Chọn loại tre nào để trồng làm cây cảnh trong sân vườn

  • Thread starter newway
  • Ngày gửi
Em đang loay hoay tìm một vài cây tre hoặc trúc để trồng trong sân nhà nhưng không biết nên trồng loại nào yêu cầu: mau lớn, thân nhỏ, và ít rụng lá. Bác nào đã trồng hoặc có tài liệu vui lòng tư vấn giúp em với, em cảm ơn nhiều nhều.:lol:
 dovanlo

dovanlo

Thành viên rất tích cực
Bạn có thích loại tre này không? Tre Thanh Lệ. Nếu có thì liên hệ tôi gửi giống cho


Hay loại này nhỏ gọn hơn, vườn tôi không có sẳn nhưng tôi có thể mua dùm
 
Last edited:
H

Hoa-Phượng

Thành viên mới
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> Theo tôi ngĩ, để làm kiểng đẹp sân vườn với sắc màu hài hòa , có bóng mát..lại có ý ngiã về ngĩa tình, thuỷ chung bạn nên chọn cây tre có hình trên cùng Mà bác DovanLo gọi là tre “thanh lệ”
Tương truyền rằng khi vua Ngiêu chết 2 bà vợ là Nga Hoàng Và Nữ Anh, tiếc thương ôm cây tre vàng mà khóc, giọt nước mắt ngĩa tình chảy xuống đã để lại vết trên cây tre vàng thành các sọc thẳng màu xanh


Cây tre vàng ngoài để trang trí do có màu sắc đẹp. nó còn là đa dụng, đa năng..để làm nhà, đóng móng bằng cây tre tươi chắc đến…muôn đời

Nếu bạn ngâm cây tre này xuống đáy nước ( vào bùn sình càng tốt) vài tháng sau đó vớt lên Để làm chuồng trại. chắc cũng đến ngàn năm,vì không còn côn trùng sau bọ mối mọt nào hủy hoại được đó ( tre ngâm bền lắm đó)

Để làm cốt…béton gọi là bê tông cốt tre, việc này người Pháp đã ngiên cứu và ứng dụng nhiều công trình trong đó có cả những chiếc cầu tại VN mà cốt bằng ..tre đấy
Thánh Thất Cao Đài Tây Ninh bạn có thấy oai phong chắc chắn không ?
Tôi nge nói toàn bộ công trình hoành tráng của Thánh Thất nàynày không dùng sắt mà dùng tre tươi làm cốt đấy..

Và cuối cùng để làm củi “củi tre dễ nấu chồng xấu dễ sài” tục ngữ đó nhe
Cây tre hình thứ 2 bên dưới người ta gọi là :….trúc ống điếu.. vì nó để làm ống điếu “hút thuốc lào” thì rất tiện lợi
 
baby_plm

baby_plm

nông dân làm biếng
Thích những câu chuyện hay, thầm thương mối tình chua xót là một chuyện. Còn mỗi con người có sống được như câu chuyện mình thích, mình cảm phục hay ko lại là chuyện khác.
Bác dovanlo đã cất công chỉ ra 2 giống như bạn yêu cầu. Thích cây nào trồng cây đó đi bạn nhé.
 
tranvi

tranvi

Nông dân tự lo
BQT WEBSITE
Cây trong ảnh 2 thường được gọi là Trúc Đùi gà.
Trúc Đùi gà thuộc phân họ Tre – Bambusoideae, họ Hòa thảo – Poaceae, với tên khoa học là Bambusa ventricosa.
 
N

ngnvhung

Nhà nông nghiệp dư
Họ nhà tre thì thằng nào cũng mau lớn và rụng nhiều lá hết. Bạn phải luôn luôn để ý tỉa thưa đám măng con, chứ nếu không khỏang 6 tháng sau bạn sẽ có một cái ổ lý tưởng cho chuột bọ rắn rít trong vuờn. Éc éc !! người ta yêu cầu là thân nhỏ mà anh Lô lại giới thiệu mấy tên khổng lồ rậm rịt kia ?. Theo tôi bạn nên trồng trúc thì hay hơn. Tùy diện tích và thiết kế khu vuờn mà sẽ có rất nhiều giống để chọn.
nhớ thường xuyên tỉa thưa nha bạn
 
Diladen

Diladen

Nhà nông nghiệp dư
Em đang loay hoay tìm một vài cây tre hoặc trúc để trồng trong sân nhà nhưng không biết nên trồng loại nào yêu cầu: mau lớn, thân nhỏ, và ít rụng lá. Bác nào đã trồng hoặc có tài liệu vui lòng tư vấn giúp em với, em cảm ơn nhiều nhều.:lol:

Chào bạn,

Ảnh số 1 của anh Lô, ngoài Bắc gọi là Tre đằng ngà, cũng có nơi gọi Trúc Vàng sọc - cây có đường kính thân khoảng 4-6cm tùy vào cách chăm sóc.
Cùng dạng này còn có 2 giống nhỏ hơn. Nếu gọi Tre đằng ngà là cỡ đại thì 2 giống còn lại là cỡ trung - đường kính thân khoảng 2-3cm, cây cao tối đa khoảng 4m. Giống còn lại nhỏ nhất có đường kính thân 1-2cm ngoài này vẫn gọi là Trúc chỉ vàng, cây chỉ cao tối đa khoảng 3m.
Ảnh số 2 của anh Lô có cây lớn là Trúc Phật Bà, đường kính thân TB 3-5cm, cao khoảng 3m. Cây nhỏ hơn có tên là Trúc đùi gà hoặc Trúc đùi ếch, đường kính thân TB 0,8-1,5cm, cao dưới 1m. Loại nhỏ này nếu trồng thẳng ra đất cây sẽ có hiện tượng mọc vống và "hồi tổ" , thân không còn phình đẹp như khi còn nhỏ mà cao và thân vặn vẹo rất xấu.
Ngoài ra còn có nhiều sự lựa chọn khác cho bạn :
-Trúc quân tử, cây mảnh, thân tối đa 1cm, cao khoảng 3m
-Trúc Đà Lạt : khá giống trúc quân tử nhưng lớn hơn chút.
-Trúc xanh : thân xanh đen, bóng rất đẹp, thân 2-3cm. Được trồng sân vườn rất phổ biến ở Sài Gòn.
-Tầm vông : thân mầu xanh ngả phấn vàng rất lạ, ĐK thân 4-5cm, hay trồng ở các quán cà fê ở Sài Gòn.
Ở ngoài Bắc bọn mình còn có thêm cây Trúc Sào trồng sân vườn cũng rất đẹp.
 
