chim bo cau thai

  • Thread starter bocau_pin
  • Ngày gửi
B

bocau_pin

Guest
#1
<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;
</p><p>
</p><p>
</p><p>
</p><p>
</p><p>
</p><p>
</p><p>
</p><p>
</p><p>
</p><p>
</p><p>
</p><p>
</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>gi&aacute; thi t&ugrave;y theo moi loại với lại thời điễm hiện tại gi&aacute; c&aacute;c ch&uacute; ko ỗn định,nếu các bác quan t&acirc;m th&igrave; cứ pm wa (dt:yh) xem chim v&agrave; thương lượng gi&aacute;.</p><span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 14px" /><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 14px"><br /></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 14px"><font size="5" style="-webkit-box-shadow: none !important">b&aacute;n chim bồ c&acirc;u quy t&iacute;nh.chuy&ecirc;n cung c&acirc;́p các loại b&ocirc; c&acirc;u thái đua vs đẻ.cứ tho&atilde;i m&aacute;i xem h&agrave;ng rồi thương lượng gi&aacute; cả Ok.</font><img border="0" title="Cool" alt="Cool" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-style: initial; border-color: initial; max-width: 800px; border-width: 0px" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" /></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 14px"><br /></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 14px">nếu bạn n&agrave;o ko c&oacute; thời gian th&igrave; cứ n&oacute;i m&igrave;nh.m&igrave;nh updet anh len wa yahoo cho ma xem&nbsp;</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 14px">Yh: &nbsp; &nbsp; bocauthai@yahoo.com.vn</div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 14px">Đt; &nbsp;&nbsp; 0906763889</div>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A.gương
- Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh Q Bình Tân F.bình trị đông
- Tel, Fax: 0906763889
- email: bocauthai@yahoo.com.vn
 

Top