CHẾ PHẨM SINH HỌC CẢI TẠO ĐẤT ANTISALINO

  • Thread starter sentra
  • Ngày gửi
S

sentra

Guest
#1
<div><img width="236" height="485" src="http://www.sentra.com.vn/wp-content/uploads/2012/05/anti.gif" border="0" /></div><div align="left"><font size="3">GIẢI PH&Aacute;P TO&Agrave;N DIỆN CHỐNG ĐẤT NHIỄM MẶN, PH&Egrave;N<br /></font><font size="3">ĐẤT BẠC M&Agrave;U, CHAI CỨNG SAU THỜI GIAN SỬ&nbsp; DỤNG QU&Aacute; NHIỀU PH&Acirc;N THUỐC H&Oacute;A HỌC<br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3">GIỚI THIỆU BioNATA-Antisalino<br /></font><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Antisalino Sản phẩm 100% sinh học, giải độc hữu cơ, cải tạo đất, điều chỉnh thỗ nhưỡng do nhiễm mặn, ph&egrave;n. Được chứng nhận ti&ecirc;u chuẩn sản xuất tại Ch&acirc;u &acirc;u của Tổ chức CAAE số: 109/IN/0121/08.<br /></font><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Antisalino l&agrave;m giảm bớt PSI do sự thay thế Na được hấp thu bởi Ca, l&agrave;m tăng khả năng trao đổi Cation (CIC), cải thiện cấu tr&uacute;c đất, tăng cường sự ph&aacute;t triển của c&aacute;c vi sinh vật l&agrave;m gi&agrave;u cho đất, đồng thời l&agrave;m giảm chất dẫn điện (CE), điều chỉnh sự vượt định mức ion trong đất.<br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3">TH&Agrave;NH PHẦN BioNATA-Antisalino<br /></font><font size="3">Hữu cơ: 12%, Axit humix: 15%, N: 3%, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>: 3,4%, K<sub>2</sub>O: 3,6%, S: 2%; (Amino acid: 0,5% v&agrave; c&aacute;c nguy&ecirc;n tố vi lượng); Ca: 7%; Phức hợp 100%, Chiết xuất c&ocirc;ng nghệ enzyme: 10%<br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3">ỨNG DỤNG BioNATA-Antisalino<br /></font><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Antisalino ứng dụng l&agrave; ph&acirc;n b&oacute;n l&oacute;t, b&oacute;n l&aacute;, l&agrave; chất giải độc hữu cơ cho đất, l&agrave; chất lỏng c&oacute; m&agrave;u hạt dẻ, tỉ trọng 1,20g/cm<sup>3</sup>, pH=5, tương th&iacute;ch hầu hết c&aacute;c loại ph&acirc;n b&oacute;n v&agrave; thuốc sinh học.<br /></font><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Antisalino kh&ocirc;ng cặn b&atilde;, ứng dụng canh t&aacute;c bền vững, n&ocirc;ng nghiệp sạch<br /></font><font size="3">1 l&iacute;t Antisalino pha lo&atilde;ng với nước theo tỉ lệ 1/400<br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3">HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BioNATA-Antisalino<br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p>L&uacute;a: Phun 1-2 l&iacute;t/ha. Phun trước sạ 3-5 ng&agrave;y hoặc sau khi sạ 10-15 ng&agrave;y<br /><span />C&acirc;y ăn tr&aacute;i: Phun 2-4 l&iacute;t/ha. Phun đều quanh gốc, phun tr&ecirc;n l&aacute;. 15-20 ng&agrave;y phun lại 1 lần<br /><span />C&acirc;y c&ocirc;ng nghiệp: C&agrave; ph&ecirc;, điều, ti&ecirc;u: Phun 2-4 l&iacute;t/ha Phun đều quanh gốc, phun tr&ecirc;n l&aacute;. 20-30 ng&agrave;y phun lại 1 lần<br /><span />Rau m&agrave;u: Phun 1-2 l&iacute;t/ha. Phun trước hoặc sau khi trồng, 10-15 ng&agrave;y phun lại 1 lần.<br /><span />S&acirc;n golf, hoa kiểng: Phun 1-2 l&iacute;t/ha. 30-35 ng&agrave;y phun lại 1 lần<br /><span />Liều lượng c&oacute; thể tăng th&ecirc;m t&ugrave;y v&agrave;o chất đất: qu&aacute; chai cứng, qu&aacute; suy kiệt, nhiễm mặn, ph&egrave;n cao.<br /><span /><font size="3">Danh mục số: 43/2009/TT-BNNPTNT&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quyết định Ph&acirc;n b&oacute;n mới số: 201/QĐ-TT-ĐPB<br /></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3">Tất cả d&ograve;ng sản phẩm BNBat- BioNATA được x&eacute;t nghiệm v&agrave; chứng nhận<br /></font><font size="3">Kh&ocirc;ng chứa c&aacute;c vi khuẩn g&acirc;y hại như: E.coli, Salmonella, Coliform, trứng giun đũa.<br /></font><font size="3">Kh&ocirc;ng nhiễm kim loại nặng như: As, Cd, Hg, Ni, Pb, Cr<br /></font>&nbsp;</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH SEN TRA
- Địa chỉ: 614 Đường 79, P. Phước Long B, Q.9
- Điện thoại: 08 6275 8381 - Fax: 08 3728 3294
- email: sales@sentra.com.vn