chim của đại gia

  • Thread starter chim công , trÄ© đỏ
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: chim công , trĩ đỏ
- Địa chỉ: ha noi
- Tel, Fax: 0977774677
- email: boyhanoi74@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;</p><p>trại nu&ocirc;i của t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c lo&agrave;i chim qu&yacute; , h&agrave;ng độc cho c&aacute;c tay chơi như Chim C&ocirc;ng , trĩ đỏ , trĩ xanh , trĩ v&agrave;ng ,jiet trăngs , phượng ho&agrave;ng đ&acirc;t , uy&ecirc;n ương :</p><p>Gi&aacute; b&aacute;n : Chim c&ocirc;ng&nbsp;con 2 th&aacute;ng tuổi : 2,5 tri&ecirc;u/ căp</p><p>chim trưởng th&agrave;nh sắp đẻ ; 10 trieu / căp</p><p>chim trĩ con 1 th&aacute;ng tuổi : 800 ng&agrave;n / cặp</p><p>c&aacute;c lo&agrave;i chim qu&yacute; kh&aacute;c vui l&ograve;ng call dder lấy b&aacute;o gi&aacute; chuẩn</p><p>&nbsp;chim c&oacute; đủ giấy tờ hợp l&ecirc;</p><p>&nbsp;Li&ecirc;n hệ : Trại chủ : Tran Giap </p><p>mobile :0977774677</p>
 
Back
Top