Chế phẩm Trichoderma siêu đậm đặc 20 tỉ CFU/g

  • Thread starter tuongcnsh33
  • Ngày gửi
T

tuongcnsh33

Guest
#1
<p>Biofert Mx</p><p>Biofert Mx l&agrave; chế phẩm Trichoderma nguy&ecirc;n chất si&ecirc;u đậm đặc (20tỉ cfu/g) </p><p>Sử&nbsp; dụng c&ocirc;ng nghệ s&agrave;n loc b&agrave;o tử, Biofert Mx c&oacute; thể tan ho&agrave;n to&agrave;n trong nước</p><p>C&oacute; thể d&ugrave;ng để phun xịt tr&ecirc;n c&acirc;y trồng để ph&ograve;ng một số nấm bệnh tr&ecirc;n c&acirc;y trồng hiệu lực tương đương thuốc diệt nấm h&oacute;a học.</p><p>c&ocirc;ng dụng:</p><p>ph&ograve;ng c&aacute;c nấm bệnh tấn c&ocirc;ng tr&ecirc;n c&acirc;y trồng: v&agrave;ng l&aacute;, h&eacute;o rủ, chết nguội,chết nhanh, chết chậm...</p><p>&nbsp;gi&uacute;p c&acirc;y xanh cứng, ph&aacute;t triển tốt</p><p>ph&acirc;n giải cellulose v&agrave; chất kh&oacute; tan để c&acirc;y dể hấp thu <br /></p><p>&nbsp;C&aacute;ch d&ugrave;ng:</p><p>đối với hoa lan: Bị v&agrave;ng l&aacute;, thối rể, thối ngọn do nấm bệnh tấn c&ocirc;ng: h&ograve;a 10g/l&iacute;t phun đều l&ecirc;n c&acirc;y.</p><p>Đối với rau m&agrave;u: v&agrave;ng l&aacute;, h&eacute;o rủ, chết nguội, ph&aacute;t triển k&eacute;m..: h&ograve;a 20g/l&iacute;t phun đếu l&ecirc;n c&acirc;y.</p><p>Đối với c&acirc;y ăn quả, cao su, c&agrave; ph&ecirc;: bệnh thối rể, ch&aacute;y l&aacute; do nấm: h&ograve;a 25g/l&iacute;t phun l&ecirc;n c&acirc;y. <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Ty TNHH Gia Tường
- Địa chỉ: 78 hậu giang- p6-q6- tp hcm
- Điện thoại: 0976 813 417 - Fax:
- email: tuongcnsh33@gmail.com
 

T

tuongcnsh33

Guest
#3
bạn bán sỉ hay lẻ vậy
công ty chuyên bán cho các công ty sản xuất phân bón hữu cơ, công ty sản xuất Trichoderma dạng pha loãng, ngoài ra còn có bán lẻ cho nông dân và các nhà vườn sử dụng. hiện nay chế phẩm Biofert Mx là chế phẩm Trichoderma sử dụng cực kỳ hiệu quả so với các chế phẩm khác