Chồn Nhung đen ở QUẢNG NAM con giống tốt

#1
<div><p style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 20px; text-align: left; border-width: 0px">Hiện tại m&igrave;nh đang cung cấp giống chồn Nhung đen tại HUYỆN PH&Uacute; NINH TỈNH QUẢNG NAM. Ai c&oacute; nhu cầu gọi cho m&igrave;nh 0905 251 952. M&igrave;nh b&aacute;n chồn nhung đen tại c&aacute;c tỉnh Quảng B&igrave;nh, Quảng Trị,&nbsp;Huế, Đ&agrave; Nẵng,&nbsp;Q<a class="wikilinks" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #505050; text-decoration: none; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: #000000" href="http://quangnam.jaovat.com/">uảng Nam</a>,&nbsp;Q<a class="wikilinks" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #505050; text-decoration: none; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: #000000" href="http://quangngai.jaovat.com/">uảng Ng&atilde;i</a>,Q<a class="wikilinks" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #505050; text-decoration: none; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: #000000" href="http://quangtri.jaovat.com/">uảng Trị</a>&nbsp;,&nbsp;P<a class="wikilinks" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #505050; text-decoration: none; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: #000000" href="http://phuyen.jaovat.com/">h&uacute; Y&ecirc;n</a>&nbsp;, B&igrave;nh Định</p><p style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 20px; text-align: left; border-width: 0px">&nbsp;</p><p style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 20px; text-align: left; border-width: 0px">tag: Noi ban chon nhung den, chon nhung den , can mua chon nhung den</p></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Phượng
- Địa chỉ: Huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0905 251 952 - Fax:
- email: ntphuong1887@gmail.com