Chế phẩm sinh học xử lý môi trường ao nuôi thủy sản

  • Thread starter tuancnsh7905
  • Ngày gửi
T

tuancnsh7905

Guest
#1
Công ty cổ phần Công nghệ sinh học đ&shy;ược thành lập từ năm 1991, tiền thân là Xí nghiệp liên doanh Fitohoocmon giữa Trung tâm nghiên cứu vi sinh vật (nay sát nhập vào Viện Công nghệ sinh học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Công ty giống cây trồng Hà Nội theo Quyết định số 289/QĐ-UB ngày 12/02/1991 của UBND Thành phố Hà Nội.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
Từ tháng 1/2001, chuyển đổi thành Công ty cổ phần Công nghệ sinh học (BIOTECH). Với chức năng chuyên nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các chế phẩm sinh học và phân bón sinh học.<o:p></o:p>
2. Tổ chức nhân sự của Công ty<o:p></o:p>
Tổng số cán bộ công nhân viên toàn Công ty: 150 người. <o:p></o:p>

[FONT='.VnTime']C¸c s¶n phÈm tiªu biÓu[/FONT]
[FONT='.VnTime'] [FONT='.VnTime']ChÕ phÈm BTS: [/FONT][FONT='.VnTime']Ph©n huû nhanh thøc ¨n thõa, x¸c ®éng thùc vËt trong ao, lµm s¹ch m«i [/FONT][FONT='.VnTime']tr&shy;êng n&shy;íc ao nu«i; T¨ng l&shy;îng «xy hoµ tan, gi¶m tèi ®a c¸c khÝ ®éc cã h¹i cho [/FONT][FONT='.VnTime']t«m: NH3, H2S; Khèng chÕ sù ph¸t triÓn cña c¸c vi khuÈn cã h¹i g©y bÖnh cho t«m.[/FONT]
[FONT='.VnTime']ChÕ phÈm BTS 1: [/FONT][FONT='.VnTime']C¶i t¹o vµ t¨ng chÊt l&shy;îng n&shy;íc cÊp cho ao nu«i t«m, ®Æc biÖt khi sö [/FONT][FONT='.VnTime']dông cïng víi chÕ phÈm BTS; Lo¹i bá cÆn b·, c¸c chÊt l¬ löng trong n&shy;íc tr&shy;íc khi [/FONT][FONT='.VnTime']cÊp vµo ao nu«i t«m; Ph©n huû c¸c hîp chÊt h÷u c¬, mïn b· trong n&shy;íc.[/FONT]
[FONT='.VnTime']ChÕ phÈm BIOF: [/FONT][FONT='.VnTime']Cung cÊp tæ hîp vi sinh vËt cã lîi cho ao nu«i t«m; KÝch thÝch thùc vËt [/FONT][FONT='.VnTime']næi ph¸t triÓn theo h&shy;íng cã lîi, t¹o nguån thøc ¨n tù nhiªn bæ sung cho t«m; C©n [/FONT][FONT='.VnTime']b»ng vµ cung cÊp dinh d&shy;ìng cÇn thiÕt cho ao nu«i; H¹n chÕ sö dông ho¸ chÊt vµ [/FONT][FONT='.VnTime']kh¸ng sinh trong qu¸ tr×nh nu«i.[/FONT]
[FONT='.VnTime']ChÕ phÈm BIOF 1: [/FONT][FONT='.VnTime']KÝch thÝch t¶o ph¸t triÓn, lµm nguån thøc ¨n tù nhiªn cho t«m con; [/FONT][FONT='.VnTime']G©y mµu n&shy;íc nhanh vµ æn ®Þnh; Cung cÊp c¸c chÊt kho¸ng, vi l&shy;îng cÇn thiÕt cho [/FONT][FONT='.VnTime']ao nu«i; æn ®Þnh pH trong ao nu«i.[/FONT]
[FONT='.VnTime']ChÕ phÈm BIOS: [/FONT][FONT='.VnTime']ChuyÓn ho¸, khö ®éc H[/FONT][FONT='.VnTime']2[/FONT][FONT='.VnTime']S trong ao nu«i trång thuû s¶n; HiÖu qu¶ [/FONT][FONT='.VnTime']chuyÓn ho¸ ®¹t 90 - 95%.[/FONT]
[FONT='.VnTime']ChÕ phÈm ATV: Khèng chÕ sù ph¸t triÓn cña c¸c vi khuÈn [/FONT][FONT='.VnTime']Vibrio[/FONT][FONT='.VnTime'].spp g©y bÖnh ph¸t [/FONT][FONT='.VnTime']s¸ng trong ao nu«i trång thuû s¶n; [/FONT][FONT='.VnTime']T¨ng tØ lÖ sèng cho t«m bè mÑ vµ t«m [/FONT][FONT='.VnTime']gièng;[/FONT][FONT='.VnTime'] §em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao.[/FONT]
[FONT='.VnTime']C¸c chÕ phÈm sinh häc trªn ®· ®&shy;îc triÓn khai øng dông t¹i : H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, H¶i [/FONT][FONT='.VnTime']D&shy;¬ng…. KÕt qu¶ b&shy;íc ®Çu thu ®&shy;îc: m«i tr&shy;êng ao nu«i s¹ch, t«m c¸ ph¸t triÓn [/FONT][FONT='.VnTime']nhanh, Ýt m¾c bÖnh, n©ng cao n¨ng chÊt vµ chÊt l&shy;îng s¶n phÈm thuû s¶n nu«i trång [/FONT]
:(

[/FONT]

---------------
Mọi chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Văn Tuấn - Phụ trách kinh doanh
Công ty cổ phần Công nghệ sinh học
814/3 Đường láng - Đống Đa - hà Nội
04. 37750333 / 0915010480
 

Last edited by a moderator: