><li><div align="justify">Đẩy mạnh sinh trưởng, giảm thấp tỷ lệ tử vong. </div></li><li><div align="justify">Khử trừ hiệu quả chất kh&iacute; độc từ ph&acirc;n nước tiểu v&agrave; h&ocirc;i thối. </div></li><li>Đề ph&ograve;ng bệnh ti&ecirc;u chảy.</li><p><strong><u>* T&aacute;c dụng với b&ograve; thịt</u></strong></p><li>Th&uacute;c đẩy sinh trưởng, n&acirc;ng cao hiệu suất v&agrave; giảm thấp gi&aacute; th&agrave;nh thức ăn</li><li>Cải thiện chất lượng m&ugrave;i vị thịt v&agrave; ph&acirc;n được loại thị trong giết mổ.</li><li>Dự ph&ograve;ng được ti&ecirc;u chảy.</li><li>Khử trừ được kh&iacute; độc từ ph&acirc;n nước tiểu.</li><li>Ti&ecirc;u thụ rất nhanh tr&ecirc;n thị trường.</li><li>N&acirc;ng cao được t&iacute;nh sản xuất.</li><p><strong>* T&aacute;c dụng với b&ograve; sữa:</strong></p><p>Tăng lượng sữa v&agrave; mỡ sữa; Ph&ograve;ng ngừa ti&ecirc;u chảy v&agrave; bệnh cổ trướng; N&acirc;ng cao khả năng hấp thụ thức ăn; Khử m&ugrave;i h&ocirc;i chuồng trại; ngăn ngừa bệnh vi&ecirc;m v&uacute;; N&acirc;ng cao khả năng sinh l&yacute; v&agrave; sức sinh sản...</p><p><table border="0" cellspacing="20" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><ul style="list-style: decimal none outside"><li>N&acirc;ng cao chất lượng sản phẩm sữa, tăng lượng sữa v&agrave; mỡ sữa.</li><li>Ph&ograve;ng ngừa được ti&ecirc;u chảy v&agrave; bệnh cổ trướng.</li><li>N&acirc;ng cao hiệu quả ti&ecirc;u h&oacute;a hấp thụ, cải thiện hiệu suất thức ăn v&agrave; giảm thấp gi&aacute; th&agrave;nh.</li><li>Giảm thiểu lượng tế b&agrave;o hư của cơ thể.</li><li>C&oacute; t&aacute;c dụng ph&ograve;ng ngừa bệnh vi&ecirc;n v&uacute; v&agrave; những bệnh kh&aacute;c.</li><li>N&acirc;ng cao được khả năng sinh l&iacute; v&agrave; sức sinh sản.</li></ul></td></tr></tbody></table></p><p><table border="0" cellspacing="20" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><ul style="list-style: decimal none outside"><li>N&acirc;ng cao chất lượng sản phẩm sữa, tăng lượng sữa v&agrave; mỡ sữa.</li><li>Ph&ograve;ng ngừa được ti&ecirc;u chảy v&agrave; bệnh cổ trướng.</li><li>N&acirc;ng cao hiệu quả ti&ecirc;u h&oacute;a hấp thụ, cải thiện hiệu suất thức ăn v&agrave; giảm thấp gi&aacute; th&agrave;nh.</li><li>Giảm thiểu lượng tế b&agrave;o hư của cơ thể.</li><li>C&oacute; t&aacute;c dụng ph&ograve;ng ngừa bệnh vi&ecirc;n v&uacute; v&agrave; những bệnh kh&aacute;c.</li><li>N&acirc;ng cao được khả năng sinh l&iacute; v&agrave; sức sinh sản.</li></ul></td></tr></tbody></table></p>
 


Trường Giang

Thành viên rất tích cực
1. Nâng cao được khả năng miễn dịch, ngăn ngừa được tiêu chảy.
- Sau khi vật nuôi sinh ra từ 20-30 ngày, dùng sản phẩm này vật nuôi sẽ được tăng cường khả năng miễn dịch, phòng ngừa đươc những khả năng có thể gây bệnh tồn tại trong cơ thể heo sữa, kịp thời ngăn chặn được vi khuẩn sinh sản, phòng tránh được hiện tượng tiêu chảy và chết. Nhờ có tác dụng diệt được vi khuẩn vi sinh làm cho heo dẽ chịu hơn, từ đó ngăn chặn được sự lây nhiễm những bệnh khác nữa.

Xin cho hỏi sản phẩm có "chất" gì để diệt khuẩn và ngừa tiêu chảy , quý công ty có thể cho xem hình trên bao bì được không?
 

cobi01

Lữ khách
Vui lòng cho biết là giá bao nhiêu một kg men để biết mà mua bán chứ? Và nếu muốn mua thì sẽ mua ở đâu?
 

vikogreen

Lữ khách
Chào bạn,

Nếu bạn có nhu cầu muốn mua sản phẩm này thì bạn liên hệ với công ty mình theo thông tin dưới đây nhé:

CÔNG TY TNHH Thương Mại Viko Green
Địa chỉ: 118/83E4, Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 08 35 11 74 96
Email: vikogreen@gmail.com


Link : http://agriviet.com/home/threads/122091-BIO-GREEN-A-Men-vi-sinh-so-1-Han-Quoc#ixzz2EG6dzqoM
http://agriviet.com/home/threads/122091-BIO-GREEN-A-Men-vi-sinh-so-1-Han-Quoc

--------

Để biết thêm thông tin về sản phẩm thì bạn liên hệ Vikogreen theo email vikogreen@gmail.com hoặc sđt: 08 35 11 74 96 nhé.
 
Last edited:


Top