dovanlo

dovanlo

Thành viên rất tích cực
Ô! Lâu gặp Lâm quá nhen! Hôm rồi anh có đi Hà Nội nhưng không gặp Lâm, hôm đó bận hay sao mà không dự offline với anh em.
Công việc năm rồi trôi chảy ngon lành chứ? Nhắn cho anh xin lại số đt nhen
 
nuoide

nuoide

thanquangninh.vn
Nông dân @
Tất cả các loại tre trúc hình như đều có cách rụng là giống nhau ... ít rụng lá,và chỉ rụng khi cành quá già thì phải

Bạn không nói sân nhà bạn rộng bao nhiêu,không gian bên trên có vướng víu dây điện không? Mấy cây của bac dovanlo có nhiều cảnh nhỏ thì phải,trông hơi vướng,rậm rạp

Nếu bạn đã xem phim kiếm hiệp trung quốc . Có những cảnh đánh nhau trong rừng tre rất đẹp . Có những cây tre thẳng tắp đó mà trồng trước sân nhà rộng rãi cũng đẹp lắm

Mình đã từng thấy một biệt thự dùng loại tre Vầu làm hàng rào chống gió ... Hơi bị đẹp ... Nhưng chỉ phù hợp với những nơi rộng lớn ... Cách vài mét lại có một cây tre to thẳng tắp ... mình nghĩ cây này cũng ít người trồng theo cách trên vì đi nhiều nơi trên miền bắc . Chỉ duy nhất thấy mỗi biệt thự ven biển như trên làm kiểu đó.
 
khucthuydu

khucthuydu

ĐT/zalo/fb: 0948.101010
Dân Saigòn hay chuộng nhất là 2 loại : Trúc cần câu và trúc quân tử vì tiết kiệm diện tích.
 
Diladen

Diladen

Nhà nông nghiệp dư
Ô! Lâu gặp Lâm quá nhen! Hôm rồi anh có đi Hà Nội nhưng không gặp Lâm, hôm đó bận hay sao mà không dự offline với anh em.
Công việc năm rồi trôi chảy ngon lành chứ? Nhắn cho anh xin lại số đt nhen

Em chào anh.
Hôm off ngoài đó em đang thi công sân vườn ở Ninh Bình nên không thể có mặt kịp ở HN, mà cuối năm rồi em có vào miền Tây nhưng cũng gấp gáp quá nên chẳng kịp qua anh. Thế nào cũng có dịp em gặp anh ở Cái Mơn đó.
Năm rồi tình hình khó khăn chung nên em cũng ngồi chơi 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm cho đến giờ thì chạy nước rút nhưng tóm lại là cũng được anh ạ.
Mai vàng của anh năm nay có trúng khá không ạ?
Còn đây là số điên thoại của em : 0914.816.888
Chúc anh khỏe.
 
E

EdogawaConan

Guest
Dạ thế mấy anh cho em biết nơi nào bán cây trúc đùi ếch được không ạ? EM ơ Tây Ninh! SDt 0983118422
 
MrHailua

MrHailua

Nhanong.Com
ở tây ninh bạn có thể vào khu suối trúc có 1 loại tre chỉ cao khoảng 1m trồng trong chậu rất đẹp. thân vàng óng, lá xanh, sinh sôi nảy nở tốt. là mình thấy nhà ông bạn trồng, hỏi thăm thì được cho biết là bứng về từ suối trúc chứ kỳ thực mình chưa vào đó bao giờ nên không biết chắc chắn. nhưng nếu không có cũng chẳng sao giống như đi dã ngoại 1 chuyến cũng tuyệt mà.
 
tourist

tourist

Lữ khách
mong pác chủ topic cho mình hỏi ké 1 câu nhé

e có trồng 1 chậu trúc kiểng ở sân thượng, ko mái che, tưới nước đều đặn hàng ngày
Nhưng e thấy là lá trúc bị cháy ở phần đuôi, nhiều lá cháy hết phân nửa, nhìn ko đẹp lắm, hơi xơ xác
Bác nào xem giúp e làm sao cho nó xanh mướt, lá đẹp nhé :lol:
 
M

minhtuanyk

Guest
Các a cho em hỏi 1 câu e ở Ninh Bình thì có thể mua trúc ở đâu được ạ. SDT 0973 446 443
 
ngocthaitn

ngocthaitn

Thành viên mới
Chỗ em có cây trúc vang {trúc can câu }bac nao can alo em 0977522823
 
C

cuahangcaycanh

Guest
Bạn nên lựa chọn cau nhật để trồng

Nếu bạn muốn trồng ở xung quanh nhà thì nên chọn cau nhật để trồng, đặc điểm là thân bé và rất dễ chăm sóc
 

Quảng cáoTop