Chuối hột rừng, hạt chuối hột cắt lát, khuyến mãi lớn tại cửa hàng Sản vật Tây Bắc

  • Thread starter tranloc
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

tranloc

Guest
#1
<div> <div><font size="4" face="times new roman" color="#000080">Trong thời gian b&aacute;n h&agrave;ng T&acirc;y Bắc vừa qua ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nhận được nhiều lời cảm ơn từ ph&iacute;a kh&aacute;ch h&agrave;ng, rất nhiều</font><font size="4" face="times new roman" color="#000080"> qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; trở th&agrave;nh kh&aacute;ch h&agrave;ng quen thuộc của ch&uacute;ng t&ocirc;i. Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn qu&yacute; kh&aacute;ch đ&atilde; tin tưởng sản phẩm ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp.&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang nỗ lực rất lớn để c&oacute; thể mang sản phẩm Việt Nam tới người</font><font size="4" face="times new roman" color="#000080"> Việt Nam, bảo vệ sức khỏe người Việt Nam. Nh&acirc;n dịp kỷ niệm 2 năm th&agrave;nh lập ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; </font><font size="6" color="#ff0000">Đợt giảm gi&aacute; lớn</font> <font size="4" face="times new roman" color="#000080">cho d&ograve;ng sản phẩm chuối hột rừng</font>.<br /> <font size="4"><font color="#000080"><font face="times new roman"><span style="color: #000080">Gi&aacute; b&aacute;n: </span><br />Chuối hột ch&iacute;n b&oacute;c vỏ sấy kh&ocirc; 120.000đ/1kg nay chỉ c&ograve;n: <font size="5" color="#ff0000">100.000đ/1kg</font></font></font></font><font size="4"><font color="#000080"><font face="times new roman">(lu&ocirc;n c&oacute; h&agrave;ng)</font></font></font><font size="4"><font color="#000080"><font face="times new roman"><br />Hạt chuối hột đặc trị sỏi thận 30.000đ/1kg nay chỉ c&ograve;n: <font size="5" color="#ff0000">25.000 đ/ lạng</font> (lu&ocirc;n c&oacute; h&agrave;ng)</font></font></font><br /> <font size="4"><font color="#000080"><font face="times new roman">Chuối rừng kh&ocirc; đ&atilde; cắt l&aacute;t:95.000đ/1kg nay chỉ c&ograve;n <font size="5" color="#ff0000">90.000đ/1kg</font></font></font></font><br /> <br /> <font size="4"><font color="#000080"><font face="times new roman"><u><span style="color: #800000">Sản phẩm chuối hột ch&iacute;n b&oacute;c vỏ sấy kh&ocirc; (Chuối hột rừng T&acirc;y Nguy&ecirc;n): </span></u><br />Chuối ch&iacute;n được b&oacute;c vỏ để nguy&ecirc;n quả, sao kh&ocirc; rất thơm, dậy m&ugrave;i d&ugrave;ng để ng&acirc;m rượu (rượu nếp qu&ecirc; l&agrave; tốt nhất). Rượu chuối hột ng&acirc;m khoảng 1 th&aacute;ng rất thơm, uống ngọt v&agrave; đằm. <br /><a title="Click here to view full size" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.rao.com.vn/"><img border="0" title="Click here to view full size" alt="Click here to view full size" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/01/06/501802/201101202933_chuoihotbocvo1.jpg" /></a></font></font></font><font size="4"><font color="#000080"><font face="times new roman"><br /></font></font></font><font color="#008000"><em><font size="4"><font face="times new roman">(Đề nghị c&aacute;c gian h&agrave;ng kh&ocirc;ng n&ecirc;n lấy ảnh (hoặc chỉnh sửa ảnh) của b&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i!)</font></font></em></font><br /><font size="4"><font color="#000080"><font face="times new roman"><u><span style="color: #800000">Sản phẩm chuối hột cắt l&aacute;t phơi kh&ocirc;: </span></u><br />Chuối hột ngon v&agrave; c&oacute; t&aacute;c dụng chữa bệnh l&agrave; ch</font></font></font><font size="4"><font color="#000080"><font face="times new roman">uối c&oacute; nhiều hạt, hạt vỏ đen b&ecirc;n trong c&oacute; bột trắng. Chuối hột kh&ocirc; cắt l&aacute;t vừa c&oacute; thể ng&acirc;m rượu vừa d&ugrave;ng để sắc uống c&oacute; t&aacute;c dụng chữa bệnh rất tốt.<br /><br /></font></font></font><font size="4"><font color="#000080"><font face="times new roman"><a title="Click here to view full size" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.rao.com.vn/"><img border="0" title="Click here to view full size" alt="Click here to view full size" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/01/06/501802/201101203943_chuoihotrungphoikho.jpg" /></a></font></font></font><br /> <font color="#008000"><em><font size="4"><font face="times new roman">(Đề nghị c&aacute;c gian h&agrave;ng kh&ocirc;ng n&ecirc;n lấy ảnh (hoặc chỉnh sửa ảnh) của b&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i!)