CHỌN GIỐNG BỒ CÂU PHÁP, KỸ THUẬT CHỌN GIỐNG

  • Thread starter bocauvietmax
  • Ngày gửi
B

bocauvietmax

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Để gi&uacute;p đỡ b&agrave; con phần n&agrave;o trong&nbsp; vấn đề lựa chọn con giống bồ c&acirc;u Ph&aacute;p để thuận lợi trong chăn nu&ocirc;i.Với kinh nghiệm nu&ocirc;i l&acirc;u năm, t&ocirc;i xin n&ecirc;u v&agrave;i đặc điểm cơ bản cho b&agrave; con &aacute;p dụng khi chọn giống như sau:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: red">1 -</span><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp; Con giống được chọn phải l&agrave; chim nhanh nhẹn khỏe mạnh, ăn mổ v&agrave; c&oacute; khả năng bay tốt( chim &iacute;t nhất được khoảng 2 th&aacute;ng tuổi trở l&ecirc;n) / Chim giống phải được nu&ocirc;i thả để c&oacute; thể vận động, bay nhảy ph&aacute;t triển cứng c&aacute;p.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: red">2 -</span><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp; Chim kh&ocirc;ng c&oacute; dị tật về ch&acirc;n, c&aacute;nh hay ngoẹo đầu, vẹo mỏ&hellip;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: red">3 -</span><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp; Chim ỉa ph&acirc;n kh&ocirc; r&aacute;o, kh&ocirc;ng c&oacute; m&ugrave;i h&ocirc;i nồng( tuyệt đối kh&ocirc;ng mua chim m&agrave; trong đ&agrave;n c&oacute; chim ỉa ph&acirc;n xanh, trắng dạng nước).</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: red">4 -</span><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp; Cầm chim chắc chắn, b&eacute;o tốt, đẫy đ&agrave; ( chim Ph&aacute;p th&igrave; phải đạt trong lượng tối thiểu 550gram trỏ l&ecirc;n), chim l&ocirc;ng mượt, kh&ocirc;ng ủ rũ, gục mỏ&hellip;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: red">5 -</span><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp; Chim mua l&agrave;m giống đ&atilde; được ph&ograve;ng đầy đủ c&aacute;c loại vacxin cần thiết.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; v&agrave;i đặc điểm để b&agrave; con&nbsp; c&oacute; thể lưu &yacute; khi đi chọn giồng bồ c&acirc;u về nu&ocirc;i.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Mọi thắc mắc cần giải đ&aacute;p xin b&agrave; con li&ecirc;n hệ tới </span><strong><span style="font-size: 18pt; color: red">trại chim</span></strong><span style="font-size: 18pt; color: blue"> </span><strong><span style="font-size: 18pt; color: red">Ph&aacute;p Thượng Hải</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; color: blue">:</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Địa chỉ: </span><strong><span style="font-size: 18pt; color: red">Hưng Ph&uacute;c- Tương Giang- Từ Sơn- Bắc Ninh</span></strong><span style="font-size: 18pt; color: red"> (</span><span style="font-size: 18pt; color: blue"> </span><strong><span style="font-size: 18pt; color: red">Gần cổng KCN Ti&ecirc;n Sơn)</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; color: blue"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Điện thoại: </span><strong><u><span style="font-size: 18pt; color: red">01679600100</span></u></strong><span style="font-size: 18pt; color: blue"> hoặc </span><strong><u><span style="font-size: 18pt; color: red">0989508826</span></u></strong><span style="font-size: 18pt; color: blue">.- gặp anh Hải</span></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp;</span></em></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 18pt; color: blue">Rất vui khi phần n&agrave;o c&oacute; thể giải đ&aacute;p thắc mắc của b&agrave; con.</span></em></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn văn Hải
- Địa chỉ: Hưng Phúc- Tương Giang- Từ Sơn- Bắc Ninh
- Điện thoại: 01679600100 - Fax: 0989508826
- email: bocauvietmax@yahoo.com