</font></font></em></font><br /> <font size="4"><font color="#000080"><font face="times new roman"><span style="color: #800000"><u><font color="#ff0000">Hạt chuối hột đặc trị sỏi thận</font></u></span><br /></font></font></font><font size="4"><font color="#000080"><font face="times new roman"><font color="#000080"><font face="times new roman">Chuối hột ngon v&agrave; c&oacute; t&aacute;c dụng chữa bệnh l&agrave; chuối c&oacute; nhiều hạt, hạt vỏ đen b&ecirc;n trong c&oacute; bột trắng. C&aacute;ch lấy hạt chuối hột cũng rất kỳ c&ocirc;ng</font></font></font></font></font><font size="4"><font color="#000080"><font face="times new roman"><font color="#000080"><font face="times new roman">, phải để chuối ch&iacute;n mới lấy hạt được, hạt được sao kh&ocirc; thơm nhẹ. Hạt chuối hột c&oacute; thể d&ugrave;ng để ng&acirc;m rượu hoặc t&aacute;n nhỏ sắc uống h&agrave;ng ng&agrave;y. Tro</font></font></font></font></font><font size="4"><font color="#000080"><font face="times new roman"><font color="#000080"><font face="times new roman">ng quả chuối hột th&igrave; hạt</font></font></font></font></font><font size="4"><font color="#000080"><font face="times new roman"><font color="#000080"><font face="times new roman"> c&oacute; t&aacute;c dụng chữa bệnh rất t</font></font></font></font></font><font size="4"><font color="#000080"><font face="times new roman"><font color="#000080"><font face="times new roman">ốt đặc biệt với những người bị</font></font></font></font></font> <font size="4"><font color="#000080"><font face="times new roman"><font color="#000080"><font face="times new roman"> chứng bệnh về thận.</font></font></font></font></font><font size="4"><br /><a title="Click here to view full size" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.rao.com.vn/"><img border="0" title="Click here to view full size" alt="Click here to view full size" src="http://gallery.vatgia.com/gallery_img/14/medium_dbu1298879738.jpg" /></a></font> <br /> <font color="#008000"><em><font size="4"><font face="times new roman">(Đề nghị c&aacute;c gian h&agrave;ng kh&ocirc;ng n&ecirc;n lấy ảnh (hoặc chỉnh sửa ảnh) của b&ecirc;n m&igrave;nh!)</font></font></em></font><br /> <font size="4"><font color="#000080"><font face="times new roman"><font color="#ff0000"><strong>C&ocirc;ng dụng của chuối hột rừng: </strong></font><br />Chuối hột rừng kh&ocirc; thường được d&acirc;n gian d&ugrave;ng chữa bệnh sỏi thận, bệnh dạ d&agrave;y bằng c&aacute;ch d&ugrave;ng hạt nấu nước uống trong v&agrave;i th&aacute;ng. Uống nước chuối hột rừng k&iacute;ch th&iacute;ch ti&ecirc;u h&oacute;a, bổ thận, lợi tiểu, chữa đau lưng, mệt mỏi, trị tiểu đư</font></font></font><font size="4"><font color="#000080"><font face="times new roman">ờng, trị k&eacute;m ăn, k&eacute;m ngủ&hellip; Ngo&agrave;i ra chuối hột rừng c&ograve;n được d&ugrave;ng trong rất nhiều c&aacute;c vị thuốc kh&aacute;c c&oacute; c&ocirc;ng dụng chữa một số bệnh kh&aacute;c như cảm sốt, t&aacute;o b&oacute;n, hắc l&agrave;o.<br /><br /><font color="#ff0000"><strong>Chuối hột chữa sỏi thận</strong></font> Quả chuối hột (c&ograve;n gọi l&agrave; chuối ch&aacute;t) thường được d&acirc;n gian d&ugrave;ng chữa bệnh sỏi thận bằng c&aacute;ch d&ugrave;ng hạ</font></font></font><font size="4"><font color="#000080"><font face="times new roman">t nấu nước uống trong v&agrave;i th&aacute;ng. Ngo&agrave;i ra, n&oacute; cũng c&oacute; t&aacute;c dụng chữa một số bệnh kh&aacute;c như cảm sốt, t&aacute;o b&oacute;n, hắc l&agrave;o. Quả chuối hột l&agrave;nh, khi ch&iacute;n ăn ngọt, nhưng c&oacute; nhiều hột. Để chữa sỏi thận, d&acirc;n gian chọn chuối thật ch&iacute;n, lấy hạt phơi kh&ocirc;, t&aacute;n nhỏ nấu lấy nước uống. Cho 7 th&igrave;a nhỏ (th&igrave;a c&agrave; ph&ecirc;) bột hạt chuối v&agrave;o 2 l&iacute;t nước đun nhỏ lửa, khi c&ograve;n 2/3 nước l&agrave; được. Uống hằng ng&agrave;y như nước tr&agrave; liền trong 2-3 th&aacute;ng, cho kết quả kh&aacute; tốt.<br /></font></font></font><font size="4"><font color="#000080"><font face="times new roman"><br /><font color="#ff0000">LI&Ecirc;N HỆ</font><br />Trần Lộc</font></font></font><br /> <font size="4"><font color="#000080"><font face="times new roman">Địa chỉ: Mễ Tr&igrave; Hạ - Từ Li&ecirc;m - H&agrave; Nội (gần t&ograve;a nh&agrave; keangnam)<br />Điện thoại: 04.66745149 - 01252.928989<br />website: <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://tranloc.vn/">http://tranloc.vn</a> - <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://sanvattaybac.com/">http://sanvattaybac.com</a><br /><br />Ng&acirc;n h&agrave;ng vietcombank chi nh&aacute;nh Th&agrave;nh C&ocirc;ng<br />T&ecirc;n TK: TRẦN ĐĂNG LỘC - Số TK: 0451001761797<br />Ch&uacute; &yacute;: C&oacute; nhận ship h&agrave;ng v&agrave; chuyển h&agrave;ng mọi nơi trong to&agrave;n quốc.<br /> Sơ đồ cửa h&agrave;ng:<br /> </font></font></font> <p><span style="font-size: 16px"><img border="0" title="Ph&oacute;ng to ảnh" style="max-width: 600px; height: auto" alt="Ph&oacute;ng to ảnh" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/04/02/501802/201104220504_so_do.jpg" /></span></p> </div> </div>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tranloc
- Địa chỉ: Mễ trì hạ - từ liêm - hà nội
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top